Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Styl życia

Wymieniaj, kupuj i sprzedawaj pod­czas ryb­nick­iego Pch­lego Targu 1 lipca 2013

Można powiedzieć, że wszelkiego typu „wyprzedaże garażowe” weszły nam już w krew. Pchli Targ w ryb­nickim pubie Paka kon­tynu­uje trady­cję tych wydarzeń, pod­czas których można nabyć, sprzedać lub wymieniać się najróżniejszymi rzeczami, począwszy od ubrań, a skończy­wszy na niepotrzeb­nych ele­men­tach wys­troju wnętrz… Kole­jna edy­cja Pch­lego Targu będzie miała miejsce już 13 lipca.

czy­taj dalej

Deko­racje ślubne. Bo ważné są szczegóły! 27 czer­wca 2013

Wszyscy zda­jemy sobie sprawę, jak ważna jest oprawa flo­rysty­czna na cer­e­monii ślubu. Stanowi ona kluc­zowy ele­ment całej deko­racji ślub­nej; umiejęt­nie dobrane kom­pozy­cje kwia­towe budują bowiem niezwykłą atmos­ferę, nada­jąc niepow­tarzal­nego charak­teru pomieszczeniom w których się zna­j­dują, oraz stanow­iąc wspani­ałe dopełnie­nie kreacji osób, które w tym wyjątkowym wydarze­niu ode­grać mają główne role.

czy­taj dalej

Na koniec świata i z powrotem — his­to­ria pewnej wyprawy 24 czer­wca 2013

Dom Kul­tury w Rybniku-​Chwałowicach zaprasza wszys­t­kich sym­pa­tyków podróży na wernisaż wys­tawy fotografii, pokaz sla­jdów i spotkanie z podróżnikami Mag­daleną Przeklasą i Krzysztofem Rzepeckim, którzy byli członkami wyprawy „Na koniec świata i z powrotem”. Wszys­tko to będzie miało miejsce już 27 czer­wca, o godz. 19.00. Wstęp wolny!

czy­taj dalej

Slow Fes­ti­val. Wyjątkowy dzień w cen­trum miasta 20 czer­wca 2013

Real­i­zowany od kilku lat w zielonej scenerii Rosar­ium Parku Śląskiego SLOW FES­TI­VAL to twór­cze spędzanie czasu w cen­trum miasta, jed­nakże z dala od miejskiego zgiełku. Pretek­stem do zor­ga­ni­zowa­nia tego wydarzenia stała się idea rozwi­ja­jącego się w Europie ruchu slow. Refleksyjne spo­jrze­nie na poś­piech zachod­niego świata, pro­mocja zdrowego, eko­log­icznego stylu życia, spotkanie z ludźmi, którzy żyją w sposób alter­naty­wny do ogól­nie przyję­tych norm to tylko niek­tóre z założeń Slow Fes­ti­walu, który odbędzie się już 22 czerwca.

czy­taj dalej

Pier­wszy taniec na weselu 18 czer­wca 2013

To ten jeden raz (zazwyczaj, choć niekoniecznie), kiedy wskaku­jemy w nasze wielkie pięć minut i na moment sta­jemy się Michae­lami Jack­son­ami i Jen­nifer Lopez wesel­nej sceny, no i mamy zag­waran­towaną pub­liczność, czyli coś o czym marzy każdy artysta. Warto zatem pochylić się nad prob­le­mem przez chwilkę i zas­tanowić się jak to ugryźć.

czy­taj dalej

Jak dobierać wino do sera? 17 czer­wca 2013

Wyk­wintny ser i dobre wino to ide­alna para, której nie powinno zabraknąć na żadnym ele­ganckim przyję­ciu. Łącze­nie trunków z różnymi gatunkami sera nie należy jed­nak do prostych zadań. Co więcej, utr­wal­iło się na ten temat sporo mitów. Jaka jest prawda i do jakich zasad powin­niśmy się stosować przy wyborze wina do sera, pod­powiada kry­tyk winiarski i redak­tor naczelny Mag­a­zynu Wino – Tomasz Prange-​Barczyński.

czy­taj dalej

20. Między­nar­o­dowa Kon­fer­encja Tańca Współczes­nego i Fes­ti­wal Sztuki Tanecznej w Bytomiu 14 czer­wca 2013

W dni­ach 30 czer­wca – 7 lipca odbędzie się Między­nar­o­dowa Kon­fer­encja Tańca Współczes­nego i Fes­ti­wal Sztuki Tanecznej. Po raz dwudzi­esty Śląski Teatr Tańca zaprosił do Byto­mia znakomi­tych ped­a­gogów i artys­tów, aby po raz kole­jny przy­bliżyć sztukę tańca współczes­nego Byto­mi­anom i mieszkań­com Górnego Śląska.

czy­taj dalej

Trwa plebis­cyt na Drzewo Roku. Mocna reprezen­tacja ze Śląska! 12 czer­wca 2013

1 czer­wca rozpoczął się plebis­cyt Klubu Gaja na Drzewo Roku 2013. Inter­nauci gło­sują na 11 drzew, wybranych do finału spośród 191 zgłos­zonych ze wszys­t­kich 16 wojew­ództw w kraju. Konkurs zwraca uwagę na konieczność ochrony przy­rody, inte­gruje społeczności lokalne w całej Polsce, pod­kreśla­jąc ich związek z drze­wami szczegól­nie przez nie doce­ni­anymi. Plebis­cyt zakończy się 30 czerwca.

czy­taj dalej

W Katow­icach trwa Tydzień Dziecka 11 czer­wca 2013

Trwa Tydzień Dziecka na Mari­ack­iej — wyjątkowe wydarze­nie twórczo-​artystyczne. Do końca tego tygod­nia dzieci mogą brać udział w warsz­tat­ach, przed­staw­ieni­ach, kon­cer­tach. Odbędzie się również wyprzedaż garażowa, a także Mały Silos — pier­wsze targi designu dla dzieci w Katowicach.

czy­taj dalej

Odkry­wa­jąc Śląsk: Elek­tro­ciepłow­nia Szom­bierki 10 czer­wca 2013

Wieża zegarowa, cztery kominy i hala pro­duk­cyjna jak z pałacu. Drew­ni­ane sklepi­e­nie, witrażowe zdo­bi­enia okien, w bari­erkach kute z met­alu kwiaty. Elek­tro­ciepłow­nia Szom­bierki. Jeden z obiek­tów Szlaku Zabytków Techniki.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.