Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Kul­tura

Zobacz stu­denckie etiudy Kieślowskiego, Karabasza i innych! 10 października 2013

Sto­warzysze­nie poMysłowi oraz Mysłow­icki Ośrodek Kul­tury zapraszają wszys­t­kich kone­serów fil­mowych na Przegląd Filmów Doku­men­tal­nych, który odbędzie się 12 października 2013 r. Pokaz dojdzie do skutku dzięki udostęp­nie­niu przez Łódzką Szkolę Fil­mową pro­jek­tów swoich wychowanków. Cała akcja ma na celu przy­bliże­nie pracy stu­den­tów, a także uczcze­nie 65. rocznicy ist­nienia tej cenionej na całym świecie uczelni.

czy­taj dalej

II Między­nar­o­dowy Fes­ti­wal Sztuki Wideo OZON 9 października 2013

Trwa II. Między­nar­o­dowy Fes­ti­wal Sztuki Wideo OZON. W jego ramach, w miejs­cach takich jak Gale­ria ASP w Katow­icach, Rondo Sztuki, Muzeum His­torii Katowic, Gale­ria Dwie Lewe Ręce, Gale­ria Nie Zastaw­iać, Gale­ria Intymna możemy oglą­dać zaaranżowane wys­tawy, doty­czące zagad­nienia sztuki wideo. Fes­ti­wal zakończy się w listopadzie 2013 roku.

czy­taj dalej

Fis­moll zagra w Chor­zowie 8 października 2013

Kim jest Fis­moll? To równocześnie piosenkarz, song­writer i gitarzysta, określany przez kry­tyków muzy­cznych jako jeden z najlep­szych debi­u­tan­tów min­ionych lat. 13 października 2013 roku pojawi się on w chor­zowskim klu­bie Szuflada.

czy­taj dalej

Nordalia 2013. Poz­naj kul­turę Skan­dy­nawii 3 października 2013

To już dwu­nasta edy­cja Fes­ti­walu Nordalia, który rokrocznie przy­bliża nam kul­turę skan­dy­nawską. Tym razem fes­ti­wal odbędzie się w dni­ach 9 – 28 października 2013 roku, a jego pro­gram będzie real­i­zowany w kilku­nastu śląs­kich mias­tach (więk­szość punk­tów pro­gramu zna­jdziemy w Katow­icach). Nordalia mają charak­ter inter­dyscy­pli­narny, ich celem jest przy­bliże­nie Skan­dy­nawii poprzez zaprezen­towanie różnych tem­atów z wielu dziedzin.

czy­taj dalej

Święto kul­tury rosyjskiej już niedługo w Katow­icach 2 października 2013

Już 5 października w Katow­icach będzie miał miejsce „Wieczór rosyjski” — wydarzenie pro­mu­jące ciekawą i bar­wną kul­turę Rosji! W pro­gramie zna­j­duje się wiele atrakcji zarówno dla pasjonatów kraju, jak i osób zafas­cynowanych odmi­en­nymi kul­tur­ami czy zain­tere­sowanych sytu­acją polsko-​rosyjską.

czy­taj dalej

Rema­nent. Tomasz Jura mono­graficznie 2 października 2013

W katow­ickim Rondzie Sztuki rozpoczyna się dziś wys­tawa mono­graficzna prof. Tomasza Jury pod nazwą „Rema­nent”. Potrwa ona do 21 października 2013 roku, a jej zadaniem będzie przy­bliżyć oglą­da­ją­cym doko­na­nia z zakresu m.in. grafiki i rysunku satyrycznego

czy­taj dalej

Architek­tura w opozy­cji 1 października 2013

Gdzieś na styku architek­tury, rzeźby i insta­lacji spo­tyka się ośmiu artys­tów, których prace będziemy mogli zobaczyć już od 4 października 2013 roku, w gli­wick­iej Czytelni Sztuki. Nico­las Grospierre, Jarosław Koza­kiewicz, Robert Kuśmirowski, Kobas Laksa, Monika Sos­nowska, Filip Springer i Alek­san­dra Wasilkowska odwołują się wprost do zagad­nień związanych z architek­turą bądź docier­ają do niej okrężną drogą. Mimo to jed­nak ich prace nie mieszczą się w obrę­bie architek­tury rozu­mi­anej trady­cyjnie. Bo to „Architek­tura w opozycji”!

czy­taj dalej

Śląski Fes­ti­wal Kul­tury Żydowskiej rozpocznie się niedługo! 30 wrześ­nia 2013

Śląski Fes­ti­wal Kul­tury Żydowskiej to tygod­niowe sza­leństwo muzyki, filmu, teatru i warsz­tatów, które będzie miało miejsce już w dni­ach 7 – 11 października 2013 roku. Jego ideą jest doprowadze­nie do społecznych zmian: osłabi­a­nia niechęci wobec inności, pro­mowa­nia postawy poszanowa­nia wobec innych kul­tur, negacji kseno­fo­bii, rasizmu oraz nietol­er­ancji kul­tur­owej czy etnicznej a także pro­mocji współczes­nej kul­tury Izraela w Polsce. Fes­ti­wal ma być też okazją do świet­nej zabawy dla mieszkańców Śląska. Bab­ska Sile­sia objęła patronatem wydarze­nie i z przy­jem­noś­cią przed­stawia jego program.

czy­taj dalej

Pieces” — taneczny spek­takl w Teatrze Bez­pańskim 26 wrześ­nia 2013

Tym razem Teatr Bez­pański zaprasza do Katowic. Już 28 wrześ­nia, w ramach tegorocznego pro­gramu Cen­trum Scenografii Pol­skiej (Odd­ział Muzeum Śląskiego), real­i­zowanego pod­czas 4 Met­ro­pol­i­tal­nej Nocy Teatral­nej, odbędzie się pre­miera spek­taklu tanecznego „Pieces” pod wodzą Iwony Tchórzewskiej. Pro­jekt zre­al­i­zowany zostanie w siedz­i­bie Cen­trum Scenografii Pol­skiej w Katow­icach, sta­jąc się tym samym częś­cią wydarzenia kul­tur­al­nego, w którym udział biorą najwięk­sze sceny regionu. Warto zwró­cić uwagę, że pojawi się też jako jedyna pre­mierowa pozy­cja pro­gramowa tegorocznej edy­cji imprezy.

czy­taj dalej

Mysłowiczanie” — zdjęcia z dawnych lat na wys­tawie 25 wrześ­nia 2013

Stare zdję­cia z archi­wów domowych, które w więk­szości nigdy nie były pub­licznie prezen­towane… Fotografie mieszkańców Mysłowic i miejsc, których już dawno nie ma w takiej formie, w jakiej jawią się nam na tych przed­staw­ieni­ach… Tak właśnie wygląda wys­tawa „Mysłow­iczanie”, której czas trwa­nia został przedłużony do 15 października 2013 roku.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.