Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Styl życia

Zaproszenia ślubne z charak­terem. Zapro­jek­tuj je sama 26 wrześ­nia 2013

Zaproszenia ślubne są nie­jako wstępem do całej styl­iza­cji wesela tem­aty­cznego. Zde­cy­dowanie stanowią wyjątkową okazję do pomysłowego pod­kreśle­nia naszych cech charak­teru, zain­tere­sowań czy poczu­cia humoru.

czy­taj dalej

BloSile­sia — spotkanie dla blogerów ponownie w Katow­icach 25 wrześ­nia 2013

Kasa, sława… i precz z banałami!” to temat kole­jnego spotka­nia, orga­ni­zowanego 8 października w ramach inic­jatywy, inte­gru­jącej środowisko śląs­kich blogerów z różnych branż — BloSile­sia. Bo równie istotne jak to, o czym piszesz, jest to, jak to robisz.

czy­taj dalej

Odkry­wa­jąc Śląsk: Bar­bara Radzi­wiłłówna z Jaworzna Szcza­kowej 23 wrześ­nia 2013

Bar­bara Radzi­wiłówna z Jaworzna-​Szczakowej. To główny bohater książki (byna­jm­niej nie bohaterka!), mało­mi­asteczkowy biz­nes­men, zaj­mu­jący się ciem­nymi intere­sami, do którego lom­bardu przy­chodzi kobi­eta i kładzie na ladzie perły. Robi to „niczym zbankru­towana hra­bini”. A zubożały cink­ciarz, lich­wiarz i windyka­tor w jed­nej oso­bie nakłada sobie perły na głowę. Stąd zyskał sobie swój niecodzi­enny przydomek.

czy­taj dalej

Węgiel Boom! Design zakochany w węglu i gór­nictwie 20 wrześ­nia 2013

Gór­nicze trady­cje Górnego Śląska coraz częś­ciej stają się inspiracją do roz­maitych dzi­ałań. Moda, design, świat kuli­nar­iów… Wszędzie tam może domi­nować węgiel. I robi to, co pokazuje unikalny pro­jekt pod nazwą „Węgiel Boom!”. Wys­tawa, która prezen­tuje design, inspirowany węglem i trady­cją gór­nictwa, trwa właśnie w katow­ick­iej Galerii Miasta Ogrodów. Towarzyszą jej m.in. warsz­taty węglowego food designu.

czy­taj dalej

Jesi­enne buki­ety ślubne 18 wrześ­nia 2013

Każdej Pani Młodej, która nie boi się przełamy­wać trady­cji, odważnie sto­suje mocne zestaw­ienia kolorów i fak­tur, pole­camy w dzień ślubu dać się ponieść wyobraźni…

czy­taj dalej

Odkry­wa­jąc Śląsk: Beer­Fest 2013 16 wrześ­nia 2013

Na początku wrześ­nia Browary Tyskie świę­towały swoje 400-​lecie. Z tej okazji zor­ga­ni­zowano uroczysty Beer­Fest na Polach Mar­sowych, w Parku Śląskim w Chor­zowie. Po raz pier­wszy w życiu uczest­niczyłam w tej imprezie, choć Beer­Fest ma już kilkulet­nią trady­cję. Zawsze omi­jałam tego typu imprezy sze­rokim łukiem, uważa­jąc, że święta piwa i piwne biesi­ady nie mogą ofer­ować niczego ciekawego. Ta impreza pokazała, że się myliłam.

czy­taj dalej

II Fes­ti­wal Podróży i Nauki „Opinie” 12 wrześ­nia 2013

Opinie” to wyjątkowy żorski Fes­ti­wal Podróży i Nauki, który w tym roku odbywa się po raz drugi, od 9 do 13 października. W cza­sie jego trwa­nia będziemy mogli wyruszyć w ekscy­tu­jącą podróż po wszys­t­kich kon­ty­nen­tach razem z tymi, którzy będą opowiadać o swoich przeży­ci­ach i prezen­tować zdobyte doświad­cze­nie i wiedzę. Fes­ti­wal to również liczne warsz­taty artysty­czne, związane z innymi kul­tur­ami. Bab­ska Sile­sia objęła patronatem drugą edy­cję „Opinii” i gorąco poleca!

czy­taj dalej

Weź go do Miasta Mężczyzn 11 wrześ­nia 2013

1415 wrześ­nia w CHR City Point Tychy upłyną pod znakiem atrakcji spec­jal­nie dla Panów! W kilku stre­fach tem­aty­cznych pokazane zostanie, jak ciekawie i akty­wnie można spędzić wolny czas — samemu, a także na przykład z synem. To również okazja do zobaczenia kilku nowych mod­eli samo­chodów oraz moto­cykli, a także wytestowa­nia ory­gi­nal­nych gadżetów. Dla Pań nato­mi­ast będzie to doskon­ały sposób, by w spokoju oddać się zakupom, zostawi­wszy Panów w Mieś­cie Mężczyzn.

czy­taj dalej

Tak baw­iono się na Gwarkach! 10 wrześ­nia 2013

Kon­certy gwiazd pod­czas tegorocznych tarnogórs­kich Gwarków zgro­madz­iły na rynku fan­tasty­czną pub­liczność. Było ener­gety­cznie i z pazurem, a momen­tami lirycznie i nas­tro­jowo. Dużym zaskocze­niem był Danny Bryant Band – kawał dobrego bluesa! Kabaret Młodych Panów także był moc­nym punk­tem pro­gramu. TESS, Dafne, Tarnogórska Orkies­tra Dęta oraz dziewięć chórów nato­mi­ast pod­czas wys­tępów spotkały się z ciepłym i entuz­jasty­cznym przyjęciem.

czy­taj dalej

Fotomara­ton 2013 — niety­powe święto miłośników fotografii 9 wrześ­nia 2013

2829 wrześ­nia, w Częs­to­chowie, w ramach Fes­ti­walu Sztuki Fotore­por­tażu odbędzie się niety­powa impreza — Fotomara­ton, czyli Ogólnopol­ski Konkurs Fotografii Repor­tażu. Sławy pol­skiego fotore­por­tażu, cenne nagrody i prak­ty­czna wiedza – tego na pewno nie zabraknie pod­czas wydarzenia, w którym udział może wziąć każdy, kto zawodowo lub ama­torsko zaj­muje się fotografią.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.