Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Styl życia

Krew i mleko: Ciasto marchewkowe z lukrem cytrynowym 5 lutego 2014

Moja Rodzi­cielka jest nauczy­cielką. Od ponad trzech dekad z siłą tura dziel­nie stawia czoło szarżu­ją­cym grupom siedmio-​, ośmio– i dziewię­ci­o­latków. A co więcej, utrzy­muje, że sprawia jej to radość! Mam nadzieję, że ja również okażę się być namaszc­zona na porząd­nego ped­a­goga, ale sprawdzam to dopiero od dwóch lat, więc jeszcze trudno orzekać. A wspom­i­nam o tym nie bez przyczyny…

czy­taj dalej

Dizajn bez granic, czyli wszys­tko zapro­jek­towane. Wys­tawa 4 lutego 2014

Jest z nami każdego dnia w naszych domach, garażach, ogro­dach. Spotkamy go w przestrzeni pub­licznej: w miejs­cach pracy, w kinach, teatrach… Często go nie zauważamy, ba, nie zda­jemy sobie sprawy, że mamy z nim do czynienia. Dizajn. Wiele osób słysząc to słowo od razu przy­wołuje na myśl piękne, acz afunkcjon­alne przed­mioty, które mogą służyć jedynie jako ekstrawa­ganckie ozdoby. Nic bardziej myl­nego! Z diza­jnem spo­tykamy się prze­cież w każdym przed­mio­cie codzi­en­nego użytku, który przez kogoś gdzieś i kiedyś został zapro­jek­towany. Z diza­jnem możemy spotkać się też w Galerii Szyb Wil­son już od 8 lutego 2014 roku.

czy­taj dalej

Free­ga­nizm od kuchni 30 sty­cz­nia 2014

Co staje Ci przed oczami, gdy słyszysz słowo „śmiet­nik”? Zapewne brudny kubeł, pełen przeg­ni­tych odpad­ków, obleśnych i śmierdzą­cych szmat, siedlisko zła i syfu wszelkiego. Są jed­nak ludzie, dla których śmiet­niki to coś więcej: skrzy­nia pełna skar­bów zlekce­ważonych przez innych. To free­ganie — prze­ci­wnicy marnowa­nia jedzenia i obrońcy środowiska.

czy­taj dalej

Bigos w lit­er­aturze. Spotkanie kulinarno-​literackie 29 sty­cz­nia 2014

Muzeum Górnośląskie zaprasza na drugą opowieść z cyklu: „Lit­er­atura w kuchni. Kuch­nia w lit­er­aturze”. Tym razem mowa będzie o dzie­jach bigosu w lit­er­aturze, a spotkanie odbędzie się 5 lutego 2014 roku w Bytomiu. Rozważa­nia będą doty­czyły his­torii tej bardzo pol­skiej i uni­w­er­sal­nej potrawy, his­torii jej nazewnictwa, obec­ności potrawy w poezji, prozie i dawnych książkach kuchars­kich, dziejów kono­tacji słowa „bigos”. Uczest­nicy dowiedzą się czym się różni bigos od bigosowa­nia, zobaczą bigośnicę i poz­nają his­torię jak z bigoska wyrósł bigos.

czy­taj dalej

Krew i mleko: Zimowe muffinki czekoladowo-​bananowe 23 sty­cz­nia 2014

Muffinki te pow­stały z potrzeby chwili i Bóg Jeden raczy wiedzieć jak to się stało, że wyszły takie dobre. Zaw­ier­ają wszys­tko, co aku­rat było na stanie dnia pier­wszego sty­cz­nia, a na dobitkę w pro­por­c­jach „na oko”. Polewa, którą jest roz­puszc­zona gorzka czeko­lada, przys­porzyła mi niespodziewanych kłopotów, ale koniec końców, wyra­towałam ją, a nawet zaro­maty­zowałam likierem bananowym. W deko­rowa­niu, jak widać, nie przo­duję, ale lukrowe ozdoby, będące prezen­tem gwiazd­kowym od Przy­jaciółki, same w sobie są śliczne i uważam, że skutecznie odwracają uwagę od mej deko­ra­torskiej indolencji.

