Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Kul­tura

Ostat­nie spek­takle „Chłopca z Gli­wic”! 4 lipca 2014

Chło­piec z Gli­wic” to przed­staw­ie­nie dla dzieci, które cieszy się niesłab­nącą pop­u­larnoś­cią od chwili pre­miery. Już jutro, 5 lipca 2014 roku, będzie można wziąć udział w jed­nym z ostat­nich zaplanowanych spek­takli. Najmłod­szych widzów wraz z rodzi­cami zaprasza do Willi Caro Muzeum w Gli­wicach. Duża doza humoru, muzyka oraz spotkanie z bohat­erami, których nie sposób zapom­nieć, to przepis na niecodzi­enną lekcję his­torii związaną z Gli­wicami. Tekst sztuki autorstwa Grze­gorza Kraw­czyka pow­stał na kan­wie najsłyn­niejszej gli­wick­iej leg­endy o kobi­etach, które grały kluc­zową rolę w ocale­niu miasta pod­czas Wojny Trzydziestoletniej.

czy­taj dalej

O pow­stawa­niu i ginię­ciu w Katow­icach 6 czer­wca 2014

Artyści z Pol­ski, Czech, Słowacji i Węgier biorą udział w wys­tawie „O pow­stawa­niu i ginię­ciu”, pod­czas której w swoich real­iza­c­jach odnoszą się do pracy Andrzeja Szew­czyka „Solil­o­quia” z 1985 roku. Pode­j­mują próby przepra­cow­a­nia napię­cia pomiędzy kul­tur­ami oral­nymi i piśmi­en­nymi. Według antropologów kwes­tia ta pozostaje kamie­niem milowym kul­tury. Warto zobaczyć, jak te idee przed­staw­iono wiz­ual­nie. Oprowadzanie kura­torskie już 12 czer­wca 2014 roku!

czy­taj dalej

Czer­w­cowy Punkt Sztuki w Tarnows­kich Górach 3 czer­wca 2014

W tarnogórskiej Galerii Przy­tyck dzi­ała „Punkt Sztuki” — projekt edukacji artysty­cznej w zakre­sie sztuki wiz­ual­nej. Stwor­zone zostało miejsce przy­jazne sztuce, stanow­iące przestrzeń twór­czego relaksu i spotkań ludzi o pokrewnych zain­tere­sowa­ni­ach. W czer­wcu 2014 roku w ramach „Punktu…” odbędą się warsz­taty artystyczno-​kulinarne, wykład na temat śred­niowiecznej sztuki i pro­jekcja filmu „Imię róży”, spotkanie wokół najnowszego krążka The Black Keys oraz finał warsz­tatów „Kraina Wyobraźni”.

czy­taj dalej

O sztuce i ze sztuką współczesną w Bytomiu 16 maja 2014

W bytom­skiej Kro­n­ice do końca czer­wca 2014 roku będzie można zobaczyć wys­tawę Andrzeja Tobisa „Dowody rzec­zowe”, a także „Ciało w formie” Patrycji Orze­chowskiej. Dowiemy się także, czego szuka sztuka, w ramach „prze­wod­nika po sztuce współczes­nej dla niezaawansowanych”.

czy­taj dalej

Fuzja Światów, czyli kole­jny Wieczór Sztuk 8 maja 2014

Już jutro, 9 maja 2014 roku, o godzinie 18.00 odbędzie się kole­jna odsłona Wiec­zoru Sztuk. Tym razem tem­atem prze­wod­nim będzie „Fuzja światów” — Kolumbii, Peru i Pol­ski. W pro­gramie Wiec­zoru zna­jdziemy m.in. wernin­saż wys­tawy malarstwa, video-​art, wernisaż wys­tawy fotografii, kon­cert kam­er­alny i kier­masz rękodzieła z Ameryki Połud­niowej. Wstęp na te wydarzenia jest wolny!

czy­taj dalej

Książka Dobrze Zapro­jek­towana — wyjątkowy pro­jekt w Rondzie Sztuki 8 maja 2014

Rusza 4. edy­cja wydarzenia „Książka dobrze zapro­jek­towana — zaczni­jmy od dzieci”. Już 9 maja 2014 roku ilus­tra­torzy, wydawcy, pro­jek­tanci, bib­liotekarze, stu­denci i wszyscy sym­pa­tycy pięknych książek dla dzieci spotkają się w Katow­icach. „Książka dobrze zapro­jek­towana…” jest pro­jek­tem kul­tur­al­nym łączą­cym w sobie kilka wydarzeń: konkurs na najlep­szy pro­jekt książki dla najmłod­szych odbior­ców, kon­fer­encję naukową poświę­coną zagad­nie­niu pro­jek­towa­nia książek dla dzieci oraz wys­tawę Mis­trza Pol­skiej Ilustracji.

czy­taj dalej

Letz Zep w Zabrzu już jutro! 24 kwiet­nia 2014

Letz Zep to zespół bardzo doce­ni­any na całym świecie. Już jutro (25 kwiet­nia 2014 r.) będziecie mogli posłuchać ich w Zabrzu. Jest to grupa muzy­czna, która swoim zachowaniem scenicznym i reper­tu­arem naśladuje muzyków zespołu Led Zep­pelin (Stair­way to Heaven, Kash­mir). Wybierz­cie się, ciekawe czy uda się Wam znaleźć różnice…

czy­taj dalej

Inna kobi­eta” w cyklu Ladies Night. Wygraj bilety! 14 kwiet­nia 2014

Nade­jś­cie wiosny często zwias­tuje zmi­any w życiu kobi­ety. Nowa fryzura, odmienione styl­iza­cje i mak­i­jaż… W tej meta­mor­fozie jed­nak niezmi­en­nie towarzyszą nam najbliższe przy­jaciółki. W nad­chodzą­cym cza­sie warto wspól­nie ucz­cić tę wyjątkową relację i wybrać się na kole­jne Ladies Night w Cin­ema City! 24 kwiet­nia 2014 roku wszys­tkie panie, które postawią na przy­jaźń, będą mogły przed­premierowo zobaczyć pokaz filmu „Inna Kobieta”.

czy­taj dalej

Spotka­nia pod moją nieobec­ność” trwają 1 kwiet­nia 2014

Spotka­nia pod moją nieobec­ność”, najnowszy pro­jekt Agnieszki Piotrowskiej, to zbiór prac pode­j­mu­jący temat niezwykle oso­bisty. W wielu przy­pad­kach wręcz enig­maty­czny, który mało kto chce poruszać na zewnątrz domowego zacisza. Paradok­sem owego prob­lemu jest fakt, że dotyka on każdego, bez wyjątków. Mowa tu o chorobach, choć sama autorka nie chce swo­jej inspiracji określać tym słowem.

czy­taj dalej

Artur Rojek w Katow­icach 28 marca 2014

Znany wam pewnie przede wszys­tkim z zespołu Myslovitz, Artur Rojek już 5 kwiet­nia 2014 roku w Katow­icach zaprezen­tuje swoją pier­wszą solową płytę: „Składam się z ciągłych powtórzeń”.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.