Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Styl życia

Hor­ror w Wojnow­icach 20 grud­nia 2012

Człowiek jest dzi­wnym stworze­niem, które uwiel­bia się bać. Kochamy odczuwać lęk i niepokój — oczy­wiś­cie ten kon­trolowany na przykład za pomocą pilota od telewiz­ora lub odpowied­niego przy­cisku na klaw­iaturze kom­put­era. Więk­szość ludzi lubi filmy grozy, a nieje­den z nas we wspom­nieni­ach z dzieciństwa ma odwiedziny w „domach stra­chu” w wesołych miasteczkach. Aby te wspom­nienia odświeżyć, a także by dostar­czać odważnym dawki moc­nych wrażeń, pow­stało Muzeum Hor­roru w Wojnow­icach. Oczy­wiś­cie w starym pałacu, bo czy mogło być inaczej?

czy­taj dalej

Kon­trkul­tur­owe i prz­erysowane święta — fil­mowo i dyskusyjnie w TCK 18 grud­nia 2012

Lada dzień święta. Jedni wczuwają się w kli­mat, bie­gają za prezen­tami i z radoś­cią wysłuchują kole­jnej świątecznej piosenki w radiu. Inni zaś na ten przedświąteczny czas zamknęliby się z dala od świata, by przeczekać porę chodzą­cych po mieś­cie św. Mikoła­jów, świątecznych ozdób, zaw­ies­zonych w każdym możli­wym miejscu i masowego kupowa­nia prezen­tów. Raczej dla tych drugich przez­nac­zona jest ciekawa propozy­cja Tarnogórskiego Cen­trum Kul­tury. „Kon­trkul­tur­owe i prz­erysowane święta w kul­towych seri­alach” to spotkanie w ramach Klubu Widzów Niepoko­rnych. Już dziś, 19 grud­nia, będziemy mogli obe­jrzeć m.in. świąteczne odcinki „The Simp­sons”, “Fam­ily Guy” i “South Park”.

czy­taj dalej

Jar­mark Bożonar­o­dzeniowy w Raci­borzu 18 grud­nia 2012

Od początku grud­nia trwa na raci­borskim Rynku Jar­mark Bożonar­o­dzeniowy. Jed­nak to na dni 19 — 23 grud­nia zaplanowano prawdziwą inten­sy­fikację atrakcji. Będą nie tylko trady­cyjne już świąteczne słod­kości, grzaniec i wiele pięknych rzeczy hand­made do naby­cia, ale też m.in. plen­erowe kino zimowe, wik­to­ri­ańska karuzela i zagraniczni twórcy.

czy­taj dalej

Ryb­nickie kolę­dowanie 17 grud­nia 2012

W poniedzi­ałek, 17 grud­nia, rusza IV Ryb­nickie Boże Nar­o­dze­nie i Kolę­dowanie. W ramach imprezy od 17 do 23 grud­nia na rynku będzie można odwiedzić Jar­mark Bożonar­o­dzeniowy, a w dni­ach od 21 do 22 grud­nia (piątek – sob­ota) zaplanowano różné atrakcje dla dzieci: ani­macje, przed­staw­ienia jasełkowe, kon­cert kolęd, pokaz rzeź­bi­enia w lodzie. Dzieci będą mogły również zajrzeć do zagrody reniferów. Będzie też trady­cyjne przekazanie Ognia Betle­jem­skiego, wspólna wig­ilia, a na finał — kon­cert Brathanków. Szczegółowy pro­gram zna­jdziecie poniżej.

czy­taj dalej

Jak zapakowac świąteczne prezenty? Inspiracje. 13 grud­nia 2012

Święta Bożego Nar­o­dzenia nieodłącznie kojarzą się z obdarowywaniem się prezen­tami. Jeśli już uda Wam się znaleźć te ide­alne upominki dla najbliższych, zad­ba­j­cie również o ich efek­towne opakowanie. Nie wiecie w co zapakować prezenty, które zna­jdą się pod choinką? Sposób jest wiele. Poniżej kilka prostych i tani­ach, a jed­nocześnie efek­townych propozycji.

czy­taj dalej

Przez kan­ion Colca do źródeł Ama­zonki. Peru 10 grud­nia 2012

11 grud­nia w katow­ick­iej Bib­liotece Śląskiej odbędzie się prelekcja Agaty Kos­mal­skiej „Przez kan­ion Colca do źródeł Ama­zonki. Peru”, połąc­zona z pokazem zdjęć. Będzie to doskon­ała okazja do zapoz­na­nia się z odkryci­ami podróżników, a także fas­cynu­jącą kul­turą i geografią tamtego regionu.

czy­taj dalej

XI Jura­jski Fes­ti­wal Folk­lo­rysty­czny 7 grud­nia 2012

8 grud­nia w Aka­demickim Cen­trum Kul­tury i Sportu Politech­niki Częs­to­chowskiej odbędzie się kon­cert lau­re­atów XI Jura­jskiego Fes­ti­walu Folk­lo­rysty­cznego. Będzie i taniec, i śpiew, i muzyka. Fes­ti­wal jest prawdziwą gratką dla miłośników zarówno folk­loru, jak i ludowych melodii.

czy­taj dalej

Jeszcze Żywy Karp 6 grud­nia 2012

Strona www​.jeszczezy​wykarp​.pl, która dzi­ała od tygod­nia, spotkała się z dużym zain­tere­sowaniem inter­nautów. Orga­ni­za­torem kam­panii „Jeszcze żywy karp” jest Klub Gaja, który jej sym­pa­tykom przekazał już kilka tysięcy kartek pocz­towych z wiz­erunk­iem zaan­gażowanych w akcję artys­tów. Głównym hasłem kam­panii jest „Nie baw się w kata, kup karpia w płatach”.

czy­taj dalej

Jar­mark na Nikiszu po raz piąty 4 grud­nia 2012

8 i 9 grud­nia (trady­cyjnie pier­wszy week­end po Bar­bórce) odbędzie się po raz kole­jny Jar­mark na Nikiszu. Głównym orga­ni­za­torem tegorocznego Jar­marku jest Cen­trum Akty­wności Lokalnej w Nikiszowcu, dzi­ała­jące w ramach Sto­warzyszenia Fab­ryka Inic­jatyw Lokalnych.

czy­taj dalej

Żywe manekiny prze­ci­wko banal­iza­cji erotyki 3 grud­nia 2012

Media, a za nimi kul­tura masowa, epatują uprzed­miotowioną kobiecą sek­su­al­noś­cią. Nagiego ciała używa się do reklam­owa­nia niemal wszys­tkiego, by tylko dobrze to sprzedać. Nie wszys­tkim taki stan rzeczy odpowiada. Stąd niety­powy protest — marsz, który odbędzie się 14 grud­nia. „Obnażamy erotykę” to hasło prze­wod­nie akcji, pod­czas której uli­cami Katowic prze­jdzie pięć młodych kobiet, prze­branych za czarne manekiny.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.