czy­taj dalej

Wnętrza w dobrym stylu. Porady styl­istki 21 sty­cz­nia 2014

Różnorod­ność stylów wnętrzars­kich, z których możemy czer­pać inspiracje, jest ogromna. W każdym z trendów ważną rolę pełnią odpowied­nio dobrane dodatki. Jak dopa­sować ozdoby do najpop­u­larniejszych stylów pod­powiada styl­istka Hanna Maruta.

czy­taj dalej

Tajem­nicze Pudełko, czyli wspom­nień czar 17 sty­cz­nia 2014

Nadeszła sesja egza­m­i­na­cyjna, a wraz z nią prze­można ochota na grun­towne porządki. Pootwier­ałam więc szafki, pudła, jeszcze więcej pudeł… Zakasałam rękawy i odd­ałam się niecier­piącej zwłoki czyn­ności przeglą­da­nia ich zawartości. Pier­wsze z pudełek wypełnione było notatkami ze studiów, podręcznikami, kserówkami… Żeby się zbyt­nio nie den­er­wować, zamknęłam je czym prędzej i sięgnęłam po kole­jne, jeszcze więk­sze i jeszcze bardziej zakur­zone, opa­tr­zone tajem­niczym napisem „GRATY”. Otworzyłam je i — w ślad za tumanami kurzu — w twarz buch­nęła mi fala nos­tal­gii. Kar­ton był bowiem wypełniony niczym innym, jak biją­cymi po oczach kolorami i wzo­rami, relik­tami mojego dzieciństwa.

czy­taj dalej

Krew i mleko: Wiśnie w czeko­ladzie 16 sty­cz­nia 2014

Wiśnie się wyczekały. I to bardzo. Raczyłam się nimi bez opamię­ta­nia grubo przed Świę­tami, ale nie było okazji wspom­nieć o nich tutaj. Cóż, kli­mat zdjęć nie pozostawia złudzeń co do tego, że miały znaleźć się tu nieco wcześniej. Są nato­mi­ast później — i co im zrobicie?

czy­taj dalej

Ślubne kwia­towe „spe­cial things” 15 sty­cz­nia 2014

Czy wyobraża­cie sobie ten jeden jedyny dzień w waszym życiu? Tysiące pytań krążą­cych w głowie… Jakie atrakcje zapro­ponować goś­ciom? Kiedy i co podać do jedzenia? Jaką muzykę grać, aby goś­cie dobrze się baw­ili?
Jak się ubrać, żeby było najpiękniej, najlepiej, najcu­d­own­iej. I najważniejsze — co zro­bić, aby sala weselna wyglą­dała niepow­tarzal­nie, niecodzi­en­nie, nietuzinkowo i aby była tylko „wasza”.

czy­taj dalej

Lit­er­atura w kuchni. Kuch­nia w literaturze” — cykl spotkań 13 sty­cz­nia 2014

Muzeum Górnośląskie zaprasza na nowy cykl spotkań pt.: „Lit­er­atura w kuchni. Kuch­nia w lit­er­aturze”. Roz­mowy o lit­er­aturze i kuli­nar­i­ach będą pretek­stem do spop­u­lary­zowa­nia lit­er­atury wysok­iej i zachętą do ekspery­men­towa­nia. Jedze­nie sku­pia w sobie samą esencję tego kim jesteśmy i jacy jesteśmy. Jedze­nie jest także najbardziej społeczną akty­wnoś­cią (…) — pisze Bog­dan Białek w „Charak­ter­ach”. To co jemy i w jaki sposób jemy odzwier­ciedla nasz sta­tus społeczny, wyz­nanie i osobowość.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.