Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Kul­tura

CocoRosie rozpocznie tegoroczne Urodziny Miasta 23 sierp­nia 2013

Urodziny Miasta „Kocham Katow­ice” rozpoczną się 8 wrześ­nia kon­certem CocoRosie, czyli duetu sióstr Casady. Artys­tki wys­tąpią w Galerii Szyb Wil­son, prezen­tu­jąc swoją intrygu­jącą muzykę, która pod­biła serca tysięcy ludzi na całym świecie.

czy­taj dalej

Bal­ans Foto Fes­ti­wal w Wodzisławiu 22 sierp­nia 2013

6 i 7 wrześ­nia to dni, w których Wodzisław Śląski zostanie opanowany przez fotografię w ramach pier­wszej edy­cji Bal­ans Foto Fes­ti­walu. Na wydarze­nie zaprasza Wodzisławskie Cen­trum Kul­tury. Pod­czas fes­ti­walu swoją twór­c­zość zaprezen­tuje kilka klubów i grup fotograficznych, a także nieza­leżni twórcy.

czy­taj dalej

Kos­mos” Gom­brow­icza na Stacji Lig­ota 21 sierp­nia 2013

Kos­mos” to ostat­nia powieść Gom­brow­icza. Tym razem, za pomocą Teatru Żelaznego, dzi­ała­jącego w Przestrzeni Twór­czej Stacja Lig­ota, będziemy mogli poz­nać jej nowe oblicze w reży­serii Jakuba Kasprzaka. Pre­miera „Kos­mosu” zaplanowana została na 6 wrześ­nia. 23 sierp­nia nato­mi­ast odbędzie się hap­pen­ing, związany ze sztuką.

czy­taj dalej

Tylko NIE Bytom! Ambitna alter­natywa 20 sierp­nia 2013

Tylko nie Bytom!” to cykl comiesięcznych kon­certów, mają­cych na celu przy­bliże­nie śląskiej pub­liczności naj­ciekawszych zjawisk, pojaw­ia­ją­cych się na sze­roko rozu­mi­anej alter­naty­wnej sce­nie muzy­cznej – zarówno w Polsce jak i zagranicą. Tym razem w ramach pro­jektu już 1 wrześ­nia wys­tąpią Patrick The Pan i Jef­frey Lewis & The Rain. Miejsce kon­certu także będzie wyjątkowe, bo muzycy zagrają na tere­nie bytom­s­kich Ogród­ków Działkowych.

czy­taj dalej

XXVI Między­nar­o­dowy Stu­dencki Fes­ti­wal Folk­lo­rysty­czny 19 sierp­nia 2013

Od 31 sierp­nia do 8 wrześ­nia, w ramach 26. już Między­nar­o­dowego Stu­denck­iego Fes­ti­walu Folk­lo­rysty­cznego, w sześ­ciu mias­tach wojew­ództwa śląskiego ze swoim pro­gramem artysty­cznym wys­tąpią zespoły z Brazylii, Rosji, Niemiec, Por­tu­galii, Czech, Indii, Ekwadoru, Ben­inu i Pol­ski. Inau­gu­racja fes­ti­walu odbędzie się w Bytomiu, w Parku Miejskim im. Fran­ciszka Kachla.

czy­taj dalej

Żydówki Niemalowane z pomarańczami. Gierym­ski w Częs­to­chowie 16 sierp­nia 2013

W Muzeum Częs­to­chowskim wciąż możemy oglą­dać prace Alek­san­dra Gierym­skiego. Tem­atyka? „Żydówki Niemalowane z pomarańczami”. W końcu to Gierym­ski jest autorem licznych judaik, przed­staw­ia­ją­cych życie pol­s­kich Żydów. Wys­tawa potrwa do połowy września.

czy­taj dalej

Za miesiąc Rod Stew­art zaśpiewa w Ryb­niku! 14 sierp­nia 2013

Rod Stew­art – jeden z najwybit­niejszych piosenkarzy XX i początku XXI wieku wys­tąpi 14 wrześ­nia na Sta­dionie Miejskim w Ryb­niku. Kon­cert zain­au­gu­ruje drugą edy­cję cyklu „Prestiżowe Gwiazdy, Złote Prze­boje”. Będzie też trzecim wielkim wydarze­niem muzy­cznym w Ryb­niku. Wcześniej na ryb­nickim sta­dionie wys­tąpili już Bryan Adams i Guns N’Roses.

czy­taj dalej

Dzieci­nada”, czyli kul­tura dla najmłod­szych 13 sierp­nia 2013

Dzieci­nada” to wielkie teatralne święto najmłod­szych, orga­ni­zowane przez Chor­zowski Teatr Ogrodowy we współpracy z Cen­trum Scenografii Pol­skiej Muzeum Śląskiego oraz Fun­dacją Eduka­cyjną Kom­bi­na­tory. Kole­jna edy­cja imprezy, pod­czas której dzieci obe­jrzą przed­staw­ie­nie, wezmą udział w warsz­tat­ach i będą miały okazję zdobyć nagrody, już 15 sierpnia!

czy­taj dalej

Tau­ron Nowa Muzyka w Katow­icach — odsłona ósma 12 sierp­nia 2013

W tym roku Fes­ti­wal Tau­ron Nowa Muzyka będzie miał miejsce już niedługo, bo w dni­ach 22 – 25 sierp­nia. W cza­sie jego trwa­nia będziemy mogli zapoz­nać się z tym, co w niebanal­nej, alter­naty­wnej, elek­tron­icznej muzyce najlep­sze. Jeśli lubi­cie Kamp! lub Novikę, to z pewnoś­cią zakocha­cie się także w pozostałych propozy­c­jach orga­ni­za­torów festiwalu.

czy­taj dalej

Lato w teatrze, czyli tyskie „W drodze” 9 sierp­nia 2013

W drodze” to przed­staw­ie­nie, które wieńczy waka­cyjne warsz­taty Lata w Teatrze. Lato wTeatrze jest ogólnopol­skim pro­jek­tem, który był real­i­zowany w wybranych placówkach kul­tury. Pod­czas warsz­tatów młodzież mogła zająć się tymi wycinkami teatral­nej real­iza­cji, które najbardziej ją intere­sowały. Już 1011 sierp­nia będzie można obe­jrzeć efekty pracy młodych twórców.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.