Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Styl życia

Niebieskie buki­ety i deko­racje ślubne — kolorysty­czny trend na 2014 rok 28 marca 2014

Niebieski to sym­bol lojal­ności i zau­fa­nia. Według trady­cji, Panna Młoda, by trochę pomóc szczęś­ciu, powinna mieć w dniu ślubu coś starego, coś nowego, coś poży­c­zonego i coś niebieskiego właśnie… Niebieski to wresz­cie kolor, który tegoroczne Panny Młode będą, częś­ciej niż inne kolory, wybierać na kolor prze­wodni swo­jego ślubu i wesela, ponieważ to mocny trend kolorysty­czny na 2014 rok. Trudno się dzi­wić — to piękny kolor, a jego różné odcie­nie można ciekawie łączyć, tworząc śliczne i lekkie styl­iza­cje przyjęć, mocno przy tym dba­jąc o detale.

czy­taj dalej

Plac na glanc! Ostat­nie dni na zgłosze­nie pod­wórka 26 marca 2014

Chcesz coś zmienić w swoim ogrodzie, ale nie masz pomysłu, jak to zro­bić? A może prag­niesz mieć pod­wórko jak z gazety, ale zawsze masz ważniejsze wydatki? Jeśli na któreś z tych pytań odpowiedzi­ałaś twierdząco, to właśnie masz okazję zre­al­i­zować swoje marzenia! Ruszyła druga edy­cja akcji „Plac Na Glanc”! Ter­min zgłoszeń mija 31 marca 2014 roku.

czy­taj dalej

Jak zro­bić coś z niczego, czyli drugie życie korka od wina 21 marca 2014

Białe, czer­wone, słod­kie, wytrawne? Rodza­jów wina są setki. Ale wraz z winem w pakiecie mamy też i korek. Tylko kto poświęca swoją uwagę tej małej, niepo­zornej rzeczy, która właś­ci­wie jest tylko zaty­czką butelki? Ale jakże doskon­ałą! Korek już bardzo dawno temu udowod­nił nam swoją użyteczność, jed­nak więk­szość ludzi po prostu go wyrzuca. Jed­nakże zna­j­dują się i tacy, którzy dają korkowi drugie życie…

czy­taj dalej

Jak zaplanować deko­rację ślubną? Prak­ty­czny porad­nik 18 marca 2014

Pod­czas spotkań i wspól­nego oglą­da­nia różnych real­iza­cji zauważamy, które deko­racje budzą najwięk­szy zach­wyt. Dlat­ego też chcemy Wam pod­powiedzieć, nad czym powin­niś­cie się zas­tanowić, aby Wasza wyśniona wizja deko­racji ślubno — wesel­nej mogła się urzeczy­wist­nić, wyglą­dać pięknie, zach­wycić gości wesel­nych i — co najważniejsze — zmieś­cić się w budże­cie ślubnym.

czy­taj dalej

Mała łazienka krok po kroku 14 marca 2014

Wbrew powszech­nemu przeko­na­niu, niewielki metraż pomieszczenia nie musi negaty­wnie wpły­wać na jego funkcjon­al­ność. Jak urządzić małą łazienkę i w pełni wyko­rzys­tać potenc­jał dostęp­nej przestrzeni?

czy­taj dalej

Aby nakarmić głodne dzieci, wystar­czy mieć Bardzo Dobre Maniery 12 marca 2014

700 tysięcy to raczej dużo, prawda? Taka jest sza­cunkowa liczba pol­s­kich dzieci, które dzień w dzień nie zjadają ciepłego posiłku, jak podaje GUS w swoim rapor­cie pt. „Ubóstwo w Polsce w 2012 roku”. Wielu z nas trudno sobie wyobrazić sytu­ację, byśmy mieli nie przy­go­tować dziecku smacznego obiadu lub nie opłacić mu posiłków w szkol­nej stołówce. Tym­cza­sem sporo jest rodzin, które — z różnych powodów — nie są w stanie zapewnić tego najmłod­szym. W odpowiedzi na prob­lem niedoży­wienia pol­s­kich dzieci Pol­ski Czer­wony Krzyż w ubiegłym roku wyszedł z inic­jatywą posi­ada­nia Bardzo Dobrych Manier. O co chodzi?

czy­taj dalej

Krew i mleko: Szy­bkie lody z Bai­ley­sem 10 marca 2014

Chyba niepostrzeże­nie przyszła wiosna. Co roku ta sama radość, że można robić zdję­cia cho­ciaż o pół godziny dłużej przy nat­u­ral­nym świetle, a grubą pelisę (którą aku­rat bardzo lubię) zmienić na lże­jszy płaszcz. Znów tli się nadzieja, że zacznę się zdrowo odży­wiać i wysyp­iać. Bo prze­cież wiosna to nowy początek i szansa, by wresz­cie coś ulepszyć.

czy­taj dalej

Atrak­cyjne wesele na słodko — słod­kie stoły 6 marca 2014

Słodki stół”, „sweet tables”, „candy bar” to nazwy urokli­wych zakątków ze słod­koś­ci­ami przy­go­towanych na spec­jalne okazje. Pomysł na ekspozy­cję słod­kości tak, aby cieszyły nie tyko pod­niebi­e­nie, ale i oko, jak zwykle przy­wędrował do nas ze Stanów Zjed­noc­zonych. Słod­kie stoły za zadanie mają cieszyć gości ciekawym podaniem i możli­woś­cią uraczenia się poje­dynczymi smakołykami, które lubimy najbardziej.

czy­taj dalej

Fes­ti­wal Podróżników Roz­jazdy — daj się ponieść przy­godzie 5 marca 2014

Z piórem, doświad­cza­jąc dzi­kich, z mikro­fonem, autostopem, z aparatem fotograficznym, na linie, ze szki­cown­ikiem, trampin­gowo, z dziećmi na rękach… Tak odkry­wają dla siebie świat współcześni podróżnicy. Bab­ska Sile­sia gorąco im kibicuje. Dlat­ego też nasz por­tal objął patronatem Roz­jazdy — wyjątkowy fes­ti­wal, który odbędzie się w Ryb­niku już w dni­ach 21 – 23 marca 2014 roku. Goś­ciem spec­jal­nym fes­ti­walu będzie Arkady Radosław Fiedler.

czy­taj dalej

Pstrągi sar­maty i karp piec­zony zale­wany śmietaną. Kuch­nia i lit­er­atura 4 marca 2014

W środę, 12 marca 2014 roku, o godzinie 18.00 Muzeum Górnośląskie w Bytomiu zaprasza na spotkanie: „Pstrągi Sar­maty i karp piec­zony zale­wany śmietaną” z cyklu „Lit­er­atura w kuchni. Kuch­nia w literaturze”.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.