Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Kul­tura

Wciąż jest głośno w katow­ickim BWA 9 wrześ­nia 2013

Do 29 wrześ­nia potrwa w katow­ick­iej Galerii Sztuki Współczes­nej BWA wys­tawa „Głośno!/Loud!”, która jest rodza­jem przeglądu sztuki wideo od lat 60. XX wieku do dziś. Wideo – obszar współczes­nego odd­zi­ały­wa­nia na mil­iony osób – jest bardzo wdz­ięcznym tem­atem wys­tawy, ukazu­ją­cym sze­roki wach­larz zagadnień.

czy­taj dalej

Jazz i Oko­lice 2013 5 wrześ­nia 2013

Jazz i Oko­lice”, Fes­ti­wal Muzyki Improw­iz­owanej, to rzecz dla fanów jazzu troszkę innego i idącego dalej, niż klasy­czne stan­dardy. Trady­cje jaz­zowe wykon­awcy, zapraszani na fes­ti­wal, trak­tują dość swo­bod­nie, budu­jąc na nich swoje wizje muzy­czne. „Jazz i Oko­lice” to pro­jekt, roz­ciąg­nięty w cza­sie, który w tym roku wys­tar­tuje już 29 wrześ­nia. Kon­cert, który będzie wieńczył całość, odbędzie się w grudniu. 

czy­taj dalej

Zem­sta” po śląsku 4 wrześ­nia 2013

Dwie pełné godziny świet­nej rozry­wki, zabawy oraz humoru gwaran­tują nam twórcy słyn­nego śląskiego hitu musicalowego — „Pom­sty”. To znakomi­cie przyjęty przez pub­liczność pier­wszy pol­ski musi­cal w gwarze śląskiej na pod­stawie „Zem­sty” Alek­san­dra Fredry. Fabuła spek­taklu opowiada o wza­jem­nych waś­ni­ach autochtonów (hanysów) i przy­byszów z kon­gresówki (goroli). Spek­takl będzie miał miejsce 20 września.

czy­taj dalej

Pro­jekt „Sile­sia Topia” w Rondzie Sztuki 3 wrześ­nia 2013

Sile­si­aTopia to niebanalny pro­jekt, związany z kul­turą i tożsamoś­cią, którego efekty możemy oglą­dać w katow­ickim Rondzie Sztuki w dni­ach 5 – 26 wrześ­nia. Bo życie śląs­kich miast okazuje się być życiem wielokrot­nym, złożonym z pon­akładanych na siebie żywotów.

czy­taj dalej

Musicalowe wam­piry i upi­ory w gli­wic­kich ruinach 2 wrześ­nia 2013

Żadne miejsce nie byłoby tak odpowied­nie dla his­torii o wam­pirach, jak nas­tro­jowe Ruiny Teatru Vic­to­ria. Już 13 wrześ­nia będzie można oso­biś­cie się o tym przekonać, wybier­a­jąc się na pre­mierę kon­certu musicalowego „Wam­piry i Upiory”.

czy­taj dalej

Będą czy­tać dzieła Fredry w katow­ickim parku 30 sierp­nia 2013

Zem­sta”, „Śluby panieńskie”… Któż nie zna tych dzieł, stwor­zonych przez roman­ty­cznego kome­diopis­arza i poetę, Alek­san­dra Fre­drę? Miejska Bib­lioteka Pub­liczna w Katow­icach i Insty­tucja Kul­tury Katow­ice – Miasto Ogrodów zapraszają nie tylko miłośników jego twór­c­zości, ale też każdego zwolen­nika czy­ta­nia książek, do wzię­cia udzi­ału w ogólnopol­skiej akcji Nar­o­dowego Czy­ta­nia. Odbędzie się ono już 7 wrześ­nia, w katow­ickim Parku Kościuszki.

czy­taj dalej

Szmon­cesy w Bytomiu, czyli żydowski humor 29 sierp­nia 2013

Szmonces oznacza tyle, co „uśmiech”. Jest dowcipem, formą kabare­tową, opartą na żydowskim humorze. Już 8 wrześ­nia będzie okazja, by z takich dow­cipów się pośmiać. Wtedy bowiem Bytom­skie Cen­trum Kul­tury zaprasza na „Kabaret – humor i piosenkę żydowską”.

czy­taj dalej

Tarnogórskie wiec­zory z muzyką kam­er­alną i organową 28 sierp­nia 2013

Wrze­sień i październik to w Tarnows­kich Górach czas muzyki organowej i kam­er­al­nej. 14 wrześ­nia, po raz dziesiąty, rozpoczną się Tarnogórskie Wiec­zory Muzyki Organowej i Kam­er­al­nej, pod­czas których będzie okazja do zapoz­na­nia się z pięknymi utworami w aranżacji zespołów takich jak Gam­basada i Kwin­tet Śląs­kich Kam­er­al­istów, czy solowych muzyków: Jolanty Sos­nowskiej czy Ern­sta Wally’ego.

czy­taj dalej

Opresje ciała w obiek­ty­wie Agaty Kierat-​Kulej 27 sierp­nia 2013

Jej fotografie mają być inteligentną zagadką, szyfrem do zła­ma­nia. Liczy się w nich zarówno forma, jak i nas­tro­jowa poezja ksz­tałtów. Wys­tawa prac Agaty Kierat — Kulej pod nazwą „Opres­sion II” od niedawna jest dostępna w galerii Muzeum Częstochowskiego.

czy­taj dalej

Video­zone w Jaworznie — fes­ti­wal sztuk wiz­ual­nych 26 sierp­nia 2013

Pod koniec upo­jnego, fes­ti­walowego lata star­tuje jaworz­ni­ańskie Video­zone — pro­jekt niebanalny, dedykowany miłośnikom muzyki elek­tron­icznej i sztuki VJ-​ów. Już 31 sierp­nia będzie okazja, by usłyszeć m.in. Han­nah Wants, Derubare, czy Max­i­m­il­iana Skibę właśnie pod­czas 6. edy­cji fes­ti­walu sztuk wiz­ual­nych Videozone.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.