Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Styl życia

Kolacja z ping­winem 28 wrześ­nia 2012

Chcesz zaskoczyć swoich gości? Przy­go­tuj niecodzi­enną przys­tawkę – Ping­winy z oli­wek. Brzmi tajem­niczo? Ale zro­bić je naprawdę łatwo. Efekt zobacz­cie poniżej.

czy­taj dalej

Urządzamy Stację Lig­ota! 27 wrześ­nia 2012

Przestrzeń Twór­cza Stacja Lig­ota chce zachę­cić mieszkańców Katowic, a w szczegól­ności mieszkańców Lig­oty, do zad­ba­nia o otacza­jącą przestrzeń i zmi­any wiz­erunku jed­nego z najważniejszych miejsc w dziel­nicy i mieś­cie — zanied­banego Dworca PKP.

czy­taj dalej

Gry plan­szowe na Mari­ack­iej 27 wrześ­nia 2012

Po raz kole­jny uruchami­amy wyobraźnię z pomocą plan­szy, pio­nków i kostek. Tym razem prze­niesiemy się w mroźny świat rodów wal­czą­cych o żelazny tron, sprawdz­imy kto przetrwa w epoce kami­en­nej, ruszymy po Koronę Władzy, utworzymy zabu­dowa­nia wokół klasz­toru, poszukamy złota i wybudu­jemy kolonię na wyspie.

czy­taj dalej

Atak Celtów, czyli irlandzkie ceili w Katow­icach 26 wrześ­nia 2012

Już 4 października odbędzie się pier­wsza w Katow­icach irlandzka potańcówka, tzw. ceili (wym. kejli), którą poprowadzi katow­icki Zespół Tańca Irlandzkiego Glen­dalough, dzięki uprze­j­mości Sceny GuGalander.

czy­taj dalej

Swag Show Sile­sia 25 wrześ­nia 2012

6 października w Katow­icach odbędzie się Swag Show Sile­sia, czyli tar­gowisko ℗różności, ulokowane w samym sercu indus­tri­al­nej przestrzeni miasta — w galerii Szyb Wil­son. Najlepsi polscy pro­du­cenci, pro­jek­tanci, artyści, blogerzy, muzycy i sportowcy w jedno popołud­nie zamienią stolicę Górnego Śląska w najwięk­szy show­room w kraju. Tego dnia wszys­tkie zain­tere­sowane osoby, będą miały okazję wybrać się na zakupy bezpośred­nio do ulu­bionych design­erów, poroz­maw­iać z nimi oraz zasięgnąć ich cen­nych rad.
 

czy­taj dalej

Piękne zdję­cia ślubne — część III 24 wrześ­nia 2012

Jak zachować się pod­czas przyję­cia wesel­nego by fotograf mógł dobrze uch­wycić jego najbardziej charak­terysty­czne i naj­ciekawsze momenty? Jak przy­go­tować się do sesji plen­erowej? O tym w dzisiejszej, już ostat­niej części naszych fotograficznych porad eksperta.

czy­taj dalej

Piękne zdję­cia ślubne — część II 21 wrześ­nia 2012

olé­jna część prak­ty­cznych porad dla tych z Was, które przy­go­towują się do swo­jego ślubu i wesela. Tym razem dowiecie się, co zro­bić pod­czas mszy ślub­nej, aby fotograf mógł z łatwoś­cią uch­wycić ten jeden z najważniejszych momen­tów w Waszym życiu. 

czy­taj dalej

Piękne zdję­cia ślubne — część I 20 wrześ­nia 2012

Niedługo bierze­cie ślub. Chcielibyś­cie żeby wszys­tko było per­fek­cyjnie. Prag­niecie mieć świetne zdję­cia. Zna­jąc parę tricków, może­cie swo­jemu fotografowi bardzo pomóc w jego pracy. Nasza ekspertka ze Stu­dia Zielona Kropka wskaże Wam kilka istot­nych rzeczy, na które nor­mal­nie nigdy nie zwró­cilibyś­cie uwagi. Dziś część pier­wsza o wyborze fotografa i przygotowaniach.

czy­taj dalej

Pieluchą w stacje! Flash mob 17 wrześ­nia 2012

22 wrześ­nia, na jed­nej z katow­ic­kich stacji ben­zynowych, odbędzie się flash mob, który ma unaocznić to, jak bardzo kłopotliwy jest brak przewi­jaków dla dzieci w takich miejscach.

czy­taj dalej

Kon­gres Oby­wa­tel Senior 13 wrześ­nia 2012

Par­la­ment Europe­jski i Rada Unii Europe­jskiej rok 2012 ogłosiły Europe­jskim Rok­iem Akty­wności Osób Starszych i Sol­i­darności Między­pokole­niowej. Nato­mi­ast Park Śląski w katow­icach i Region­alny Ośrodek Poli­tyki Społecznej Wojew­ództwa Śląskiego oraz Parkowa Akademia Wolon­tariatu, w której dzi­ałają seniorzy, orga­nizują Kon­gres Oby­wa­tel Senior, w cza­sie którego porus­zone zostaną tem­aty ważné dla seniorów – ich akty­wiz­a­cji, god­nego życia – oraz dla sol­i­darności międzypokoleniowej.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.