Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Kul­tura

Fotografie Bek­sińskiego na Mari­ack­iej 30 lipca 2014

Obrazy Zdzisława Bek­sińskiego kojarzą się ze śmier­cią i przemi­janiem. Są niczym wyjęte z kosz­maru. Głośno o jego twór­c­zości zro­biło się tuż po jego trag­icznej śmierci w 2005 roku. W tym cza­sie jego obrazy były kupowane oraz wys­taw­iane przez najwięk­sze galerie sztuki zarówno w Polsce, jak i za jej grani­cami. Mało kto wie, że ten genialny malarz także rysował, fotografował oraz tworzył fotomon­taże. Katow­ickie Cen­trum na Mari­ack­iej zaprasza na wys­tawę fotograficzną Zdzisława Bek­sińskiego, która potrwa jeszcze tylko do 8 sierp­nia 2014 roku.

czy­taj dalej

Fas­cynu­jące zdję­cia Pat York w Katow­icach 29 lipca 2014

Cov­ered — Uncov­ered” to nazwa wys­tawy, na której możemy zobaczyć zdję­cia Pat York. Jest co oglą­dac, bo ta bardzo znana fotografka w kadrze zatrzymy­wała postaci takie jak Andy Warhol czy Jane Fonda. Zdję­cia można oglą­dać w CKK do 8 wrześ­nia 2014 roku.

czy­taj dalej

Letni Ogród Teatralny wciąż otwarty! 28 lipca 2014

Od 5 lipca do 31 sierp­nia 2014 roku trwa 16. odsłona fes­ti­walu Letni Ogród Teatralny. Przed siedz­ibą Teatru Korez w pod­cieni­ach CKK w Katow­icach w godz­i­nach wiec­zornych odby­wają się spek­takle teatralne. Polecamy!

czy­taj dalej

Katow­ice: Seanse Kina Let­niego trwają! 23 lipca 2014

Film­Box, Antyra­dio i Cyfrowy Pol­sat po raz kole­jny zapraszają na katow­ickie let­nie kino na Marack­iej pod tytułem „100 leżaków i ekran”. Do końca sierp­nia 2014 roku, od godziny 20.00 w czwartki, pod gołym niebem i tuż po zmroku będą odby­wać się seanse fil­mowe. Reper­tuar? Zróżnicowany!

czy­taj dalej

Kaw­iar­nia Lit­er­acka w ramach Off Fes­ti­val 2014 17 lipca 2014

Po raz kole­jny pod­czas kul­towego Off Fes­ti­valu pow­stanie Lit­er­acka Kaw­iar­nia, w której będą odby­wały się spotka­nia, roz­mowy oraz wykłady na temat lit­er­atury oraz sztuki. Wspól­nie z zapros­zonymi gośćmi uczest­nicy spotkań będą zas­tanaw­iać się nad tym, dlaczego intere­suje nas życie innych ludzi, czy warto pisać o muzyce, jak wygląda dziś lit­er­atura dla dzieci i młodzieży.

czy­taj dalej

Imag­in­ing cri­sis” w Kro­n­ice 15 lipca 2014

W ubiegły piątek, 11 lipca 2014 roku, otwarto w bytom­skiej Kro­n­ice między­nar­o­dową wys­tawę sztuki pt. „Imag­in­ing Cri­sis”, składa­jącą się z kilku­nastu prac wideo twór­ców pochodzą­cych z różnych środowisk artysty­cznych. Prezen­towane filmy naw­iązują do niepoko­jów artysty­cznych związanych z pro­ce­sem twór­czym oraz sytu­acją panu­jącą w świecie sztuki. W szer­szym kon­tekś­cie odnoszą się także do współczes­nego społeczeństwa, wypacza­jącego egzys­tencję jed­nos­tki za pośred­nictwem mass mediów, religii, a także przy­rody, biorącej odwet za dzi­ała­nia prowadzące do jej wyniszczenia. Wys­tawę można oglą­dać przez całe wakacje.

czy­taj dalej

Marcin Karetta jest z przy­rodą na „ty” 9 lipca 2014

Wys­tawa fotografii Marcina Karetty pt. „Z przy­rodą na ty” potrwa w Domu Kul­tury Chwałow­ice do końca wakacji. Zestaw prezen­towanych zdjęć odkrywa to, co mieszkań­com Ryb­nika i okolic jest fizy­cznie wprawdzie bardzo bliskie, lecz często obce i cią­gle nieod­kryte. Na fotografi­ach widz­imy m.in. zwierzęta, które żyją led­wie kilka kilo­metrów od ryb­nick­iego rynku, a niek­tóre z nich pojaw­iają się również wśród gęstej zabu­dowy miasta.

czy­taj dalej

Glinkowski pokaże „Węzeł” 9 lipca 2014

W ramach pro­gramu „Pro­jekt Metrop­o­lis” już 11 lipca 2014 o godz. 19:00 odbędzie się wernisaż insta­lacji artysty­cznej „Węzeł” Marka Glinkowskiego, naw­iązu­jącej do węzła kole­jowego w Tarnows­kich Górach, będącego przez ponad 150 lat strate­gicznym obiek­tem kole­jowym na Górnym Śląsku i jed­nym z najwięk­szych tego typu w Europie. Inspirację dla Glinkowskiego stanowił również film doku­men­talny Kaz­imierza Karabasza z 1961 roku „Węzeł”, ukazu­jący pracę kole­jarzy w Tarnows­kich Górach w okre­sie najwięk­szego rozk­witu prze­mysłu kolejowego.

czy­taj dalej

Rajcula warzy” — wkrótce pre­miera! 7 lipca 2014

W najbliższy piątek, 11 lipca 2014 roku, w ramach imprezy Lato w Malarni w Teatrze Śląskim w Katow­icach odbędzie się prapremiera jed­noak­tówki po śląsku „Rajcula warzy” autorstwa i w reży­serii Aliny Moś-​Kerger. Tytułową rajculę – czyli po pol­sku gadatliwą kobi­etę — zagra Joanna Wawrzyńska.

czy­taj dalej

Twórcy kul­tury śląskiej — fotografie Millera i Wesołowskiego 7 lipca 2014

Fotografie Krzysztofa Millera i Marka Wesołowskiego możemy oglą­dać w Cen­trum Kul­tury Katow­ice do 3 sierp­nia 2014 roku jako wys­tawę pod nazwą „Twórcy kul­tury śląskiej”. Przed­stawia ona osoby, które tworzą taką właśnie kulturę.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.