Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Kul­tura

Metropo­lia w obiek­ty­wie Michała Cały 24 wrześ­nia 2013

Początkiem wrześ­nia w Muzeum Śląskim zain­au­gurowano wys­tawę fotografii Michała Cały, której tem­atyką są miejskie przestrze­nie, ule­ga­jące coraz szyb­szym przemi­anom, roz­wo­jowi. Zdję­cia w ramach pro­jektu „Metropo­lia” będziemy mogli oglą­dać do 7 sty­cz­nia 2014 roku.

czy­taj dalej

Met­ro­pol­i­talna Noc Teatrów na Śląsku 23 wrześ­nia 2013

Górnośląski Związek Met­ro­pol­i­talny – Metropo­lia Sile­sia zaprasza wszys­t­kich pasjonatów teatru na wyjątkowe wydarze­nie, które odbędzie się w nocy, z 28 na 29 wrześ­nia 2013 roku. Czwarta edy­cja Met­ro­pol­i­tal­nej Nocy Teatrów to nie tylko doskonale przy­go­towane spek­takle, ale także warsz­taty teatralne, taneczne, czy muzy­czne. Będzie również okazja do poz­na­nia teatru „od kuchni” — zobaczymy wys­tawy deko­racji, rek­wiz­ytów, plakatów, i pokazy charak­teryza­cji. Zajrzymy też za kulisy: do garderób, rek­wiz­y­torni, mag­a­zynów kostiumów, pra­cowni kraw­iec­kich. Całość uzu­pełnią kon­certy, konkursy i happeningi.

czy­taj dalej

7. Przegląd Przed­staw­ień Istot­nych „Przez dotyk” – „Kobieta” 20 wrześ­nia 2013

28 wrześ­nia, w częs­to­chowskim Teatrze im. Adama Mick­iewicza, rozpocznie się VII. Przegląd Przed­staw­ień Istot­nych „Przez dotyk”. W cza­sie jego trwa­nia na sce­nie zobaczymy ple­jadę pol­s­kich gwiazd: Krystynę Jandę, Edytę Olszówkę, Jerzego Stuhra czy Katarzynę Her­man. Hasłem prze­wod­nim tegorocznej edy­cji jest „Kobieta”…

czy­taj dalej

Śląski Fes­ti­wal Kul­tury Żydowskiej już w październiku! 19 wrześ­nia 2013

W październiku sześć śląs­kich miast zamieni się w cen­trum żydowskiej kul­tury, której będzie można dotknąć, usłyszeć i rozs­makować się w niej. Nie będzie to skansen z pamiątkami, a żywa kul­tura współczes­nego Izraela. Śląski Fes­ti­wal Kul­tury Żydowskiej nie jest wydarze­niem skierowanym do spec­jal­istów, ale sze­rok­iej rzeszy odbior­ców. Będzie można bawić się pod­czas kon­certów, poz­nać oby­czaje żydowskie, zas­makować w kuli­nar­i­ach, nauczyć się trady­cyjnego tańca oraz obe­jrzeć współczesny izrael­ski film. Bez wielkiej filo­zofii, pro­gramowego zadę­cia i wiel­kich słów. Fes­ti­wal to tygod­niowe sza­leństwo muzyki, filmu, teatru i warsz­tatów. Od 7 do 11 października 2013 roku, po raz drugi w kilku mias­tach wojew­ództwa śląskiego odbędzie się szereg wydarzeń kul­tur­al­nych. Bab­ska Sile­sia objęła patronat nad tym wyjątkowym wydarzeniem.

czy­taj dalej

Barokowe Five O’clocki: The Itin­er­ant Vir­tu­osi 18 wrześ­nia 2013

W ramach Barokowych Five O’clocków już 29 wrześ­nia Cen­trum Kul­tury Katow­ice zaprasza na kon­cert Capric­cio Strav­a­gante Trio — The Itin­er­ant Vir­tu­osi. Przed­sięwz­ię­cie Barokowych Five O’clocków zakłada prze­niesie­nie kon­cepcji barokowej muzyki we współczesny świat, na nowo ją aranżu­jąc. Kon­certy z tego cyklu m.in. dlat­ego są warte polecenia.

czy­taj dalej

Dawid Pod­si­adło zaśpiewa w Wodzisławiu 16 wrześ­nia 2013

Dawid Pod­si­adło to jedno z ciekawszych odkryć muzy­cznych ostat­nich miesięcy. Młody artysta dał się poz­nać szer­szej pub­liczności w pro­gramie X-​Factor. 28 wrześ­nia będzie okazja, by posłuchać go „na żywo”, pod­czas kon­certu, na który zaprasza Wodzisłąwskie Cen­trum Kultury.

czy­taj dalej

Sybilli Skałuby notatki chwilą pisane 13 wrześ­nia 2013

Natura bywa sprzymierzeńcem, ale równie często może zamienić się we wroga, niszcząc wszys­tko po drodze. Sybilla Skałuba inspiruje się mocą natury, jej wyglą­dem, i tworzy. Cza­sem, jak sama mówi, tnie materię niczym kornik. Wys­tawę jej prac można oglą­dać jeszcze tylko do 18 wrześ­nia 2013 roku, w katow­ickim CKK.

czy­taj dalej

Co Judyta Bernaś wydobywa z zacisza? 12 wrześ­nia 2013

Judyta Bernaś wydobywa to, co ukryte jest w zaciszu kobiecej duszy. Ukazuje postaci pozornie kruche, ale o potężnej wewnętrznej sile. Prace fotografki będzie można oglą­dać w Odd­ziale Muzeum His­torii Katowic przy ul. Koś­ciuszki 47 już od 17 września.

czy­taj dalej

XII Ryb­nickie Prezen­tacje Filmu Nieza­leżnego 11 wrześ­nia 2013

13 wrześ­nia rozpocznie się dwu­nasta edy­cja fes­ti­walu RePe­FeNe, czyli Ryb­nic­kich Prezen­tacji Filmu Nieza­leżnego. W jej ramach odbędą się nie tylko pokazy filmów i etiud, ale też Fil­mowy Wieczór Sztuk czy warsz­taty, poświę­cone dźwiękowi filmowemu.

czy­taj dalej

Mate­ria nieZŁOMna” — niezwykłe akty Veroniq Zafon 9 wrześ­nia 2013

Do końca października potrwa w ryb­nick­iej Bib­liotece Pub­licznej wys­tawa prac Veroniq Zafon. „Mate­ria nieZŁOMna” to cykl kilkudziesię­ciu aktów kobiecych, w których główną rolę grają nie tylko piękne ciała tancerek, ale też tytułowy złom, czyli martwa mate­ria, która kon­trastuje z żywą tkanką.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.