Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Styl życia

Lubimy garażowe wyprzedaże! 16 sierp­nia 2012

W wyz­nac­zonym wcześniej dniu ty i twoi sąsiedzi wywleka­cie z najgłęb­szych czeluści waszych mieszkań rzeczy, które nie są wam już potrzebne, których nie używa­cie lub się wam znudz­iły. Wys­taw­ia­cie je wszys­tkie w ogródku lub garażu i… czeka­cie na potenc­jal­nych kupców. Idea wyprzedaży garażowej, która przy­wędrowała do Pol­ski jakiś czas temu, ma się bardzo dobrze i rozwija się niezwykle dynam­icznie na rodz­imym grun­cie. Uwaga! To nie jest artykuł dla osób, posi­ada­ją­cych silny i nieprzeparty „instynkt chomika” !

czy­taj dalej

Plener Fes­ti­val 2012 14 sierp­nia 2012

Plener Fes­ti­val odbędzie się w dni­ach 16 – 19 sierp­nia 2012 r. W tym roku to na pewno impreza nietuzinkowa, innowa­cyjna w swo­jej formie oraz bogata w atrakcje. Orga­ni­za­torzy zamierzają powtórzyć sukcesy poprzed­nich edy­cji fes­ti­walu kładąc jed­nak jeszcze więk­szy nacisk na roz­mach samego przed­sięwz­ię­cia. Zeszłoroczna edy­cja fes­ti­walu pokazała, że tego typu imprezy i na takim poziomie powinny na stałe wpisać się w kalen­darz wydarzeń kul­tur­al­nych Tarnows­kich Gór.

czy­taj dalej

Mod­ern­izm WWA — Mag­dalena Estera Łapińska w Kato 10 sierp­nia 2012

Wszys­t­kich miłośników mod­ernisty­cznych inspiracji — zwłaszcza tych warsza­ws­kich - Kato zaprasza na jutrze­jszy wernisaż (11 sierp­nia) i oglą­danie wys­tawy plakatów Mag­daleny Estery Łapińskiej, które były zarazem jej pro­jek­tem dyplomowym.

czy­taj dalej

Pozor! Pełna lista wykon­aw­ców już dostępna! 8 sierp­nia 2012

W dni­ach 11 – 15 wrześ­nia 2012r w Bielsku-​Białej odbędzie się fes­ti­wal kul­tury alter­naty­wnej ‘POZOR! Multi Art Expe­ri­ence’. Pro­gram fes­ti­walu obe­j­muje cztery nieza­leżné strefy: Music, Fash­ion, Art i Extreme. W prze­ciągu pię­ciu dni odbędzie się kilka­dziesiąt kon­certów muzy­cznych i warsz­tatów z różnych dziedzin sztuki, liczne wykłady, wys­tawy, pro­jekcje fil­mowe, targi mody oraz design, a także sportowe jam’y.

czy­taj dalej

Śląska rzecz 6 sierp­nia 2012

Śląska Rzecz jest region­al­nym konkursem designu. Orga­ni­zowany przez Zamek Cieszyn na celu ma propagowanie śląskiego designu, który w pełni na taką pro­mocję zasługuje. W konkur­sie Śląska Rzecz nagradza się firmy, które postaw­iły na współpracę z pro­jek­tan­tami i wzor­nictwo świa­towej jakości. Lau­reaci wiedzą, że dzięki temu mogą się rozwi­jać i zdoby­wać nowe rynki, stają się rozpoz­nawalną marką wśród klien­tów, zyskują dodatkowy atut w walce z konkurencją. Konkurs przy­czy­nia się do odbu­dowy śląskiego etosu – region jest kojar­zony z pra­cow­itoś­cią i pro­duk­tem dobrej jakości. A o każdym ze zwycięzców można powiedzieć: “Dobre, bo śląskie”. 

Prace lau­re­atów siód­mej edy­cji konkursu Śląska Rzecz można oglą­dać na wys­tawie pokonkur­sowej w Muzeum Śląskim w Katow­icach przez cały sierpień.

czy­taj dalej

Drugie życie skrzynek 3 sierp­nia 2012

Roz­maite skrzynie, skrzynki i koszyki służą nam do trans­portowa­nia różnych małych i dużych rzeczy. Często jest tak, że po uży­ciu takiego pojem­nika pozby­wamy się go, bo nie bardzo wiemy, jak możemy go jeszcze wyko­rzys­tać. Tym­cza­sem może się on stać mod­nym, niety­powym meblem w naszym wnętrzu, ide­al­nie wpisu­ją­cym się w recyk­lin­gowe trendy.

czy­taj dalej

Pozor! Multi Art Expe­ri­ence 2012 1 sierp­nia 2012

W dni­ach 11 – 15 wrześ­nia 2012r w Bielsku-​Białej odbędzie się pię­ciod­niowy fes­ti­wal kul­tury alter­naty­wnej ‘POZOR! Multi Art Expe­ri­ence’. Pro­gram fes­ti­walu obe­j­muje cztery nieza­leżné strefy: Music, Fash­ion, Art i Extreme, gdzie w prze­ciągu pię­ciu dni odbędzie się kilka­dziesiąt kon­certów muzy­cznych i warsz­tatów z różnych dziedzin sztuki. W pro­gramie przewidziano liczne wykłady, wys­tawy, pro­jekcje fil­mowe, targi mody oraz designu czy sportowe jam’y.

czy­taj dalej

Fes­ti­wal Folk­loru Górali Pol­s­kich w Żywcu 31 lipca 2012

Jeszcze tylko dziś i jutro (31 lipca — 1 sierp­nia) będziemy mogli wziąć udział w Fes­ti­walu Folk­loru Górali Pol­s­kich w Żywcu. To niezwykłe wydarze­nie jest wpisane w Tydzień Kul­tury Beskidzkiej i niewąt­pli­wie jest świetną okazją do zabawy nie tylko dla miłośników góralszczyzny. 

czy­taj dalej

Poly’nizza 2012 27 lipca 2012

Czy słyszeliś­cie kiedyś o niezwykłej imprezie w środku lasu? Razem ze sporą ekipą roz­tańc­zonych, sym­pa­ty­cznych ludzi, baw­ią­cych się w rytm dobrej elek­tron­icznej muzyki? Jesli tak — to wiecie, czym jest Poly’nizza. Jeśli nie — przeczy­ta­j­cie info…

czy­taj dalej

Bab­skie inspiracje. Kol­czykowe łapacze snów 25 lipca 2012

Dla plemion Indian z Ameryki Północ­nej kiedyś był amuletem, zwykle wieszany nad posłaniem lub przy wejś­ciu do domostwa indi­ańskiego. Niek­tóre plemiona wierzyły, że sny śpią­cych ludzi musi­ały prze­jść przez amulet, nato­mi­ast gęsta sieć miała za zadanie prze­puszczać tylko dobre sny a zatrzymy­wać kosz­mary, wszys­tkie nocne zmory spły­wały po piórach. Obec­nie jest pop­u­larny jako ozdoba o chark­terze etnicznym, w postaci wisiorków a nawet… kol­czyków. Dzisiaj w bab­s­kich inspirac­jach pokazu­jemy jak można stworzyć swój pry­watny łapacz snów. 

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.