Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Styl życia

Gdzie śpią dzieci? 12 sierp­nia 2013

Gdzie śpią dzieci? Odpowiedź na to pytanie wydaje się oczy­wista: w swoich przy­tul­nych, bez­piecznych łóżeczkach, w otocze­niu zabawek, kolorowych książeczek, pod czu­jnym okiem rodz­iców. Czyste, umyte, a kiedy wstaną, mamu­sia lub tatuś odprowadzą je do przed­szkola, albo same podrep­tają do szkoły. Podświadomie wiemy, że to nieprawda, ale dla kom­fortu psy­chicznego wolimy nie wnikać, nie wdawać się w szczegóły. James Mol­li­son — wręcz prze­ci­wnie — uważa, że warto sobie unaocznić, w jak różnych warunk­ach śpią i mieszkają dzieci na świecie, jak bardzo deter­min­uje je kul­tura i styl życia rodziców.

czy­taj dalej

Kon­cer­towe podróże 9 sierp­nia 2013

Wśród Was jest zapewne wiele miłośniczek kon­certów. Lato to doskon­ały czas, by zwiedzać Pol­skę, jed­nocześnie uczest­nicząc w ciekawych muzy­cznych wydarzeniach.

czy­taj dalej

Rower jako motyw prze­wodni ślubu i wesela 8 sierp­nia 2013

Rower jako motyw prze­wodni wesela z pewnoś­cią zain­tere­suje miłośników dwóch kółek. Kto powiedział, że pasja narzec­zonych nie może być wyko­rzys­tana w aranżacji przyję­cia wesel­nego? Powoli w wyobraźni krys­tal­izuje się, jeszcze nieśmi­ało, obraz – piękny, rower w stylu retro z koszykiem pełnym pol­nych kwiatów i tabliczką Just Married…

czy­taj dalej

Słodko-​kwaśna kon­fi­tura morelowa, czyli zachowany smak lata 6 sierp­nia 2013

Aksamitne, niezwykle słod­kie i soczyste. Morele, bo oczy­wiś­cie o nich mowa, pod jed­wabistą skórką kryją nie tylko niepow­tarzalny smak lata, ale również całe bogactwo wartości odży­w­czych. Sezon na morele w pełni, dlat­ego też warto to wyko­rzys­tać i zatrzy­mać ich słodycz na dłużej. Kon­fi­tura morelowa to doskon­ały pomysł.

czy­taj dalej

Designer mruga okiem. Zabawne gadżety w kuchni 5 sierp­nia 2013

Parafrazu­jąc klasyka: nasze kuch­nie, jakie są, każdy widzi. Cza­sem utrzy­mane w przy­tul­nej, rustykalnej tonacji, często ską­pane w blasku nowoczes­ności. Zazwyczaj inspirowane Prowan­sją lub zakrę­conymi latami 6070. Skan­dy­nawskie, min­i­mal­isty­czne, z nutą Ori­entu. Żadna z nich jed­nak nie mogłaby obyć się bez użytecznych przed­miotów, detali, które zawsze muszą być pod ręką. Przy czym nie mają one obow­iązku być z wyglądu „zwykłymi”. Często zabawne kuchenne gadżety wpraw­iają nas w dobry humor na cały dzień!

czy­taj dalej

Dlaczego św. Flo­rian ma wąsy? Intrygu­jący spacer uli­cami Byto­mia 2 sierp­nia 2013

Dlaczego święty Flo­rian ma wąsy? Dokąd prowadzą tajem­nicze podziemia z Rynku? Dlaczego święty Jacek nie ma pierogów? Co i komu ukradli Eliasz i Pis­tulka? Gdzie mieli siedz­ibę szpiedzy? Dlaczego bur­mistrz nie urzę­dował w ratuszu? Kto się obraził na bytom­skiego lwa? Gdzie jest Kaczy Rynek? Gdzie znaleźć skarb? Dlaczego na Rynku tak strasznie śmierdziało? — na te, a także na wiele innych pytań, będzie można znaleźć odpowiedź już 3 sierp­nia, pod­czas niety­powego spaceru po Bytomiu, na który zaprasza Muzeum Górnośląskie.

czy­taj dalej

Śląska Rzecz, śląska jakość — wys­tawa pokonkur­sowa 31 lipca 2013

W ramach współpracy z Zamkiem Cieszyn Muzeum Śląskie kole­jny raz prezen­tuje pokonkur­sową wys­tawę pro­jektu „Śląska Rzecz”, obe­j­mu­jącą zwycięzców i wyróżnione pro­dukty, pro­jekty graficzne oraz usługi. Można ją oglą­dać od dziś (2 sierp­nia), przez cały miesiąc. Kole­jna edy­cja konkursu „Śląska Rzecz”, orga­ni­zowanego przez Zamek Cieszyn przy wspar­ciu „Design Sile­sia”, to kole­jny rozdział his­torii dobrego pro­jek­towa­nia w regionie, pro­mu­jącego śląs­kich pro­jek­tan­tów i firmy.

czy­taj dalej

Sekrety miłości”, czyli jak kochamy? Spotkanie z twórcą doku­mentu 30 lipca 2013

Wiadomo, że miłość niejedno ma imię. Zupełnie inaczej może też być rozu­mi­ana, odbier­ana i okazy­wana w zależności od kul­tury, od miejsca na świecie. Taki właśnie obraz miłości w różnych kul­tur­ach pokazuje Krys­t­ian Maty­sek. Jego film, „Sekrety miłości”, będziemy mogli obe­jrzeć 8 sierp­nia. Po pro­jekcji odbędzie się spotkanie i roz­mowa z reżyserem.

czy­taj dalej

Design 28. Najlepsi z najlep­szych inspirują 25 lipca 2013

Lubisz ładny i użyteczny design? Uwiel­bi­asz niebanalne przed­mioty codzi­en­nego użytku? Nie może cię więc zabraknąć na wys­tawie, która od niedawna jest dostępna w katow­ickim Rondzie Sztuki. Do końca sierp­nia możemy tam oglą­dać najlep­sze prace dyplo­mowe młodych pro­jek­tan­tów z pub­licznych uczelni artysty­cznych w całym kraju. „Design 28″, bo tak się nazywa wys­tawa, na pewno zaskoczy niejednego.

czy­taj dalej

Ślub w deszczu 22 lipca 2013

Gdyby można było opłacić słoneczną pogodę w Dniu Ślubu pewnie 90 % par młodych zde­cy­dowałoby się na taki wydatek… Ale niestety, natura jest nieprzewidy­walna. I choć każdy z nas liczy na to, że jemu deszcz niegroźny, ostat­nie lato pokazuje, że Wybrańców Losu jest nieco mniej niż kiedyś. Nie warto zadręczać się i z uporem wypa­try­wać słońca a wyjść naprze­ciw deszc­zowym dniom i odpowied­nio się zabez­pieczyć. Właś­ci­wie najwięk­sze i najlep­sze zabez­piecze­nie już jest — ramiona naszego przyszłego męża. Reszta to już prak­ty­czny dodatek.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.