Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Styl życia

Pocztówki wiecznie żywe czyli post­cross­ing 24 lipca 2012

Prze­ciętny człowiek XXI wieku wysyła kartki pocz­towe coraz rzadziej (nie mówiąc już o lis­tach…). Najczęś­ciej dosta­jemy je z okazji różnych świąt, ewen­tu­al­nie są przysyłane jako dowód waka­cyjnych wojaży z kilkoma słowami pozdrowienia. Z roku na rok takich kartek jest jed­nak coraz mniej, a ich treść kur­czy się do stan­dar­d­owych for­muł i banal­nych obrazków. Mogłoby się wydawać, że przyszłość pocztówek jest raczej przesąd­zona. Tym­cza­sem, w odpowiedzi na pocztówkowy regres, pojawia się coraz więcej osób, które chcą otrzymy­wać i wysyłać kartki.

czy­taj dalej

Wybierz imię dla źrebaczka 24 lipca 2012

Urząd Miasta Sos­nowca i Klub Gaja ogłaszają konkurs na imię dla źrebaczka, którego urodz­iła Drumla – klacz ofi­arowana przez Klub Gaja Szkole Spec­jal­nej nr 4 w Sos­nowcu. Konkurs, otwarty dla wszys­t­kich, potrwa do końca sierp­nia. To już trzeci koń Klubu Gaja, który pojawił się w sos­nowieck­iej szkole. Drumla, matka źrebaczka oraz Atlantyk zostały wyku­pi­one przez Klub Gaja i przekazane placówce, aby służyły do hipoter­apii – poprawy zdrowia uczniów szkoły. Źrebak jest 50. koniem Klubu Gaja.

czy­taj dalej

Wymień się książkami w Katow­icach 20 lipca 2012

Już 22 lipca, w Katow­icach, odbędzie się ciekawa, niety­powa impreza z rodzaju tych, które cieszą się wielką pop­u­larnoś­cią na całym świecie i we wszys­t­kich więk­szych pol­s­kich mias­tach. “Lek­tury Nieobow­iązkowe — let­nia wymi­ana książek” to wspani­ała okazja do prze­jrzenia i odświeże­nia kolekcji swoich książek.

czy­taj dalej

Czas na prz­erwę. Mrożona kawa 18 lipca 2012

Niejedna z nas nie wyobraża sobie dnia bez codzi­en­nego rytu­ału zaparzenia kawy. Dzisiaj mamy dla was przepis na trochę inną (ale równie smaczną) odmi­anę tego mag­icznego napoju. Jest pyszna, orzeźwia­jąca, mocna i tworzy ide­alny duet z bitą śmietaną, mowa oczy­wiś­cie o kawie mrożonej. Ide­alna na prz­erwę w pracy, nauce a nawet do zaser­wowa­nia na bab­skim spotka­niu lub imprezie.

czy­taj dalej

1 wrześ­nia — pier­wszy zjazd absol­wen­tów Uni­w­er­sytetu Śląskiego 13 lipca 2012

Czasy stu­denckie zawsze wspom­ina się z łezką w oku, dla absol­wen­tów Uni­w­er­sytetu Śląskiego w Katow­icach wspom­nienia odżyją już 1 wrześ­nia kiedy zjadą się na aka­demickie osiedle w Ligocie.

czy­taj dalej

Fotografie Łemkowszczyzny w Ryb­niku 12 lipca 2012

Jeszcze tylko do końca lipca w Ryb­niku będzie można obe­jrzeć niezwykłą wys­tawę “Rebis — w poszuki­wa­niu kamienia filo­zoficznego”. Zdję­cia, które wchodzą w jej skład, są efek­tem niecodzi­en­nego pleneru fotograficznego, który miał miejsce we wrześniu ubiegłego roku.

czy­taj dalej

IV Między­nar­o­dowy Fes­ti­wal Kuchni Zbójnick­iej 11 lipca 2012

W dni­ach 13 – 15 lipca w Skoc­zowie odbędzie się IV Między­nar­o­dowy Fes­ti­wal Kuchni Zbójnick­iej. Impreza, podob­nie jak w poprzed­nicvh lat­ach odbywa się w kon­wencji plen­erowego konkursu kuli­narnego na potrawy z jag­nięciny dla pro­fesjon­al­nych ekip kucharzy z Pol­ski i Europy, w tym ze Słowacji, Niemiec i Czech. Ekipy kucharzy będą wal­czyć o nom­i­nację do prestiżowego Kuli­narnego Pucharu Polski.

czy­taj dalej

XIV Fes­ti­wal im. Ryśka Riedla 9 lipca 2012

Już 2829 lipca odbędzie się kul­towy już Fes­ti­wal Muzy­czny im. Ryśka Riedla. XIV edy­cja Fes­ti­walu będzie miała miejsce w Parku Śląskim w Chor­zowie (WPKiW) na tere­nie „Pól Mar­sowych”. Obec­ność na Fes­ti­walu obow­iązkowa dla miłośników bluesa i nie tylko.

czy­taj dalej

Mocne brzmie­nie czyli Under­ground Fes­ti­wal 3 lipca 2012

6 – 7 lipca odbędzie się 6 edy­cja Under­ground Fes­ti­walu. W te dni na Sta­dionie Miejskim w Czechowicach-​Dziedzicach można będzie wziąć udział w kon­cer­tach grup takich jak choćby Far­ben Lehre, Dzioło czy Bunkier. Każdy miłośnik moc­nych met­alowych i punkowych brzmień powinien znaleźć na Under­ground Fes­ti­walu coś dla siebie.

czy­taj dalej

Sztuka tańca w Bytomiu 2 lipca 2012

Między­nar­o­dowa Kon­fer­encja Tańca Współczes­nego i Fes­ti­wal Sztuki Tanecznej jest jed­nym z najważniejszych wydarzeń tańca współczes­nego w Europie.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.