Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Styl życia

Zygzak i mięta atakują! 12 wrześ­nia 2012

Krzesło jest jed­nym z najbardziej pod­sta­wowych ele­men­tów wys­troju wnętrz — prak­ty­cznym, często uży­wanym i tak nat­u­ral­nym dla nas, że już prawie nieza­uważanym. Cza­sem jed­nak zdarzy się, że nasz wzrok spocznie na dłuższą chwilę na tym obiek­cie, i stwierdz­imy, że zdążył się zes­tarzeć, pod­niszczyć lub po prostu nam znudzić. Co wtedy? Nie musimy od razu wyrzu­cać takiego „weter­ana” na śmiet­nik. Cza­sem wystar­czą farby i… odrobina pomysłowości, by przy­wró­cić blask i nadać nowy wygląd staremu krzesłu.

czy­taj dalej

Śpiworowisko — Nocny Fes­ti­wal Podróżniczy 7 wrześ­nia 2012

Już dziś, 7 wrzes­nia, rozpocznie się Nocny Fes­ti­wal Podróżniczy „Śpiworowisko”. Jest to o tyle ciekawe wydarze­nie, że nie miało ono wczes­niej miejsca w naszym regionie. Jego idea jest prosta — zabier­amy śpiwory, rozkładamy się w ogródku Rebel Gar­den w Chor­zowie i odd­a­jemy rozlicznym atrakcjom.

czy­taj dalej

Pozor: Art, Fash­ion, Extreme 5 wrześ­nia 2012

Coraz mniej dzieli nas od imprezy Pozor! (1116 wrześ­nia 2012) , której pro­gram rozpisany jest na kilka dni. W Bielsku-​Białej więc poza muzyką zna­jdziemy dużą ilość mody, sztuki i… sportów ekstremalnych.

czy­taj dalej

Spotkanie z Billem Karelisem 4 wrześ­nia 2012

4 i 5 wrześ­nia, w katow­ick­iej Dobrej Karmie, będzie można wziąć udział w spotka­niu i medy­tacji z Billem Karelisem, który od wielu lat prak­tykuje tybe­tańską trady­cję Wadżrajany.

czy­taj dalej

NIE dla molestowa­nia w przestrzeni pub­licznej 31 sierp­nia 2012

Molestowanie w przestrzeni pub­licznej to jedna z najbardziej wsze­chobec­nych form prze­mocy związanej z płcią – twierdzą badaczki z Szkoły Wyższej Psy­chologii Społecznej i zapraszają do udzi­ału w bada­niu „Hol­laback! Pol­ska. NIE dla molestowa­nia w przestrzeni pub­licznej!”, którego celem jest zbadanie skali tego zjawiska w Polsce.

czy­taj dalej

Gwarki na Zamku 30 sierp­nia 2012

Fun­dacja Kom­pleks Zamkowy Tarnow­ice Stare zaprasza wszys­t­kich pasjonatów his­torii oraz miłośników przy­gody do wspól­nej i nieza­pom­ni­anej podróży w cza­sie. Będziemy tam mieli do czynienia z ryc­erzami, katami, czarown­i­cami i wieloma innymi postaciami.

czy­taj dalej

Golden Vision Music & Art Fes­ti­val 27 sierp­nia 2012

Golden Vision Music & Art Fes­ti­val to przed­sięwz­ię­cie, które łączy w sobie kilka dziedzin sztuki i muzyki. Wszys­tko to ma miejsce w budynku dawnej Huty Uthe­manna. Imprezy fes­ti­walowe trwają cały rok. Najbliższa odbędzie się 15 wrześ­nia 2012 roku.

czy­taj dalej

Między­nar­o­dowy Stu­dencki Fes­ti­wal Folk­lo­rysty­czny 24 sierp­nia 2012

XXV Między­nar­o­dowy Stu­dencki Fes­ti­wal Folk­lo­rysty­czny jest jedyną tak dużą imprezą folklorystyczno-​kulturalną w regionie. Od 25 sierp­nia do 2 wrześ­nia, w sześ­ciu mias­tach wojew­ództwa śląskiego, ze swoim pro­gramem artysty­cznym wys­tąpią zespoły z Tur­cji, Togo, Włoch, Rosji, Wenezueli, Argen­tyny, Chorwacji, Słowacji, Francji i oczy­wiś­cie Polski

czy­taj dalej

XXXVIII Dni Czechowic — Dziedzic 22 sierp­nia 2012

Kole­jne, XXXVIII Dni Czechowic-​Dziedzic, odbędą się w najbliższy week­end i nie zabraknie na nich roz­maitych atrakcji. Przede wszys­tkim będzie można wziąć udział w kon­cer­tach znanych i cenionych muzyków, takich jak Gienek Loska, Patrycja Markowska i Gen­e­sis Clas­sic – Ray Wil­son & the Berlin Sym­phony Ensemble.

czy­taj dalej

Za fasadą folk­loru 20 sierp­nia 2012

Za fasadą folk­loru” jest pro­jek­tem, zainicjowanym przez Ange­likę Dobrzyńską, stu­den­tkę Uni­w­er­sytetu Śląskiego. Pomysł na taką specy­ficzną akcję fotograficzną zrodził się nie tylko z zamiłowa­nia do folk­loru, ale przede wszys­tkim z chęci pokaza­nia naszemu nowoczes­nemu społeczeństwu, czym on jest naprawdę. Folk­lor wciąż jest obecny, ule­ga­jąc równoczes­nie wielu licznym zmi­anom różnego rodzaju. Warto więc byśmy zdawali sobie z tego sprawę.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.