Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Styl życia

2. Fes­ti­wal Ciekawych Świata w Chor­zowie 15 sty­cz­nia 2013

Spec­jal­nie dla ludzi, którzy są ciekawi świata, kochają podróże i poz­nawanie innych trady­cji i zwycza­jów, stwor­zono w Chor­zowie Fes­ti­wal im. Alfreda Szk­larskiego. 26 sty­cz­nia rozpocznie się jego druga edy­cja. Tak jak pier­wsza, będzie ona miała miejsce w Rebel Gar­den, a w jej skład wejdą roz­maite bloki tem­aty­czne, m.in. arab­ski czy bałkański, pokazy filmów, kon­certy, pokazy tańca i opowieści.

czy­taj dalej

Antykryzysowe Dni Humoru — TCK prze­ga­nia smutki! 14 sty­cz­nia 2013

Mroczne zimowe poranki i wiec­zory, krótkie dni i nie zawsze dobra sytu­acja w kraju i na świecie nie zawsze napawają nas optymizmem. Aby choć trochę pod­nieść poziom rados­nych emocji i podleczyć stany depresyjne śmiechem, można wybrać się w dni­ach 24 — 27 sty­cz­nia do tarnogórskiego kina „Olbrzym”, które zaprasza na Antykryzysowe Dni Humoru. Będą nie tylko świetne kome­die, ale też zaję­cia z ter­apii śmiechem, spotka­nia ze śmiechoter­apeu­tami, mara­ton skeczy i wiele innych atrakcji.

czy­taj dalej

Tęczak — twór­czynie biżu­terii wspo­ma­gają WOŚP! 11 sty­cz­nia 2013

Tęczak” to przepiękny naszyjnik, wyko­nany tech­niką sutaszu przez kilka­dziesiąt uzdol­nionych osób, które na co dzień tworzą biżu­terię właśnie w ten sposób. Warto też na początku zaz­naczyć, że „Tęczak” ma nie lada zadanie do wyko­na­nia. Bierze on udział w licy­tacji w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy! Dochód z jego sprzedaży pomoże dzieciom i osobom starszym. Akcja trwa jeszcze tylko do niedzieli, 13 stycznia.

czy­taj dalej

Od Kurpiów po Bom­baj — wnętrza w stylu etno 9 sty­cz­nia 2013

Styl etno lub folk, który domin­uje w naszym domu lub mieszka­niu, może być znakomi­tym rozwiązaniem, jeśli poszuku­jemy jakiegoś rodzaju przy­tul­ności i kli­maty­cznego nas­troju. Mocno związany z przeszłoś­cią dużych grup ludz­kich może dawać też przy­jemne poczu­cie bez­pieczeństwa i tożsamości. Sam w sobie jest bardzo este­ty­czny, a połąc­zony z innymi sty­lami – nabiera zupełnie nowego oblicza.

czy­taj dalej

Black Dia­monds — gór­nicy tworzyli dia­men­towe krysz­tały 4 sty­cz­nia 2013

Black Dia­monds to niety­powy pro­jekt, który ma zwró­cić uwagę na prob­lemy bezro­bot­nych górników. To oni wraz z artystą Łukaszem Surow­cem przemie­nili tonę węgla w dia­men­towe krysz­tały. Dochód z ich sprzedaży przez­nac­zony zostanie na stworze­nie kole­jnych czarnych diamentów.

czy­taj dalej

Obrazy ciała i cielesności w sztuce współczes­nej 2 sty­cz­nia 2013

Kon­frontacje i negoc­jacje” to cykl autors­kich wykładów Romana Lewandowskiego o sztuce współczes­nej. W ich ramach słuchacze zaz­na­jami­ają się z głównymi sty­lami i kierunk­ami w sztukach wiz­ual­nych XXXXI wieku, a także z dziełami i twór­c­zoś­cią najbardziej reprezen­taty­wnych dla tego czasu artys­tów. Istot­nym ele­mentem wykładów są teżzwiązki prob­lematyki artysty­cznej ze współczesną rzeczy­wis­toś­cią kul­tur­ową. Tym razem tem­atem spotka­nia będą „Obrazy ciała i cielesności w sztuce współczesnej”.

czy­taj dalej

Kolorowe drinki na kar­nawałowe spotka­nia 2 sty­cz­nia 2013

Po zabawie syl­we­strowej pozostały już wspom­nienia, ale prze­cież trwa kar­nawał. Wyko­rzys­ta­jmy długie zimowe wiec­zory na spotka­nia z rodz­iną i zna­jomymi i bawmy się! Poniżej zna­jdziecie kilka przepisów na kolorowe drinki, świet­nie wpa­sowu­jące się w kar­nawałowy nastrój.

czy­taj dalej

Bardzo Piękny Pro­jekt 27 grud­nia 2012

Bardzo Piękny Pro­jekt” to inic­jatywa, real­i­zowana przez Rafała Milacha w ramach pro­gramu Metrop­o­lis. Jest to wys­tawa w formie gablotki, zakłą­dowej gazetki z tek­stami i fotografi­ami — pro­jekt bardziej socjo­log­iczny niż artysty­czny, bazu­jący na wiz­ual­nej ankiecie z pyta­ni­ami o pię­kno czasu i miejsca roz­maitych ludzi, żyją­cych na Śląsku.

czy­taj dalej

Kon­certy kolęd i pas­torałek w wyko­na­niu tarnogórs­kich chórów 27 grud­nia 2012

TCK, Okręg Tarnogórski Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr oraz Parafia Ewangelicko-​Augsburska Zbaw­iciela zapraszają, wzorem ubiegłych dwóch lat, na trzeci już cykl kon­certów kolęd i pas­torałek w wyko­na­niu tarnogórs­kich chórów, pod wspól­nym tytułem „Śpiewa­jmy i gra­jmy Mu…”. .

czy­taj dalej

8. Wodzisławski Przegląd Kina Uff!owego 20 grud­nia 2012

8. Wodzisławski Przegląd Kina Uff!owego to dwud­niowe wydarze­nie (2829 grud­nia), dedykowane pasjonatom kina i kul­tury alter­naty­wnej. Pod­czas przeglądu będzie można obe­jrzeć filmy nieza­leżnych grup i indy­wid­u­al­nych twórców.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.