Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Styl życia

Drzewo, a gada! Niety­powa lekcja tol­er­ancji 24 października 2012

Drzewo a gada”… Cóż to jest? Dlaczego nazywa się tak specy­ficznie, i co się za tą nazwą kryje? Można powiedzieć prosto, że jest to niety­powa lekcja tol­er­ancji, ale sfor­mułowanie takie jest lakon­iczne i nie tłu­maczy wszys­tkiego. Bab­ska Sile­sia zaprasza więc w podróż po świecie kabaretu „Drzewo a gada”, w którego skład wchodzą młodzi, niepełnosprawni artyści.

czy­taj dalej

Szwę­danie się śląsko-​zagłębiowskie 23 października 2012

W ramach VIII Śląsko-​Zagłębiowskiego Szwę­da­nia Okolicznego możemy odkryć rez­er­wat Segiet w Bytomiu-​Stroszku. Jaki rez­er­wat? Ano, właśnie! Wycieczka będzie miała miejsce 27 października.

czy­taj dalej

Przestrzeń Twór­cza Stacja Lig­ota rusza niebawem! 22 października 2012

Przestrzeń Twór­cza Stacja Lig­ota otwiera się już 26 października. Ta powierzch­nia dawnego dworca została na nowo wykre­owana przez samych mieszkańców z bliższych i dal­szych okolic, a także wszys­t­kich tych, którzy chcieli się przy­czynić do pow­sta­nia czegoś „nowego”.

czy­taj dalej

Jasne wnętrza za Skan­dy­nawii 17 października 2012

Mnóstwo krót­kich, jesienno-​zimowych dni, dużo chmur, chłód i mrok… Coś Wam to przy­pom­ina? Nie, to nie tylko pol­ska jesień. To warunki, panu­jące w Skan­dy­nawii przez sporą część roku. Dlat­ego też, kiedy myśli­cie o skan­dy­nawskim stylu w architek­turze i wys­troju wnętrz, pomyśl­cie choć przez chwilę, że on MUSI być taki, jaki jest: jasny, prze­jrzysty i przy­tulny zarazem. I właśnie dlat­ego cieszy się tak wielkim powodzeniem.

czy­taj dalej

Nie czy­tasz? Nie idę z Tobą do łóżka! 15 października 2012

Nie czy­tasz? Nie idę z Tobą do łóżka!” — to wymowne hasło jest tem­atem prze­wod­nim akcji społecznej, która ma na celu pop­u­lary­zowanie czy­ta­nia książek przez pol­skie społeczeństwo. W jej ramach już 21 października, w katow­ickim Cen­trum na Mari­ack­iej, odbędzie się sesja fotograficzna, dedykowana wszys­tkim tym, którzy uwiel­bi­ają czy­tać i nie wyobrażają sobie swo­jego życia bez książek. W sesji swój udział zapowiedzieli aktorzy Teatru Apri­ori. Może w niej wziąć udział także każdy chętny.

czy­taj dalej

Na kole w stronę światła — Zabrza­ńskie Ilu­mi­nacje” 11 października 2012

13 października odbędzie się kole­jna edy­cja miejskiego rajdu rowerowego, połąc­zonego ze zwiedzaniem naj­ciekawszych zakątków Zabrza. Na „Na kole w stronę światła — Zabrza­ńskie Ilu­mi­nacje” zapraszają Zabrza­ńska Rowerowa Masa Kry­ty­czna, Muzeum Gór­nictwa Węglowego w Zabrzu, Muzeum Miejskim w Zabrzu, Kopal­nia Sztuki i i firma Demex.

czy­taj dalej

Gratka dla miłośników muzyki — marokańskie brzmie­nie 10 października 2012

Ciekawą propozy­cją dla wszys­t­kich miłośników muzyki, zwłaszcza tej ori­en­tal­nej, na 1012 października są kon­certy artys­tów z Casablanki, które odbędą się w Sosnowcu.

czy­taj dalej

Śląska inau­gu­racja 10. Święta Drzewa 8 października 2012

Śląska inau­gu­racja Święta Drzewa – 12 października przed nowym Cen­trum Infor­ma­cji Naukowej i Bib­lioteką Aka­demicką w Katow­icach – zgro­madzi ponad 200 osób. W pro­gramie m.in. wykład „Pochwała martwego drzewa”, prezen­tacja dobrych prak­tyk pro­gramu Święto Drzewa, uroczyste zasadze­nie klona pol­nego, odsłonię­cie Ważnej kłody oraz hap­pen­ing przy­go­towany przez młodzież.

czy­taj dalej

Świat kul­tury DIY 3 października 2012

Coraz chęt­niej sami robimy różné przed­mioty i prz­er­abi­amy rzeczy. Staramy się także ponownie wyko­rzysty­wać na przykład stare ubra­nia lub niepotrzebne dziecięce zabawki. Dlaczego ofi­arowu­jemy drugie życie rzec­zom, które jeszcze niedawno trafi­ałyby od razu na śmiet­nik? W jaki sposób zmienia się nasze myśle­nie? Czy to może nasze kocha­jące kon­sumpcję społeczeństwo zaczyna odczuwać znudze­nie kupowaniem wciąż nowych przedmiotów?

czy­taj dalej

Szla­chetna paczka — zostań wolon­tar­iuszem 2 października 2012

Po raz dwu­nasty star­tuje pro­jekt SZLA­CHETNA PACZKA. Co roku w całej Polsce wolon­tar­iusze odna­j­dują ludzi żyją­cych w biedzie, spo­tykają się z nimi, diag­nozują sytu­ację, a potem dbają o jak najlep­szą, odpowiada­jącą na konkretne potrzeby pomoc, która jest przy­go­towywana przez dar­czyńców. Dzięki nim ludzie otrzy­mują nie tylko pomoc mate­ri­alną, ale także impuls do dzi­ała­nia i infor­ma­cję, że są dla kogoś ważni.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.