Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Styl życia

Eve Ladies Event — pier­wsza odsłona imprezy dla kobiet. Wygraj bilety! 3 marca 2014

Eve Ladies Time to cykl imprez dla kobiet, pod­czas którego będą one mogły dobrze się bawić w różnych miejs­cach, robiąc najróżniejsze rzeczy. Za zadanie ma inte­grować panie i sprzy­jać ich dobrej zabawie. Pier­wsza odsłona cyklu będzie miała miejsce już 8 marca 2014 roku, przy okazji Dnia Kobiet, w katow­ickim Clu­bie Bud­dha. Bab­ska Sile­sia wspiera inic­jatywę i gorąco poleca! Tym­cza­sem już teraz mamy dla Was pod­wójną wejś­ciówkę na to wydarzenie!

czy­taj dalej

Lokalni patri­oci chcą zmieniać Sos­nowiec 26 lutego 2014

Zmieniaj Sos­nowiec” to akcja, która ma na celu wzię­cie spraw w swoje ręce i przeprowadzanie koniecznych zmian dla społeczeństw lokalnych – mieszkańców ulic, osiedli, dziel­nic, jak i dla całego miasta. Inic­jatywa na także inte­grować sos­now­iczan i dawać im okazję pokazy­wa­nia swo­jego miasta w sposób pozy­ty­wny — wbrew obiegowym opin­iom, że Sos­nowiec to miejsce raczej nieciekawe…

czy­taj dalej

Siła kobiet prze­ci­wko prze­mocy. To już siódma Śląska Man­ifa 25 lutego 2014

Koniec roku 2013 i początek 2014 upły­wają pod znakiem przy­go­towań do raty­fikacji Kon­wencji Rady Europy o zapo­b­ie­ga­niu prze­mocy wobec kobiet oraz prze­mocy domowej. 27 sty­cz­nia 2014 w życie weszły nato­mi­ast długo oczeki­wane zmi­any w prawie karnym, dzięki którym możliwe będzie ściganie gwałtów z urzędu… Wiele dobrego dzieje się, jeśli chodzi o ochronę praw kobiet. Tym bardziej więc może warto wziąć udział w kole­jnej Śląskiej Man­i­fie, która odbędzie się już 8 marca 2014 roku. Tym razem będzie miał miejsce nie tylko sam marsz, ale też liczne warsz­taty i spotkania.

czy­taj dalej

Roz­jazdy 2014 — fes­ti­wal dla ciekawych świata 24 lutego 2014

W dni­ach 21 – 23 marca 2014 roku będzie miała miejsce kole­jna odsłona ryb­nic­kich Roz­jazdów — pop­u­larnego fes­ti­walu o tem­atyce podróżniczej. Z miłośnikami odkry­wa­nia naj­dal­szych zakątków świata wyruszymy w wędrówkę po wszys­t­kich kon­ty­nen­tach. Poz­namy niezwykłych ludzi, dzi­wne oby­czaje, obe­jrzymy piękne zdję­cia i filmy, a przede wszys­tkim na moment oder­wiemy się od „naszej rzeczy­wis­tości”, odkry­wa­jąc, jak żyją Inni.

czy­taj dalej

Krew i mleko: Fasola z chili i top­inam­bu­rem 20 lutego 2014

Niby nie jest zimno, a cią­gle marznę. Może to przez tę wilgoć w powi­etrzu? Dzi­wnie się czuję, kiedy świeci słońce, a ja coraz szczel­niej owi­jam się sza­likiem i coraz głę­biej naciągam baranią czapę. Ale nie czaru­jmy się, mogło być o wiele gorzej. Póki w domu czeka na mnie czynny kalo­ryfer, a w barze grzane, korzenne piwo, to naprawdę nie godzi się narzekać.

czy­taj dalej

Wesele na barce w mary­narskim stylu? Niekoniecznie! 19 lutego 2014

Wesele na barce w mary­narskim stylu? Owszem, ale niekoniecznie. Cho­ciaż wygląd, charak­ter i kli­mat wnętrza to tak naprawdę ide­alny wys­trój prawdzi­wie mary­narskiego wesela. Jeśli wybierze­cie ten kierunek, nie musi­cie się obaw­iać kiczu i przepy­chu – wręcz prze­ci­wnie, wesele w takim kli­ma­cie może być kwin­tes­encją klasyki i elegancji.

czy­taj dalej

Górnośląskie Kros­zonki — 25 lat konkursu 17 lutego 2014

Górnośląskie Kros­zonki to cyk­liczny konkurs, który skierowany jest do wszys­t­kich pełno­let­nich mieszkańców wojew­ództwa śląskiego. Jego ideą jest nagrodze­nie pięknie wyko­nanych wielka­noc­nych jajek. To już 25. edy­cja zma­gań, ale warto pamię­tać, że jajka przy­ozd­abi­ano już przed wiekami! Wielowiekowa trady­cja zobow­iązuje, dlat­ego też nagrod­zone zostaną najpiękniejsze zdo­bi­enia i naj­ciekawsze tech­niki. Czas składa­nia „prac” to dni 1 – 4 marca 2014 roku.

czy­taj dalej

Ola Dzik opowie o zimowej wyprawie na Noszak 12 lutego 2014

Kole­jne spotkanie w ramach ryb­nick­iego Klubu Miłośników Gór odbędzie się już 20 lutego 2014 roku. Będzie to najświeższa relacja z gór wyso­kich, pod­czas której Ola Dzik po raz pier­wszy opowie o zakońc­zonej zimowej wyprawie na leżący w afgańskim Hin­dukuszu Noszak (7492m n.p.m.), która odbyła się w sty­czniu i lutym tego roku.

czy­taj dalej

Panowie pod pręgierzem św. Walen­tego? 11 lutego 2014

Dla więk­szości firm przy­go­towa­nia do Walen­tynek rozpoczęły się już na początku roku. Kwia­cia­rnie kalku­lują już teraz walen­tynkowe zyski. W prawie każdym spa i hotelu w Polsce można znaleźć pakiet week­endowy dla zakochanych. Restau­racje szykują spec­jalne menu. Rynek przy­go­towuje się także z ofertą dla osób, które dopiero czekają na swo­jego Walentego/​Walen­tynkę — dla singli. Sin­gle mogą prze­bierać w ofer­tach imprez i wyjazdów przy­go­towanych spec­jal­nie dla nich. Czy jed­nak wszyscy równie ochoczo planują ten dzień? Najwięk­sze w Polsce inter­ne­towe biuro matry­mo­ni­alne, MyD​woje​.pl, zapy­tało swoich użytkown­ików o ich opinię na temat Dnia Zakochanych. Na ocenę Walen­tynek wpływa jed­nak nie stan cywilny, lecz … płeć.

czy­taj dalej

Seniorzy w akcji poszuki­wani! 7 lutego 2014

Tarnogórskie Cen­trum Kul­tury zaprasza do udzi­ału w konkur­sie dota­cyjnym „Seniorzy w akcji” wspier­a­ją­cym dzi­ała­nia osób starszych na rzecz otoczenia i ich uczest­nictwo w życiu lokalnej społeczności. Konkurs orga­ni­zowany jest przez Towarzystwo Inic­jatyw Twór­czych „ę” i Polsko-​Amerykańską Fun­dację Wol­ności. Zgłoszenia można nadsyłać do 28 lutego 2014 roku.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.