Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Styl życia

Row­erem przez świat. Tanie podróżowanie 14 listopada 2013

Ostat­nio coraz częś­ciej mówi się o sposobach na tanie podróżowanie, pow­staje wiele blogów zaj­mu­ją­cych się tą tem­atyką — tanie loty, podróże autostopem, czy podróże row­erem. Te ostat­nie intere­sują mnie najbardziej, dwie pier­wsze metody sprawdz­iłam — są dobre, ale podroż row­erem (jak mi się wydaje) to coś więcej! To przełamy­wanie barier fizy­cznych, har­towanie ducha i poz­nawanie świata z innej strony.

czy­taj dalej

Ger­bera w buki­etach i deko­rac­jach ślub­nych. Wielki powrót 12 listopada 2013

Ger­bera, zapom­ni­any kwiat cięty, powró­ciła do łask panien młodych i flo­rys­tów. Bukiecia­rze i kwia­cia­rze coraz chęt­niej pro­ponują ger­berę do deko­racji sal, samo­chodów czy jako kwiat główny w bukiecie ślub­nym. Mno­gość barw pozwala na przy­go­towanie każdej, wymar­zonej kwia­towej kompozycji.

czy­taj dalej

Drzewo Roku: Kutz i Dzikowska ambasado­rami 7 listopada 2013

Po raz czwarty Klub Gaja ogłasza ogólnopol­ski konkurs — Drzewo Roku. Jego ambasado­rami są Elż­bi­eta Dzikowska – podróżniczka i pis­arka, oraz Kaz­imierz Kutz – reżyser i sen­a­tor. Konkurs Drzewo Roku pro­muje postawy sza­cunku dla przy­rody w najbliższym otocze­niu i wyszukuje przykłady ciekawych i trwałych związków pomiędzy kul­turą i his­torią lokalnej społeczności lub poje­dynczej osoby, a wybranym drzewem. Drzewa zgłaszać można do 30 listopada 2013 r.

czy­taj dalej

Young Pack­age 2013 z myślą o senio­rach 5 listopada 2013

W tę sobotę, 8 listopada 2013 r., w Cieszynie rozpoczyna się wys­tawa pokonkur­sowa, na której będziemy mogli zobaczyć pro­jekty opakowań, stwor­zone w ramach Young Pack­age 2013 przez pro­jek­tan­tów i stu­den­tów pro­jek­towa­nia. Zwycięskie i design­er­skie twory miały za zadanie być nie tylko este­ty­cznymi opakowa­ni­ami, ale też jak najlepiej służyć osobom starszym.

czy­taj dalej

Przy kuchen­nym stole”, czyli wnętrza i smaki kuchni śląskiej. Wys­tawa 31 października 2013

Ludzie najbardziej lubią w kuchni jeść. Jeśli jed­nak chodzi o sprzęty kuchenne, to najwięk­szym sen­ty­mentem darzą kuchenny stół oraz dobre noże. Kuch­nia kojarzy się z zapachami, poranną kawą, gorącą zupą i trudno sobie ją wyobrazić bez pieca czy wspom­ni­anego już stołu. Tym bardziej zatem warto zain­tere­sować się wys­tawą „Przy kuchen­nym stole – wnętrza i smaki kuchni śląskiej”, która 15 listopada 2013 roku zostanie otwarta w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu. Bab­ska Sile­sia objęła patronatem to wyjątkowe wydarzenie!

czy­taj dalej

Czy­tać ze smakiem 29 października 2013

W wol­nym cza­sie, tzw. cza­sie tylko dla siebie, najchęt­niej odd­aję się swoim dwóm pasjom: czy­tanie i gotowanie, gotowanie i czy­tanie, a ostat­nimi czasy jest to — gotowanie poprzez czytanie…udało mi się połączyć te dwa żywioły ze smakow­itym efek­tem (jak mi się wydaje). Zakładam, że nie tyko ja jedyna mam takie hobby – książkę i kuli­narne ekspery­menty, nawet nie „zakładam”, ja już to wiem…

czy­taj dalej

Jak nie marnować jedzenia? 28 października 2013

Ile razy zdarzyło Ci się wyrzu­cić kanapkę czy pozostałości po obiedzie? Na pewno wiele… A prze­cież codzi­en­nie na świecie umiera z głodu 25 tysięcy osób! Warto więc nauczyć się rozsąd­nie planować swoje zakupy spożywcze.

czy­taj dalej

Bookcross­ing po tysku. Jak było? 24 października 2013

12 października w Tychach zostały uwol­nione książki w ramach idei bookcrossingu, pole­ga­jącego na nieod­płat­nym przekazy­wa­niu ich poprzez pozostaw­ianie w miejs­cach pub­licznych. Bab­ska Sile­sia wraz z Urzę­dem Miejskim miasta Tychy była patronem tegorocznej akcji, która odby­wała się pod hasłem „TY CHYba czy­tasz?”. Całość orga­ni­zowało Stu­dio Mikstura.

czy­taj dalej

Szla­chetna Paczka — pomóż najbardziej potrze­bu­ją­cym! 21 października 2013

W Polsce coraz szy­b­ciej rośnie liczba ludzi bogatych, ale i tak samo wciąż zwięk­sza się liczba rodzin ubogich. Jak wiadomo, zbliżają się święta, a więc teo­re­ty­cznie czas pomocy i dobroci. By pod­kreślać tę ideę już 13 lat temu pow­stała Szla­chetna Paczka, dzięki której pomoc ubogim rodzi­nom jest jeszcze bardziej ułatwiona.

czy­taj dalej

Opinie” dobiegły końca! Jak było? 18 października 2013

Moc wydarzeń, wrażeń, kolorów i dźwięków towarzyszyła tegorocznej edy­cji Żorskiego Fes­ti­walu Podróży i Nauki OPINIE, który trwał od 9 do 13 października 2013 r. Kra­jem prze­wod­nim była Aus­tralia, ale w ciągu pię­ciu dni można było odbyć podróż prak­ty­cznie dookoła świata, nie rusza­jąc się z miejsca. Bab­ska Sile­sia patronowała temu wydarzeniu!

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.