Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Styl życia

COŚ SIĘ KOŃCZY, COŚ ZACZYNA 4 sierp­nia 2014

Dro­gie Panie, to były wspani­ałe dwa lata, pełné wrażeń, inspiracji i pozy­ty­wnej energii. Razem dokon­ałyśmy tego, co w wielu mias­tach się nie udało – stworzyłyśmy „bab­ską” społeczność, która za pomocą por­talu Bab­ska Sile­sia, Face­booka, licznych wydarzeń inte­growała się, współpra­cow­ała, rozwi­jała. Obec­nie jed­nak dynam­iczny rozwój naszej wiodącej dzi­ałal­ności uniemożli­wia nam kon­tyn­uowanie prowadzenia portalu.

czy­taj dalej

Krew i mleko: Blok mleczny 30 lipca 2014

Z dzieciństwa, które przy­padało na czas poprzed­niego ustroju, dobrze pamię­tam wyśmien­ity wręcz blok czeko­lad­owy (cho­ciaż czy zaw­ierał naprawdę czeko­ladę, za to głowy nie dam…), który przy­go­towywał mój Ociec. Był to niezwykły rary­tas! Nawet kiedy niedawno dostałam od Rodzi­cieli wspani­ałą książkę kucharską o przys­makach z czeko­lady, od razu ze spisu treści wyłow­iłam właśnie blok czeko­lad­owy. Po tylu lat­ach! Myślę, iż niedługo przyjdzie nań czas.

czy­taj dalej

Porce­lana – doskon­ały pomysł na prezent 30 lipca 2014

Urodziny, imieniny czy ślub – to ide­alne okazje, by obdarować bliskie nam osoby pięknymi prezen­tami. Wielu z nas zas­tanawia się nad tym, jaki przed­miot spełni ich oczeki­wa­nia. Z jed­nej strony zależy nam na tym, by był to prezent ele­gancki i sty­lowy oraz wpisu­jący się w gusta naszych zna­jomych czy rodziny. Z drugiej zaś strony chcielibyśmy, aby podarunek był również prak­ty­czny oraz służył przez długie lata. Znakomitą propozy­cją na ładny, a zarazem funkcjon­alny prezent jest porcelana.

czy­taj dalej

Lubisz podróżować i fotografować? Ten konkurs jest dla ciebie! 28 lipca 2014

Gminny Ośrodek Kul­tury w Suszcu zaprasza na Ogólnopol­ski Konkurs Fotografii Podróżniczej i Turysty­cznej pt. „Moje podróże małe i duże”. Ter­min nadsyła­nia prac mija 30 wrześ­nia 2014 roku.

czy­taj dalej

Krew i mleko: Pop­si­cle! 23 lipca 2014

Jako dziecko uwiel­bi­ałam wszelkiego rodzaju lody wodne (pamięta­cie lody „Lulek”?). Chyba każdy je wtedy kochał, gdy upocony po wiel­o­godzin­nej zabawie na pod­wórku leciał – już tylko na oparach – do pob­liskiego sklepu i kupował po trzy Lulki na raz. A wspom­nieć należy, że Lulek był w dwóch smakach – cóż za roz­pusta! Szczęsne czasy…

czy­taj dalej

8. Między­nar­o­dowy Fes­ti­wal Artys­tów Ulicy „Ulicznicy” w Gli­wicach 10 lipca 2014

Do 27 lipca 2014 roku potrwa ósma odsłona Między­nar­o­dowego Fes­ti­walu Artys­tów Ulicy „Ulicznicy”, która rozpoczęła się w ubiegłym tygod­niu. To od sied­miu lat najwięk­sza impreza artysty­czna w Gli­wicach, która już na stałe wpisała się w bogaty wach­larz propozy­cji kul­tur­al­nych tego miasta. Fes­ti­wal rokrocznie łączy w sobie kilka­dziesiąt wydarzeń: kon­certów, spek­takli, hap­pen­ingów, imprez fotograficznych i pro­jekcji filmowych.

czy­taj dalej

Trwa Art Naïf Fes­ti­wal w kli­ma­cie Bałkanów 10 lipca 2014

Wys­tawy, warsz­taty dla dzieci i dorosłych, pokazy fil­mowe i Art­Jar­mark na rynku w NIkiszowcu to tylko niek­tóre spośród atrakcji w ramach śląskiego Art Naïf Fes­ti­walu, który potrwa do końca wakacji 2014 roku. Będzie można zobaczyć między innymi prace artys­tów z Nikaragui, Aus­tralii, Stanów Zjed­noc­zonych, Haiti, Tan­zanii oraz kra­jów europe­js­kich. Moty­wem prze­wod­nim Fes­ti­walu tym razem jest sztuka Bałkanów, a szczegól­nie Ser­bii i Chorwacji.

czy­taj dalej

Bo Śląskie to…”, czyli Obiek­ty­wnie Śląskie kole­jny raz 7 lipca 2014

Rozpoczął się kole­jny, piąty już konkurs z cyklu „Obiek­ty­wnie Śląskie”, który trwa pod nazwą “Bo śląskie, to…” Prace należy zgłaszać do 15 wrześ­nia 2014 roku. Jubileuszowa edy­cja konkursu ma wyróżnić najlep­sze fotore­por­taże i filmy o Śląsku. Celem konkursu jest zaprezen­towanie w obiek­ty­wie, w ciekawy i ory­gi­nalny sposób, śląskiej kul­tury, trady­cji, różnorod­ności wartości, a także tego, co dopiero pow­staje i inspiruje mieszkańców województwa.

czy­taj dalej

Krew i mleko: Zupa cebu­lowa z tymi­ankiem 4 lipca 2014

Po deszc­zowym, burym poranku zaczyna wyzierać słońce, a ja przy­go­towałam zupę cebu­lową. Taką do gryzienia, klasy­czną. Jakimś cudem wstrzy­małam się od blendowa­nia. Dodałam natkę pietruszki, tymi­anek i co tam jeszcze miałam na stanie.

czy­taj dalej

Baw­iły się w kon­wencji pin-​up! 4 lipca 2014

Ubiegły miesiąc upłynął niek­tórym spośród nas pod znakiem… pin-​up! Ten wyrazisty styl był tem­atem prze­wod­nim imprezy dedykowanej kobi­etom, która odbyła się w katow­ickim Klu­bie Life w ramach cyklu Eve Ladies Event. Bab­ska Sile­sia patronowała temu wydarzeniu!

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.