Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Styl życia


Wig­ilia dla Samot­nych w Parku Śląskim — potrzebni wolon­tar­iusze! 3 grud­nia 2013

Święta Bożego Nar­o­dzenia to czas mag­iczny, pełen radości, ciepła i rodzin­nej atmos­fery. Na Wig­ilię czekamy cały rok, by móc wraz z najbliższymi cieszyć się wspólną kolacją, kolę­dowaniem czy otwieraniem prezen­tów. Nie dla wszys­t­kich są to jed­nak radosne chwile. Nawet nie zda­jemy sobie sprawy, jak wiele samot­nych osób żyje obok nas. Jak wielu jest ludzi, dla których Wig­ilia to tylko kole­jny, pusty dzień.

czy­taj dalej

Ślub i wesele inspirowane Japonią 29 listopada 2013

Japonia — Kraj Kwit­nącej Wiśni, sym­bol rados­nego nade­jś­cia wiosny. To kraj niezwykłego poszanowa­nia natury i prostych min­i­mal­isty­cznych form. To kraj bogaty w his­torię i kul­turę. To kraj niezwykłej sztuki origami i pięknych Gejsz. Prezen­tu­jemy sesję ślubną inspirowaną tym niezwykłym połącze­niem trady­cji i nowoczes­ności, niecodzi­enną syn­tezą natury i postępu tech­no­log­icznego. Sesja urzeka nurtem japońskiego poczu­cia piękna. Urzeka też przepięknymi deko­rac­jami, buki­etami ślub­nymi i bar­wną biżu­terią m.in. znanej artys­tki z Japonii Lu Pin, mis­ternie wyko­naną z jed­wab­nej nici.

czy­taj dalej

Śred­niowieczne Boże Nar­o­dze­nie — jak je obchod­zono? 27 listopada 2013

Już od jakiegoś czasu zasy­pują nas świąteczne deko­racje i gadżety, które krzy­czą do nas z każdej wit­ryny skle­powej czy reklamy w telewizji. Cho­ciaż do świąt pozostał jeszcze ponad miesiąc, już teraz świąteczny nas­trój powoli zaczyna udzielać się niemal każdemu. Rodzinna atmos­fera, stoły ugi­na­jące się pod ciężarem wyśmien­i­tych potraw i prezenty pod choinką, to obrazek wyczeki­wany przez wiele osób. Czym byłyby jed­nak święta bez trady­cyjnych wig­ili­jnych potraw? A świąteczne trady­cje kuli­narne nie pow­stały prze­cież z dnia na dzień. Wiele z nich ma swoje podłoże w śred­niowieczu, a nawet i wcześniej.

czy­taj dalej

Śląski Eden — rzecz o pewnym pro­jek­cie 26 listopada 2013

Jak to możliwe, że w środku regionu, który przeżył eko­log­iczną klęskę pow­staje jeden z najwięk­szych europe­js­kich ogrodów botan­icznych? Jak to możliwe, że nieużytki i dawne kamieniołomy, liche pola i dawna baza raki­etowa, skrawki lasu i stare wapi­en­niki zamieni­ają się na naszych oczach w kilkudziesię­cio­hek­tarowy iście rajski ogród, pełniący funkcje naukowe i rekrea­cyjne? Jak to możliwe — będzie można dowiedzieć się już jutro, 27 listopada 2013 r. o godzinie 18.00.

czy­taj dalej

Kier­masz Uwolnij-​Przygarnij po raz czwarty w Cieszynie 25 listopada 2013

Już po raz czwarty Pra­cow­nia ASK Uni­w­er­sytetu Śląskiego na jeden dzień zamieni się w najbardziej niety­powy sec­ond hand w Cieszynie. Kier­masz Uwolnij-​Przygarnij będzie doskon­ałą okazją do przedświątecznych porząd­ków w szafach, piwni­cach, strychach i przekaza­nia wszel­kich niepotrzeb­nych nam „skar­bów” innym, potrze­bu­ją­cym. Odbędzie się on już 4 grud­nia 2013 r., a Bab­ska Sile­sia objęła to wyjątkowe wydarze­nie patronatem. Gorąco polecamy!

czy­taj dalej

W żorskiej Herba­cia­rni opowiedzą o Syrii i Palestynie 21 listopada 2013

25 listopada 2013 r. o godz. 19.00 w żorskiej Herba­cia­rni odbędzie się wyjątkowe spotkanie poświę­cone Bliskiemu Wschodowi. O życiu w tym regionie opowiedzą ludzie, którzy wiele lat mieszkali w Syrii i odwiedzili też pob­liskie kraje. Spotka­niu będzie towarzyszył pokaz sla­jdów, a zaprasza na nie orga­ni­za­tor — Sto­warzysze­nie Międzykul­tur­owe Maloka.

czy­taj dalej

Ślub w stylu lat 20-​tych 20 listopada 2013

Lata dwudzi­este? Nowy Jork, jazz, pro­hibicja, gang­ster­skie pora­chunki. Czas wielkiego kryzysu i równie wiel­kich karier od pucybuta do mil­ion­era. To czas blichtru i splen­doru. Czas Grety Garbo i Rudol­pha Valentino. W Polsce to czas Hanki Ordonówny i Euge­niusza Bodo. Czas bar­wny, rozśpiewany, roz­tańc­zony. Panował jazz, taniec przy gramofonach.

czy­taj dalej

W drodze ku Koronie Ziemi — spotkanie z Mar­i­anem Hud­kiem 19 listopada 2013

Klub Miłośników Gór w Rybniku-​Chwałowicach zaprasza na spotkanie z alpin­istą, himalaistą, podróżnikiem Mar­i­anem Hud­kiem, które odbędzie się 28 listopada 2013 r., pod tytułem „W drodze ku Koronie Ziemi”. Będzie to wyjątkowa okazja do poz­na­nia znanego miłośnika gór i poroz­maw­ia­nia ze zdoby­wcą najbardziej niedostęp­nych szczytów, który skom­ple­tował „Koronę Ziemi”.

czy­taj dalej

Jesi­enne DIY: Lam­pi­ony, deko­racje, róże z liści 15 listopada 2013

Jesień to ide­alny czas na rozwinię­cie swoich plas­ty­cznych zdol­ności za pomocą DIY – „do it your­self”, czyli „zrób to sama”! Pol­ska złota jesień kusi spac­e­rami, na których możesz zebrać mate­ri­ały do wyko­na­nia wyjątkowych ozdób, których nie kupisz w żadnym sklepie. Otacza­jące nas kolorowe liś­cie, kasz­tany czy żołędzie możemy wyko­rzys­tać nie tylko do tworzenia z dziećmi trady­cyjnych jesi­en­nych ludzików, ale także do wyko­na­nia jesi­en­nych pióro­puszy, ozdób na drzwi czy jesi­en­nych talerzy. Buszu­jąc po stronach inter­ne­towych, możesz znaleźć mnóstwo pomysłów. My przed­staw­imy Ci trzy z nich.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.