Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Styl życia

Naucz się tanga od najlep­szych w Galerii Szyb Wil­son 18 lipca 2013

Trwa argen­tyńskie lato w katow­ick­iej Galerii Szyb Wil­son. W ramach VI Art Naïf Fes­ti­walu, Między­nar­o­dowego Fes­ti­walu Sztuki Nai­wnej, można zobaczyć prace 43 artys­tów z tego kraju. Kul­tura Argen­tyny była już więc obecna w sztuce, a także muzyce i filmie, pora zatańczyć ogniste tango! W tym roku świę­tu­jemy 100 lat obec­ności tego tańca w Polsce, jest więc okazja do uczczenia rocznicy.

czy­taj dalej

Becekowy Pokój Gier 17 lipca 2013

Becekowy Pokój Gier to inic­jatywa pasjonatów gier plan­szowych i kar­cianych: strate­gicznych, log­icznych, przy­godowych… W każdą ostat­nią sobotę miesiąca (najbliższa już 27 lipca) gro­madzą się oni w Bytom­skim Cen­trum Kul­tury, by razem zagrać, przy­jem­nie spędzić czas. Kochasz ambitne plan­szówki lub inne gry „bez prądu”? To coś dla ciebie.

czy­taj dalej

Stwórz film, uch­wyć ducha Częs­to­chowy i wygraj 15 lipca 2013

Ciekawy konkurs pro­ponuje fil­mow­com — ama­torom Ośrodek Kul­tury Fil­mowej — Kino Iluzja z Częs­to­chowy. Jego temat to „Częs­to­chowa w kadrze” i właśnie to miasto ma stać się jego obiek­tem. Zgłoszenia można nadsyłać do 31 października tego roku.

czy­taj dalej

Miłość w internecie. Kogo zazwyczaj szukamy w sieci? 12 lipca 2013

Czy użytkown­icy korzys­ta­jący z por­tali rand­kowych i biur matry­mo­ni­al­nych to osoby po prze­jś­ci­ach, prag­nące ułożyć swoje życie na nowo, czy raczej sin­gle, którzy nigdy nie byli w sfor­mal­i­zowanym związku? Jakie są panie próbu­jące kogoś poz­nać w Internecie? Jaki jest ich wymar­zony part­ner? Czy przeprowadz­iłyby się do innego miasta dla nowego związku? Czy chcą mieć dzieci? Czy ideałem panów jest szczupła, bezdzietna kobi­eta? Najwięk­sze pol­skie inter­ne­towe biuro matry­mo­ni­alne MyD​woje​.pl przy­go­towało zestaw­ie­nie doty­czące osób poszuku­ją­cych miłości przez Internet.

czy­taj dalej

Rzeka Roku 2013: Wybrano 11 kandy­datek 11 lipca 2013

Rzeki odży­wiają ludzi i zwierzęta, uczą geografii i geologii, bywają drogami, źródłem energii i domem przy­ja­ciela, cza­sem czekają na ratunek… Takie rzeki znalazły się w finale konkursu Klubu Gaja na Rzekę Roku.

czy­taj dalej

Wyjątkowe zagłówki łóżek — odmień swoją syp­i­al­nię! 10 lipca 2013

Własna syp­i­al­nia wywołuje w tobie mieszane uczu­cia, a kładąc się spać zawsze stwierdzasz, że czegoś w niej brakuje, że chyba ci się znudz­iła? Żeby zmienić ten stan rzeczy, wcale nie musisz całkowicie demolować wnętrza i pro­jek­tować wszys­tkiego od nowa. Cza­sem niewielki, ale znaczący ele­ment może zmienić kom­plet­nie wszys­tko, a jest nim choćby zagłówek łóżka. Wys­makowany i ele­gancki, ori­en­talny i kolo­nialny, swo­jski i rustykalny, roman­ty­czny i nas­tro­jowy… To tylko niek­tóre z przykładów sty­lowych zagłówków, które zmienią twoją syp­i­al­nię. A co najlep­sze — część z nich możesz wykonać sama…

czy­taj dalej

Teatr Żelazny w cen­trum Katowic 8 lipca 2013

Teatr Żelazny, dzi­ała­jący w Przestrzeni Twór­czej Stacja Lig­ota przy­go­towuje nową pre­mierę teatralną.

czy­taj dalej

Bytom­ska Gra Miejska — edy­cja PRL 5 lipca 2013

To już szósta edy­cja Bytom­skiej Gry Miejskiej ku zapewnie­niu rozry­wki ludowi pracu­jącemu! Nie ma znaczenia czy jesteś uczniem czy robot­nikiem, ani czy należysz do Sol­i­darności czy Pol­skiej Zjed­noc­zonej Par­tii Robot­niczej — zabierz swoich najbliższych i przyjdź 13 lipca o godzinie 15.00 na rynek w Bytomiu, aby wspól­nie bawić się w duchu jed­ności Nar­odu Pol­skiego! — zapraszają orga­ni­za­torzy kole­jnej już odsłony BGM.

czy­taj dalej

Wzór na wnętrze doskon­ałe 4 lipca 2013

Zwykle pozwalamy, by ściany i podłogi w naszych wnętrzach były tłem dla przed­miotów, w nich zgro­mad­zonych. Jed­no­lite kolorysty­cznie powierzch­nie mają koić zmysły, tworzyć przy­tulną przestrzeń, kre­ować przy­jemną atmos­ferę. Co jed­nak zro­bić, gdy chcemy wnieść we wnętrze powiew świeżości, coś, co będzie moc­nym, wyrazistym punk­tem? Doskonale w takiej roli spiszą się frag­menty powierzchni, pokryte wzo­rami. Jakimi?

czy­taj dalej

5. Pszczyński Fes­ti­wal Ceramiki — „Pszczyń się do kul­tury” ! 3 lipca 2013

Pszczyń się do kul­tury!” to hasło piątej edy­cji Pszczyńskiego Fes­ti­walu Ceramiki, w ramach którego już 6 i 7 lipca odbędą się liczne pokazy, kon­certy, otwarte warsz­taty, wys­tawy, jar­mark… Będzie miała miejsce także Glini­ada, pod­czas której każdy będzie mógł wcielić się w prawdzi­wego Glinoluda.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.