Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Styl życia

Odkry­wa­jąc Śląsk: Bielsko-​Biała. Sacrum 9 kwiet­nia 2013

Naprze­ci­wko Hotelu Pres­i­dent, (nieco w kierunku Katowic) stoi gale­ria BWA. Ist­nieje ona 1975 roku, i została zbu­dowana w miejscu dawnej syn­a­gogi, która podzieliła los wielu innych syn­a­gog w Polsce – została spalona w cza­sie II wojny światowej.

czy­taj dalej

Zespół Pieśni i Tańca „Katowice” — 45 lat miłości do folk­loru 8 kwiet­nia 2013

2014 roku będą świę­tować 45-​lecie dzi­ałal­ności. Tworzą zżytą grupę, którą połączyła miłość do folk­loru i takich skład­owych pol­skiej kul­tury ludowej jak śpiewanie i taniec. To muzyka jest sensem ist­nienia Stu­denck­iego Zespołu Pieśni i Tańca „Katow­ice”. Jej pięknem młodzi ludzie chcą epa­tować nie tylko w kraju, ale też poza jego grani­cami. Pod­czas licznych wyjazdów pozwalają przez pryz­mat właśnie tańca i śpiewu poz­nać pol­ską kul­turę tym, którzy do tej pory niemal nic o niej nie wiedzieli.

czy­taj dalej

Kole­jna odsłona Ladies Night w Cin­ema City. Wygraj bilety! 5 kwiet­nia 2013

Już 11 kwiet­nia odbędzie się kole­jna edy­cja cieszącej się niesłab­nącą pop­u­larnoś­cią Ladies Night w śląs­kich kinach Cin­ema City. Bab­ska Sile­sia ma dla Was jedną pod­wójną wejś­ciówkę na ten przy­jemny wieczór pełen atrakcji i dobrego kina! Co zro­bić, by ją otrzy­mać? Szczegóły poniżej…

czy­taj dalej

Plac Na Glanc czyli zapro­jek­tuj swoje otocze­nie! 2 kwiet­nia 2013

Mieszkasz w Katow­icach i chci­ałbyś, by twoje pod­wórko lub plac pod domem albo blok­iem wyglą­dał lep­iej niż teraz? Rozwiązanie pomogą ci znaleźć młodzi pro­jek­tanci i Insty­tucja Kul­tury Katow­ice – Miasto Ogrodów. Wystar­czy, że zgło­sisz swoją przestrzeń do pro­jektu Plac Na Glanc! Dzi­ałaj sam lub zbierz sąsi­adów! Przekonaj jury, że to właśnie twoja przestrzeń zasługuje na to, żeby zro­bić ją „na glanc”.Czas zgłasza­nia upływa 10 kwiet­nia, więc trzeba się spieszyć!

czy­taj dalej

Fotografia ślubna: 5 najczęst­szych błędów 29 marca 2013

Tym razem przed­staw­iamy pięć najczęst­szych błędów, związanych z fotografią ślubną.

czy­taj dalej

Przegląd Filmów Sportowych w Tarnows­kich Górach 26 marca 2013

Dynamika, pokony­wanie włas­nych słabości, skra­jne doświad­czenia to tylko niek­tóre z tem­atów, poruszanych w fil­mach, wchodzą­cych w skład Przeglądu Filmów Sportowych. Przegląd odbędzie się w Tarnogórskim Cen­trum Kul­tury w dni­ach 3 — 7 kwiet­nia. Będą to obrazy sportowo – ekstremalne dla widzów ciekawych, a także spotka­nia z mis­trzami swoich dziedzin.

czy­taj dalej

Swag Show — wiosenna edy­cja już wkrótce 25 marca 2013

6 kwiet­nia Gale­ria Szyb Wil­son po raz kole­jny zostanie zamieniona w najwięk­szy show­room w kraju – a wszys­tko to za sprawą najlep­szych pol­s­kich streetwearowych marek i pro­jek­tan­tów, którzy tego dnia odwiedzą Katow­ice pod­czas wiosen­nej edy­cji targów Swag Show Sile­sia vol. 2. Bab­ska Sile­sia jest patronem tego wydarzenia. Pole­camy, bo warto!

czy­taj dalej

Odkry­wa­jąc Śląsk: Biel­sko — Biała. Stare Miasto 22 marca 2013

Biel­ski Stary Rynek i Stare Miasto to niewąt­pli­wie jedno z najbardziej uroczych, jeżeli nie najpiękniejsze miejsce w Bielsku-​Białej.

czy­taj dalej

Dba­jmy o wodę, zaadop­tu­jmy rzekę 20 marca 2013

Rozpoczyna się 9. edy­cja ogólnopol­skiego pro­gramu „Zaadop­tuj rzekę”. Orga­ni­za­torzy, Klub Gaja, zachę­cają Polaków do opieki nad rzekami i innymi akwe­nami, do lokalnych inic­jatyw na rzecz ochrony wód i kul­tury oszczędza­nia wody. W Katow­icach ta inau­gu­racja odbędzie się 21 marca, o godz. 11.30 — w ramach Świa­towego Dnia Wody ma pomóc w odkry­wa­niu dziedz­ictwa przy­rod­niczego, kul­tur­owego i społecznego pol­s­kich rzek.

czy­taj dalej

Fes­ti­wal Podóżników „Roz­jazdy” już wkrótce 19 marca 2013

Wielkimi krokami zbliża się kole­jna, piąta już, edy­cja cieszącego się wciąż ros­nącą pop­u­larnoś­cią Fes­ti­walu Podróżników „Roz­jazdy”, który odbędzie się w dni­ach 23 — 24 marca w Ryb­niku. Poszuku­jąc skar­bów, z czekanem, row­erem, w głąb ziemi, z płet­wami, pieszo… i w różowych rękaw­iczkach! Pod­czas fes­ti­walu odbędzie się osiem spotkań z podróżnikami, a także pokaz dwóch filmów fab­u­larnych, nagrod­zonych w konkur­sie „Podróże małe i duże”.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.