Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Styl życia

Mal­owany Wieszak. Znani poma­gają hos­picjum 7 czer­wca 2013

Szafa​.pl oraz Pod­karpackie Hos­picjum dla Dzieci już po raz drugi orga­nizują aukcję chary­taty­wną na rzecz najmłod­szych podopiecznych tego pod­karpack­iego ośrodka. 100 wiesza­ków poma­lowanych przez znane i lubiane osoby ze świata mody, muzyki, telewizji, Inter­netu, sportu, kabaretu, kuli­nar­iów, stu­den­tów oraz poli­tyki zostanie zli­cy­towanych do 19 czer­wca. Akcja rozpoczęła się 1 czer­wca, w Dzień Dziecka. Każdy z nas może wziąć udział w licy­tacji, a tym samym wspomóc hospicjum.

czy­taj dalej

Słodko, bajkowo, kolorowo. Tort ślubny i słod­kie stoły 5 czer­wca 2013

USA to już stan­dard — w Polsce trend, który od kilku lat gości na przyję­ci­ach wesel­nych i cieszy się ogromną pop­u­larnoś­cią nie tylko wśród dzieci­aków i łasuchów — daj­cie się ponieść wyobraźni i wyczaru­j­cie na swo­jej imprezie najpiękniejszy słodki bufet!

czy­taj dalej

Tam, gdzie słońce nie zachodzi, czyli Dzień Polarny w Nor­wegii 3 czer­wca 2013

Każdy, komu po długiej zimie brakuje słońca, powinien zas­tanowić się nam urlopem w Nor­wegii. Latem na północy słońce świeci przez 24 godziny na dobę!

czy­taj dalej

Oczy i Obiek­tywy. Filmy etno­graficzne w Katow­icach 31 maja 2013

Oczy i Obiek­tywy to 10. już ogólnopol­ska edy­cja tego przeglądu, a pier­wsza na Śląsku. Mon­golscy mis­tr­zowie śpiewu gardłowego, miłość Kir­gizów do koni, najm­niejsza zamieszkała wyspa Pacy­fiku, zwyczaje „plemienia” turys­tów czy też religi­jność Sikhów pokazana „od kuchni” to tylko niek­tóre z tem­atów tegorocznego Przeglądu Filmów Etno­graficznych „Oczy i Obiek­tywy”. Filmy doku­men­talne na te i wiele innych tem­atów będą prezen­towane 8 czer­wca w Kinoteatrze Rialto, w Katow­icach. Dla wszys­t­kich osób, ciekawych świata, jest to pozy­cja obow­iązkowa! Wstęp na pro­jekcje jest wolny.

czy­taj dalej

Krótki prze­wod­nik po ślubach bezstre­sowych. 3 28 maja 2013

Zdawałoby się, że wszys­tko na ten temat już zostało powiedziane, że nikt nie potrze­buje dodatkowych tłu­maczeń dlaczego zawód kon­sul­tanta ślub­nego jest tak przy­datny. Niestety, wciąż na co dzień spo­tykamy się z opinią, że takiego rodzaju wydatki ślubne są całkowicie zbędne. Ponieważ zgadzamy się z tym, że nie zawsze nasza pomoc jest niezbędna, spróbu­jemy spo­jrzeć raz jeszcze na wady i zalety zatrud­nienia tak zwanej złotej rączki do zor­ga­ni­zowa­nia ślubu.

czy­taj dalej

PRL, wróć! 27 maja 2013

Obecne pokole­nie dwudziesto­latków PRL zna jedynie „ze słyszenia”, trochę z lekcji his­torii. Ci odrobinę starsi otarli się o Pol­skę Ludową oso­biś­cie, ale byli za mali by wiele zapamię­tać. Nie ma to jed­nak chyba więk­szego znaczenia, skoro odbior­cami mody na PRL, jaka bezsprzecznie zapanowała w Polsce, są w najwięk­szym stop­niu właśnie młodzi ludzie. Design we wnętrzach, charak­terysty­czne pro­dukty, grafika, hasła z plakatów, styl życia, zabawki — to tylko niek­tóre ele­menty tej nowej pasji.

czy­taj dalej

Krótki prze­wod­nik po ślubach bezstre­sowych. 2 23 maja 2013

Pomysłów na trans­port do ślubu jest mnóstwo, jed­nak więk­szość z nas wybiera te trady­cyjne rozwiąza­nia: ele­gancki mer­cedes zna­jomego, klasy­czna limuzyna, czy też szykowny własny ford. Te rozwiąza­nia są na wyciąg­nię­cie ręki dla każdego z nas, dlat­ego chci­ałabym poruszyć temat niety­powego auta, a nawet… wcale nie auta!

czy­taj dalej

W Dniu Praw Zwierząt zjedz… coś innego! 22 maja 2013

22 maja to Dzień Praw Zwierząt ustanowiony dla upamięt­nienia przyję­cia przez pol­ski par­la­ment w 1997 roku Ustawy o ochronie zwierząt. Ustawa ma sze­roki wymiar eduka­cyjny w pode­jś­ciu do nich. W sytu­acji zagrożeń związanych ze zmi­anami kli­maty­cznymi, zasad­nicze jej przesłanie – zwierzę nie jest rzeczą – nabiera szczegól­nego znaczenia.

czy­taj dalej

Mari­acka: Pier­wsze takie targi z designem dla dzieci! 20 maja 2013

Mały Silos to pier­wsze na Śląsku uliczne targi designu dla dzieci, które będą miały miejsce już 1516 czer­wca, w samym sercu Katowic. Oferta wys­taw­i­en­nicza ma być bardzo różnorodna, a pro­dukty staran­nie wyse­lekcjonowane – do udzi­ału zapros­zone zostały wydawnictwa, pro­jek­tanci mody i gadżetów, deko­ra­torzy wnętrz i twórcy hand made. Wszys­tko po to, by uczyć małych ludzi od najmłod­szego, że mate­riał, kon­cept, este­tyka i przy­dat­ność przed­miotu są tak samo ważné, a często ważniejsze niż jego cena.

czy­taj dalej

Śląsk dla “Cetowego”! Roz­mowa z Mar­leną Her­manow­icz 17 maja 2013

Już wkrótce śląska scena taneczna stanie w jed­nym szeregu z „Cetowym” w najważniejszej bitwie jego życia. 25 maja odbędzie się 24–godzinny mara­ton tańca, z którego dochód zostanie przez­nac­zony na lecze­nie znanego tancerza. Bab­ska Sile­sia objęła patronatem to wyjątkowe wydarze­nie. O idei akcji, o całej rzeszy pozy­ty­wnych i zaan­gażowanych ludzi, a także o atrakc­jach, które czekają na tych, którzy zechcą wesprzeć „Cetowego”, opowiada Bab­skiej Sile­sii Mar­lena Her­manow­icz, odpowiedzialna za orga­ni­za­cję wydarzenia.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.