Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Styl życia

Zaproszenia ślubne: Pani poślubi Pana o świcie, pod jaworem… 26 kwiet­nia 2013

Są dwa pode­jś­cia w kwestii zaproszeń. Mają być tanie, bo i tak goś­cie je wyrzucą albo mają być szczególne, takie jak my, jak nasz ślub. Zaprosze­nie to pier­wszy syg­nał, to pre­ludium. Prze­chowuję wszys­tkie, jakie dostałam. Jest wśród nich kilka szczegól­nych, np. od pary artys­tów, gdzie postać Pani i Pana młodego jest zro­biona z wyciśnię­tych tubek farb, albo to od siostry z wycię­tymi kwiatami kon­walii – jej ulubionymi.

czy­taj dalej

Zna­jo­mości z inter­netu — bądź bez­pieczna nie tylko w sieci 24 kwiet­nia 2013

Nawet najbez­pieczniejszy ser­wis do zaw­iera­nia zna­jo­mości, nie zwal­nia nas z obow­iązku zachowa­nia ostrożności w kon­tak­tach z innymi użytkown­ikami. Poniżej przed­staw­iamy listę sytu­acji wyma­ga­ją­cych zachowa­nia więk­szej czu­jności oraz listę zachowań, które zde­cy­dowanie odradzamy użytkown­ikom Inter­netu (w opar­ciu o infor­ma­cje por­talu myd​woje​.pl). Na Wasze zau­fanie każdy z użytkown­ików sieci musi sobie zapra­cować, potwierdza­jąc na kole­jnych eta­pach zna­jo­mości, że w swoim pro­filu podał prawdziwe dane, ma szczere zami­ary i jest otwarty.

czy­taj dalej

Kole­jna odsłona bloSile­sii czyli „Od zera do blogera” 23 kwiet­nia 2013

W ramach inic­jatywy bloSile­sia odbędzie się jutro (24 kwiet­nia) kole­jne spotkanie dla członków śląskiej blo­gos­fery, któremu będzie przyświecać hasło „Od zera do blogera”. BloSile­sia za zadanie stawia sobie inte­grację rodz­imej, lokalnej blo­gos­fery, a także dzie­le­nie się doświad­czeni­ami z prowadzenia włas­nego bloga.

czy­taj dalej

Zaw­ies­zona kawa, zaw­ies­zony bilet. Podziel się z innymi 22 kwiet­nia 2013

Tzw. zaw­ieszanie, czyli wykupi­e­nie czegoś dla kogoś zazwyczaj kom­plet­nie nam obcego, bardzo szy­bko stało się w Polsce pop­u­larne. Zwłaszcza w dużych mias­tach panuje ten­dencja, by podzielić się z osobami, które nie stać na to, by często wypić dobrą kawę w przy­jem­nym miejscu lub pójść na kon­cert. Każdy z nas, jeśli oczy­wiś­cie dys­ponuje kilkoma lub kilku­nas­toma zło­tymi, może zapewnić komuś dostęp nie tylko do kawy, ale też do kul­tury. Takie „zaw­ieszanie” biletów pro­ponuje m.in. Cen­trum Kul­tury Katowice…

czy­taj dalej

Ślub za granicą 19 kwiet­nia 2013

Więk­szość z nas wpa­tr­zona w roman­ty­czne śluby na plażach w pro­dukc­jach hol­ly­woodz­kich marzyła o takim właśnie charak­terze swo­jego ślubu… Na przestrzeni lat i więk­szej świado­mości jakości w real­iza­cji marzenia o ślubach na plaży są na wyciąg­nię­cie ręki. I choć nasz rodz­imy Bał­tyk z zach­wyca­ją­cymi plażami mógłby też wchodzić w grę, z przy­czyn urzę­dowych, jak i zmi­en­ności pogodowej, więk­szość z nas nie decy­duje się na plener w Polsce. Może i szkoda, ale każdy w tym wyjątkowym dniu boi się niespodzianek.

czy­taj dalej

PRO­GRESS­teron — fes­ti­wal dla kobiet w Katow­icach 16 kwiet­nia 2013

Kole­jna edy­cja fes­ti­walu PRO­GRESS­teron odbędzie się w Katow­icach już w dni­ach 20 – 2127 – 28 kwiet­nia, a pod­czas niej panie będą mogły wziąć udział w licznych warsz­tat­ach z zakresu roz­woju oso­bis­tego, komu­nikacji, relacji między­ludz­kich, planowa­nia zmian, motywacji, lep­szej orga­ni­za­cji włas­nego czasu, radzenia sobie ze stre­sem, relak­sacji i samoo­brony… Będą także warsz­taty artysty­czne z najroz­mait­szych dziedzin. PRO­GRESS­teron jest ogólnopol­skim fes­ti­walem roz­woju dla kobiet, odby­wa­ją­cym się corocznie w najwięk­szych pol­s­kich mias­tach, w tym w Warsza­wie, Krakowie, Poz­na­niu oraz Gdyni.

czy­taj dalej

Taneczny flash mob na Sta­wowej! 16 kwiet­nia 2013

Tancerze pragną zachę­cić mieszkańców Katowic i nie tylko do wzię­cia udzi­ału we flash mobie. Gorąca muzyka powinna rozch­murzyć prze­chod­niów, zmęc­zonych długą zimą, która niedawno się skończyła. Flash mob odbędzie się 17 kwiet­nia o godzinie 15.30 na ul. Sta­wowej w Katow­icach. Rozpoczę­cie wydarzenia zainicjują dwie uczest­niczki, do których dołączą pozostali prze­chod­nie. Gdy muzyka uci­ch­nie, uczest­nicy błyskaw­icznie wtapi­ają się w tłum.

czy­taj dalej

V. Fes­ti­wal Dzi­wnie Fajne 15 kwiet­nia 2013

Fes­ti­wal Dzi­wnie Fajne będzie się odby­wał w Bytomiu już po raz piąty. Tym razem hasłem prze­wod­nim będzie „Między­galak­ty­czny Zlot Super­bo­haterów”, co oznacza nie tylko niety­powe wydarze­nie, ale też sporą ilość kon­certów najlep­szych pol­s­kich wykon­aw­ców. Odbędzie się również Kier­masz Twór­czej Rean­i­macji Odpadów. Wszys­tko to, a także wiele innych atrakcji, już w dni­ach 19 — 21 kwietnia.

czy­taj dalej

Pszczyńskie Spotka­nia z Przy­godą 11 kwiet­nia 2013

W Pszczyńskim Cen­trum Kul­tury po raz drugi odbędą się Pszczyńskie Spotka­nia z Przy­godą. W dni­ach 12 — 14 kwiet­nia będziemy mogli wziąć udział w spotka­ni­ach ze znanymi gośćmi — podróżnikami, alpin­istami, żeglarzami… Odbędą się także pro­jekcje filmów i prelekcje.

czy­taj dalej

Tour de Pogo­ria czyli kole­jne „szwen­danie okoliczne” 10 kwiet­nia 2013

XVII Śląsko-​Zagłębiowskie Szwen­danie Okoliczne czyli Tour De Pogo­ria odbędzie się już 13 kwiet­nia. Ten doskon­ały sposób, by przy­witać wiosnę, która nieśmi­ało do nas zagląda, jest bezpłatny i zdrowy. To wycieczka po Pojezierzu Zagłębiowskim, połąc­zona z piciem wyśmien­itej herbaty prosto z ogniska… To też okazja, by poz­nać miejsca, które zna­j­dują się tak blisko nas, a o których często mało co wiemy.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.