Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Kul­tura

Back to the Future” — niebanalny pro­jekt Iriny Wern­ing 8 sierp­nia 2013

Czy gdy­byś­cie mogli, wró­cilibyś­cie do cza­sów dzieciństwa? Czy jako dorośli ludzie założylibyś­cie śpioszki i usiedli mamie na kolana? Czy można jed­nocześnie cofnąć i zatrzy­mać czas? O tym, kto postanowił zabawić się swoją przeszłoś­cią, przekona­cie się już 14 sierp­nia pod­czas wys­tawy zdjęć argen­tyńskiej fotografki Iriny Wern­ing w Cen­trum na Mariackiej.

czy­taj dalej

Teatr Bez Obrazu na Mari­ack­iej 7 sierp­nia 2013

Pier­wsze spotkanie z „Teatrem bez obrazu”, czyli słu­chowiskami ze zbiorów Teatru Pol­skiego Radia już 11 sierp­nia. W każdą niedzielę Cen­trum na Mari­ack­iej będzie zachę­cało do zamknię­cia oczu i uru­chomienia wyobraźni. Na początek dorośli wysłuchają słu­chowiska na pod­stawie tek­stu Feliksa Netza „Pokój z widok­iem na wojnę polsko-​jaruzelską”, a dzieci — Anny Onichi­mowskiej „O wawel­skim smoku trochę innej his­torii”. Po słu­chowisku dla dorosłych odbędzie się spotkanie z Felik­sem Net­zem – dzi­en­nikarzem, pis­arzem i poetą.

czy­taj dalej

Będzin: Gratka dla fanów cel­ty­ck­iej muzyki 6 sierp­nia 2013

Co roku, pod koniec wakacji, pasjonaci sze­roko rozu­mi­anej kul­tury cel­ty­ck­iej spo­tykają się u pod­nóża będz­ińskiej twierdzy. Gro­madzi ich najwięk­szy w środ­kowej Europie Fes­ti­wal Muzyki Cel­ty­ck­iej „Zamek”. Tak też będzie tym razem — 2324 sierp­nia fes­ti­wal odbędzie się po raz jede­nasty, a z nim liczne kon­certy i warsz­taty, na które wstęp jest wolny.

czy­taj dalej

W zaułkach Fer­rary 2 sierp­nia 2013

Do wrześ­nia potrwa wys­tawa fotografii Krzysztofa Muskalskiego — członka Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików i Fotok­lubu Rzecz­pospo­litej Pol­skiej –Sto­warzyszenia Twór­ców — która pow­stała pod nazwą „W zaułkach Fer­rary”. Zdję­cia przed­staw­iają to kli­maty­czne włoskie miasto, a zwłaszcza jego zaułki. Prace Muskalskiego zostały doce­nione m.in. przez National Geographic.

czy­taj dalej

Super­Heroes are Com­ing! Zmieni­a­jąc kul­turę, zmienią swój świat 1 sierp­nia 2013

W Górkach Wiel­kich trwa „Super­Heroes are Coming” – spotkanie młodzieży z Pol­ski, Walii i Gruzji. Ten między­nar­o­dowy pro­jekt artysty­czny za zadanie ma zmi­anę myśle­nia młodych ludzi i zainicjowanie ich dzi­ałań artysty­cznych, będą­cych odpowiedzią na nie zawsze ide­alne światy, w których przyszło im żyć. Warsz­taty zwieńczy wys­tawa w bytom­skiej Kro­n­ice, która rozpocznie się 17 sierpnia.

czy­taj dalej

Akt samoświado­mości” w wyko­na­niu Czar­neck­iej 31 lipca 2013

Do 25 sierp­nia potrwa wys­tawa prac Marty Czar­neck­iej, odby­wa­jąca się pod tytułem „Akt samoświado­mości”. Czym jest ów akt? To wejrze­nie w siebie, odkrycie wszys­t­kich niuan­sów osobowości, które gro­madzą się w nas przez całe życie. Celem wys­tawy ma być sprowokowanie oglą­da­ją­cych właśnie do takiego spo­jrzenia na siebie i odnalezienia swo­jego prawdzi­wego, skry­wanego „ja”.

czy­taj dalej

Twarzysze” — fotograficzny pro­jekt Myszkowskiego 30 lipca 2013

W katow­ickim Klu­bie Podróżników Namaste trwa wys­tawa prac Kamila Myszkowskiego. Pro­jekt „Twarzysze” to 39 portretów, wyko­nanych metodą fotografii otworkowej, które mają za zadanie odpowiedzieć na pytanie, czym jest wiz­erunek człowieka i jakie speł­nia funkcje.

czy­taj dalej

Sesyjni Mordercy prezen­tują „miejskie” zdję­cia 29 lipca 2013

Kim są Sesyjni Mordercy? Brzmi lekko prz­er­aża­jąco, prawda? Sesyjni Mordercy stwarzają absurd. Możesz wyna­jąć ich na ślub, chrzciny, pogrzeb… a przy­na­jm­niej tak sami deklarują. Cen­trum Pro­mocji Młodych zaprasza na wys­tawę fotografii Sesyjnych Morder­ców o tem­atyce urbex­owej, która potrwa do 17 sierpnia.

czy­taj dalej

Kredyt zaufania” — komediowy spek­takl na koniec lipca 26 lipca 2013

Czy wiesz, ile czasu zaj­mują kobiecie czyn­ności przy­go­towaw­cze do seksu? Czy twoja matka jest „wielkim PRL-​owskim chomikiem”? Gdzie na mapie Warszawy jest punkt bezsek­su­al­nego stręczy­cielstwa? I o kim zwykle fan­tazjują kobi­ety? Na te pyta­nia zna­jdziesz odpowiedź pod­czas show pt. „Kredyt Zau­fa­nia”, wyjątkowego spek­taklu Klubu kome­diowego Chłod­nia z Warszawy. Już 27 lipca, w katow­ickim Teatrze Śląskim!

czy­taj dalej

Mis­tr­zowie piękna w obiek­ty­wie Saw­icza 25 lipca 2013

Jeszcze tylko do połowy sierp­nia będziemy mogli podzi­wiać „Mis­trzów piękna” — wystawę fotografii Zbig­niewa Saw­icza, która trwa w Muzeum w Raci­borzu. Fotografie Saw­icza łączy wspólna cecha — poszuki­wanie piękna w otacza­ją­cych reali­ach: pogody egzys­tencji, urody kra­jo­brazu, fas­cy­nacji wpisa­nia człowieka w swe środowisko i fenomenu tworzenia nat­u­ral­nych har­monii różnych wartości.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.