Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Styl życia

Miasto kobiet” w City Point Tychy 26 lutego 2013

Już w piątek 8.marca City Point Tychy zamieni się w miejsce spotkań kobiet pięknych i kreaty­wnych. Do soboty każda z Was może wziąć udział w „Mieś­cie kobiet” i sko­rzys­tać z wielu wspani­ałych atrakcji przy­go­towanych przez orga­ni­za­torów. Będą liczne warsz­taty, pokazy mody i spotka­nia ze spec­jal­is­tami z wielu dziedzin. Nasz por­tal objął patronat nad tym wydarzeniem.

czy­taj dalej

Inic­jatywa gen­derowa: His­to­ria pewnej zami­any 26 lutego 2013

His­to­ria pewnej zami­any” to pro­jekt, doty­czący tem­atyki gen­der, płci, stereo­typów, równości szans i pokrewnych kwestii, który ma miejsce w Katow­icach. Dzi­ała­nia prze­ci­wdzi­ała­jące dyskrymi­nacji i łamiące stereo­typy, doty­czące płci, rozpoczną się od ekspery­mentu „Zmi­en­nicy” przeprowadzanego z pomocą Antyra­dia. I — jak słusznie pozwala się domyślać nazwa — początkowo pole­gać będą na zami­anie ról. Kobi­eta pilotem! Mężczyzna w przed­szkolu! Z przym­ruże­niem oka, a jed­nak daje do myślenia…

czy­taj dalej

Kobi­eta w roli głównej” — Dzień Kobiet w WCK 25 lutego 2013

Wodzisławskie Cen­trum Kul­tury przy­go­towało dla pań nie lada atrakcję. „Kobi­eta w roli głównej”, bo tak nazywa się to wydarze­nie, będzie wiec­zorem, pod­czas którego zagrają Czer­wone Gitary. Będzie też okazja do dar­mowych kon­sul­tacji kos­me­ty­cznych, fryz­jer­s­kich, diete­ty­cznych. Odbędą się pokazy m.in. masażu. Nie zabraknie również stoisk z pięknym rękodziełem i poczęs­tunku. A wszys­tko to z okazji Dnia Kobiet.

czy­taj dalej

Miłość do trzech pomarańczy 21 lutego 2013

Zapraszamy wszys­t­kich znud­zonych klasy­cznymi Walen­tynkowymi kolorami na bitwę dnia: głęboka czer­wień kon­tra soczysta pomarańcz. Kto według Was wygrał w tegoroczne święto zakochanych? Oczy­wiś­cie królowa wybiegów na całym świecie, trend sezonu wiosna –lato 2013 — pomarańcz! Zaskoczeni? Nie ma powodu! Pełen energii, radości, optymizmu i spon­tan­iczności promi­enny oranż jak najbardziej nadaje się na głównego bohat­era powieści miłosnej.

czy­taj dalej

A jakie słowa ty ocal­isz? 19 lutego 2013

21 lutego to Między­nar­o­dowy Dzień Języka Ojczys­tego, ustanowiony przez UNESCO. W jego ramach odbywa się zwykle sporo różnego typu akcji. Nie inaczej jest tym razem. Ciekawą inic­jatywę przed­stawia Bib­lioteka Śląska, pro­ponu­jąc swoim czytel­nikom… ratowanie słów, znika­ją­cych bardzo szy­bko z zasobów naszego języka.

czy­taj dalej

Homo via­tor” to także kobi­eta! 18 lutego 2013

Do końca marca potrwa w Muzeum Górnośląskim wys­tawa, poświę­cona XIX-​wiecznym podróżnikom i ich wypra­wom. Wiek ten był przeło­mowy dla masowej turystyki, która z niego bierze swój początek. Nie brakowało wtedy więc miłośników zwiedza­nia bliższych i dal­szych zakątków. W cza­sie trwa­nia wys­tawy możemy obe­jrzeć m.in. pamiątki po najsławniejszych podróżnikach, sprzęt turysty­czny „z epoki” i wiele innych przed­miotów i zdjęć. Ciekawe jest także miejsce kobiet w tej nowej turystyce. I wcale nie jest ono marginalne…

czy­taj dalej

Walen­tynkowe wesele z dziećmi czyli zakochany ani­ma­tor 14 lutego 2013

Gdy spo­jrzymy teraz za okno, od razu robi nam się zimno. Na szczęś­cie mamy Walen­tynki, i choć wiele osób wyp­iera się skłon­ności do cele­browa­nia tego dnia, to tak naprawdę miło jest dostać karteczkę z wyz­naniem od ukochanej osoby. Jak już jesteśmy przy zakochanych – nat­u­ralną koleją rzeczy jest, że biorą oni ślub i wypraw­iają wesele.

czy­taj dalej

Co z tą teorią? Nowy egza­min teo­re­ty­czny na prawo jazdy 13 lutego 2013

Wieści dochodzące z Wojew­ódz­kich Ośrod­ków Ruchu Dro­gowego mogą prz­er­ażać. Statystyki związane ze zdawal­noś­cią „nowej” teorii są bowiem zadzi­wia­jąco złe. O przy­czy­nach tego stanu rzeczy roz­maw­iamy z egza­m­i­na­torem z ośrodka w Katow­icach. O dro­gach na rozwiązanie „teo­re­ty­cznego” prob­lemu – z Łukaszem Lisowskim ze Szkoły Bez­piecznej Jazdy ECODRIVE.

czy­taj dalej

Sos­nowiec: One Bil­lion Ris­ing prze­ci­wko prze­mocy wobec kobiet 12 lutego 2013

14 lutego, o godzinie 15.00, za pomocą tańca można będzie zaman­i­festować prze­ci­wko prze­mocy wobec kobiet, szczegól­nie tej sek­su­al­nej. Pol­ska akcja „Nazy­wam się mil­iard” (bo tyle osób mawz­iąć w niej udział na całym świecie) jest częś­cią między­nar­o­dowego ruchu, zapoc­zątkowanego przez Eve Ensler — autorkę „Monologów Waginy”. Weźmie w niej udział kilka­dziesiąt pol­s­kich miast, a wśród nich jest także Sosnowiec.

czy­taj dalej

Przy­tu­lanie bez zobow­iązań w Gli­wicach już dziś! 11 lutego 2013

Już dziś (11 lutego) o godzinie 16.00, na gli­wickim placu Pistów, odbędzie się flash mob, a zaraz po nim dar­mowe przy­tu­lanie, czyli obdarzanie odrobiną serdeczności przy­pad­kowych prze­chod­niów. Akcja zapowiada się bardzo pozy­ty­wnie, a pon­adto ma pro­mować walen­tynkowy kon­cert grupy Selesh, która zagra na bałkańską nutę!

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.