Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Styl życia

Bukiet ślubny w roli głównej 6 lutego 2013

Odwieczne pytanie przyszłych Pań Młodych, „jaki bukiet wybrać?”. Zas­tanaw­iamy się, w jakim kolorze mają być kwiaty, jaka ma być forma oraz ksz­tałt buki­etu. W tym celu przyszłe Panny Młode wer­tują pisma, wchodzą na tem­aty­czne por­tale inter­ne­towe, szukają zdjęć, propozy­cji — jed­nym słowem poszukują czegoś, co odzwier­ciedli ich wizję buki­etu ide­al­nego. Co więcej, uda­jemy się bezpośred­nio do flo­rys­tów w celu zgłę­bi­enia tem­atu. Prag­niemy buki­etu wspani­ałego, pięknego, niepow­tarzal­nego, który zach­wyci nas i innyc., a jed­nak mimo wszys­tko decy­du­jemy się na trady­cjon­al­izm. Wybier­amy bukiet z najbardziej znanych nam kwiatów, który jest ładny, ale brak w nim nutki szaleństwa…

czy­taj dalej

Garażówka czyli pchli targ w Sos­nowcu 5 lutego 2013

Garażówka” przewidziana jest jako cyk­liczna impreza, opier­a­jąca się na alter­naty­wnej ekologii, połąc­zonej ze sprzedażą vintage’u oraz designu. Jej pod­sta­wowym ząłoże­niem ma być dowolna wymi­ana lub sprzedaż wszys­t­kich rzeczy, które zale­gają niepotrzeb­nie w mieszka­ni­ach, pod­czas gdy komuś mogłyby przy­dać się bardziej. Ubra­nia, dodatki, książki, płyt yoraz sprzęty AGD/RTV… — wszystko to i jeszcze więcej można będzie znaleźć już 23 marca, pod­czas „Garażówki”, której patronuje Bab­ska Silesia!

czy­taj dalej

Lutowa odsłona Ladies Night — wygraj bilet do kina! 4 lutego 2013

Już w najbliższy czwartek kole­jna odsłona Ladies Night, czyli kina tylko dla Pań. Tym razem Pani będą mogły obe­jrzeć „Porad­nik pozy­ty­wnego myśle­nia”. Spec­jal­nie dla Czytel­niczek Bab­skiej Sile­sii mamy pod­wójne zaprosze­nie na seans w Rybniku.

czy­taj dalej

Podrywacze w stylu retro — spotkanie fil­mowe 31 sty­cz­nia 2013

Jak podry­wano dawniej? Jak całowano, kok­i­etowano, flir­towano? Odpowiedzi na to pytanie możemy poszukać na przykład w spotka­niu fil­mowym w Mysłow­ickim Ośrodku Kul­tury, które, pod nazwą „Podrywacze przed naszą erą…? Czyli jak zdoby­wano kobi­ety w cza­sach pro­hibicji”, odbędzie się już 15 lutego. Oczy­wiś­cie będzie to też doskon­ała okazja do przedłuże­nia sobie Walentynek!

czy­taj dalej

Old School Music&Art w Mysłow­icach 29 sty­cz­nia 2013

Dawna szkoła w Mysłow­icach Brzez­ince stanie się areną muzyczno-​kulturalnego fes­ti­walu Old School Music&Art już 1 i 2 lutego. Orga­ni­za­torami akcji są Sto­warzysze­nie poMYSŁOWI i Mysłow­icki Ośrodek Kultury.

czy­taj dalej

Wgryź się w dizajn! 8. urodziny Zamku Cieszyn 24 sty­cz­nia 2013

W dni­ach 1 – 3 lutego w Cieszynie odbędą się 8. Bardzo Mądre Urodziny Zamku czyli „Wgryź się w dizajn”. Nieprzy­pad­kowo hasło prze­wod­nie to design — dzi­ałal­ność Zamku w Cieszynie sku­pia się właśnie na nim, orga­nizu­jąc liczne wys­tawy i warsz­taty, z nim związane. Z tego samego powodu pro­gram 8. urodzin Zamku wręcz pęka w szwach od diza­jn­er­s­kich atrakcji!

czy­taj dalej

Last Fron­tier: Ostat­nia Rubież — o wyprawie na Alaskę 22 sty­cz­nia 2013

22 sty­cz­nia, w katow­ick­iej Bib­liotece Śląskiej, odbędzie się pro­jekcja ama­torskiego filmu Sabiny i Tomasza Lewandows­kich, poświę­conego ich podróży po Alasce. „Last Fron­tier: Ostat­nia Rubież” to relacja z podóży, a także kolaż wielu innych filmów fab­u­larnych i dokumentalnych.

czy­taj dalej

Wygraj koszulkę Bab­skiej Sile­sii 21 sty­cz­nia 2013

Jeśli chcesz być z bieżąco z ciekawymi artykułami i wydarzeni­ami, zapisz się do newslet­tera Bab­skiej Sile­sii. To również szansa na wygranie wyjątkowych koszulek Bab­skiej Silesii.

czy­taj dalej

Ślub i wesele w stylu vin­tage — sesja zdję­ciowa 21 sty­cz­nia 2013

Ślub vin­tage to krok w przeszłość, to chęć prze­niesienia ter­aźniejs­zości w inną rzeczy­wis­tość kilka­dziesiąt, a może kilka­set lat wstecz.

czy­taj dalej

Dopiszmy się do his­torii! 17 sty­cz­nia 2013

Dopiszmy się do his­torii!” to społeczna akcja pozyski­wa­nia obiek­tów do nowej siedz­iby Muzeum Śląskiego, na którą zaprasza MCK im. Hen­ryka Bisty w Rudzie Śląskiej. Każdy z nas może wziąć udział w tym przed­sięwz­ię­ciu, wspól­nie budu­jąc ekspozy­cję, która już teraz, a także w przyszłości pomoże zrozu­mieć i zobaczyć, jak żyło się jeszcze kilka­dziesiąt lat temu.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.