Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Styl życia

2. Warsz­taty Gospel w Sos­nowcu 30 listopada 2012

Uwiel­bi­asz śpiew i muzykę? Cenisz sobie gospel, albo jeszcze nie miałaś z nim do czynienia i chci­ałabyś spróbować? Doskon­ałą okazją do wspól­nego śpiewa­nia będą 2. Warsz­taty Gospel w Sos­nowcu, które odbędą się 8 i 9 grud­nia. Zapisy już trwają!

czy­taj dalej

Nomadzi wśród nas 27 listopada 2012

Nomadyzm to koc­zown­iczy tryb życia, nieustanne przemieszczanie się z miejsca w miejsce. To nied­bały, lekko „prze­chod­zony”, acz wygodny ubiór. To blaski i cie­nie wiecznej zmi­any. Nomada to postać, którą bardzo pol­u­biły najnowsze trendy. Nie tylko, jeśli chodzi o ubra­nia, ale też roz­maite akce­so­ria – zaczy­na­jąc od oku­larów prze­ci­wsłonecznych, a kończąc na odpowied­nio tuningowanych samo­chodach. Oczy­wiś­cie nomada to także figura mniej komer­cyjna – to osoba, będąca na bakier z nowoczesną cywilizacją.

czy­taj dalej

Królowe swingu — kon­cert 23 listopada 2012

24 listopada odbędą się XX Jubileuszowe Jazz Ses­sions: Królowe Swingu. W Gli­wickim Teatrze Muzy­cznym usłyszymy dwie damy pol­skiego jazzu: Ewę Urygę i Ewę Bem.

czy­taj dalej

Śląskie pejzaże z kozą w tle 19 listopada 2012

Niezwykle ciekawą wys­tawę możemy oglą­dać do końca roku w Dziale Etnologii Muzeum His­torii Katowic. Jest ona poświę­cona… kozie. A konkret­niej: miejcu kozy w dawnym życiu Śląza­ków, ich gospo­darowa­niu i folk­lorze. Z wys­tawą warto się zapoz­nać, bo zwierzę to pełniło istotną rolę nie tylko w śląs­kich wioskach, ale również w gór­niczych miastach.

czy­taj dalej

Stwórzmy razem NOWY DOM — rodziny zastępcze poszuki­wane 15 listopada 2012

Sto­warzysze­nie na Rzecz Rodziny i Zastępczego Rodzi­cielstwa Nowy Dom w Siemi­anow­icach Śląs­kich oraz Sto­warzysze­nie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów” w Katow­icach, w ramach powier­zonego zada­nia orga­ni­za­tora rodzin­nej pieczy zastępczej przez Urząd Miasta Katow­ice, zaprasza wszys­t­kich zain­tere­sowanych rodzi­cielst­wem zastępczym do kontaktu.

czy­taj dalej

Wymieni­amy ubra­nia i zabawki w Wojkow­icach! 14 listopada 2012

W Wojkow­icach wymieniać możemy nie tylko ubra­nia, ale też zabawki, którymi nasze dzieci już się nie bawią, książki i niepotrzebne nam już dro­bi­azgi. Po co? By nie „chomikować” niepotrzeb­nie przed­miotów, które mogą przy­dać się komuś innemu, a nawet stać się dla niego czymś wyjątkowym. Co z tego będziemy mieć? Więcej przestrzeni w szafach i pokoju dziecka, a także rzeczy, które nam wpadną w oko pod­czas wymiany.

czy­taj dalej

XXI Fes­ti­wal Ars Cam­er­alis 7 listopada 2012

Rozpoczął się XXI Fes­ti­wal Ars Cam­er­alis, w ramach którego w kilku śląs­kich mias­tach będziemy mogli wziąć udział w licznych wys­tawach, kon­cer­tach, spek­tak­lach i spotka­ni­ach. Fes­ti­wal przed­stawia sobą sze­rokie spek­trum muzyczno-​teatralno-​literackie, a każdy miłośnik niebanal­nego spędza­nia czasu z pewnoś­cią zna­jdzie w nim coś dla siebie. Potrwa do 30 listopada.

czy­taj dalej

Poza Kadrem w Rondzie Sztuki: Tomasz Wiech 5 listopada 2012

17 listopada każdy pasjonat sztuki robi­enia zdjęć w wyda­niu Tomasza Wiecha będzie mógł wziąć udział w spotka­niu z fotografem. Odbędzie się ono w katow­ickim Rondzie Sztuki. Wstęp na nie jest bezpłatny.

czy­taj dalej

Zaręczynowe roz­maitości 30 października 2012

Pierś­cionki zaręczynowe – w starożyt­ności były to zwykłe obrączki, dziś sprawa jest o wiele bardziej skom­p­likowana. Tyle możli­wości, ile zakochanych par. 

czy­taj dalej

Zostań wolon­tar­iuszem 21. edy­cji WOŚP ! 29 października 2012

W Sosonowcu rozpoczęła się rekru­tacja Wolon­tar­iuszy Indy­wid­u­al­nych, którzy wezmą udział w 21. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Kole­jna edy­cja WOŚP odbędzie się 13 sty­cz­nia 2013 roku. Nabór wolon­tar­iuszy trwa do ostat­niego wol­nego miejsca.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.