Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Kul­tura

Dave Her­rero & The Hero Broth­ers Band w Chor­zowie 24 lipca 2013

Charyz­maty­czny gitarzysta, wokalista i kom­pozy­tor Dave Her­rero udziela się muzy­cznie od ukończenia 18. roku życia. Jak mówi, muzyka jest w jego rodzinie wielopokole­niową trady­cją – już dzi­adek, mieszka­jący jeszcze nie w Stanach, a w Repub­lice Dominikany (skąd pochodzi rodz­ina Her­rero), prowadził orkiestrę, która zagrała na Świa­towych Tar­gach w Nowym Jorku w 1939 roku… Dave’a Her­rero razem z zespołem The Hero Broth­ers Band będziemy mogli posłuchać już 28 lipca, w chor­zowskiej Sztygarce.

czy­taj dalej

Ham­let i Ofe­lia w Teatrze Żelaznym 23 lipca 2013

Już 31 lipca Teatr Żelazny zaprezen­tuje gościnny spek­takl Teatru Strefa Otwarta z Wrocławia, pt: „H(2)O”. Ten autorski pro­jekt Anny Rakowskiej i Pio­tra Mis­zteli naw­iącuje do his­torii Ham­leta i Ofe­lii i odnosi nas do dra­matu Szek­spira, z którym jed­nak pow­iązany jest w przewrotny sposób.

czy­taj dalej

Po całości. Reklam­owa rzeczy­wis­tość Pio­tra Kos­sakowskiego 22 lipca 2013

6 sierp­nia, w katow­ick­iej Galerii Piętro Wyżej, odbędzie się wernisaż prac Pio­tra Kos­sakowskiego. Wys­tawa nosi nazwę „Po całości, czyli mal­owanie współczes­ności”. Jest ilus­tracją naszego kolorowego i szy­bkiego świata, głośnych reklam i mediów… Daje do myślenia.

czy­taj dalej

Kon­certy i muzy­czna bajka w Katow­icach 19 lipca 2013

Dwa dni oraz trzy imprezy muzy­czne osad­zone w trzech rożnych epokach — Cen­trum Kul­tury Katow­ice zaprasza na muzy­czną bajkę i dwa wyjątkowe kon­certy, które odbędą się już 2123 lipca.

czy­taj dalej

Katow­icki OFF Fes­ti­val przy­ciąg­nie tłumy 18 lipca 2013

Wyjątkowy na europe­jską skalę, OFF Fes­ti­val Katow­ice zade­bi­u­tował w 2006 roku w Mysłow­icach. Od tego czasu odbywa się zawsze w pier­wszy week­end sierp­nia, w katow­ick­iej Dolinie Trzech Stawów – pięknej zielonej oazie w sercu prze­mysłowego Śląska. OFF Fes­ti­val to nie tylko impreza muzy­czna, ale i sposób na życie, w zgodzie z obow­iązu­ją­cymi tren­dami, pod prąd nudzie i prze­cięt­ności. Tym razem fes­ti­wal odbędzie się w dni­ach 2 – 4 sierp­nia, a jego pro­gram obe­j­muje nie tylko liczne kon­certy, ale też m.in. seanse fil­mowe, wys­tawy i Kaw­iarnię Literacką.

czy­taj dalej

Wszys­tko poza tym”. Fotografie Haj­mana 17 lipca 2013

1 sierp­nia, w Galerii + katow­ick­iego Ronda Sztuki, odbędzie się wernisaż wys­tawy fotografii Mateusza Haj­mana pt. „Wszys­tko poza tym”. Wys­tawa potrwa do 25 sierp­nia 2013 roku. Zdję­cia pokazy­wane na wys­tawie udają fotografie doku­men­talne. Nat­u­ralne ustaw­ie­nie nagich mod­elek we wnętrzach jest pre­cyzyjnie zaaranżowane…

czy­taj dalej

Jazz w Ruinach 2013 16 lipca 2013

9. Między­nar­o­dowy Fes­ti­wal Jazz w Ruinach rusza już 2 sierp­nia. W planie osiem kon­certów, warsz­taty muzy­czne i wys­tawa grafiki stu­den­tów i wykład­ow­ców Kat­edry Pro­jek­towa­nia Graficznego w Cieszynie. Ta ostat­nia potrwa jeszcze do 20 sierp­nia. Wszys­tko w bardzo między­nar­o­dowej obsadzie i doskon­ałym wyko­na­niu młodych twór­ców. Miejsce, jak zwykle mag­iczne, czyli Ruiny Teatru Vic­to­ria w Gliwicach.

czy­taj dalej

Auto-​Foto-​Referencje” w Zabrzu 12 lipca 2013

Auto-​Foto-​Referencje” to zbiorowa wys­tawa artys­tów, związanych ze Związkiem Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Dol­nośląski. Prace, charak­teryzu­jące się bardzo wysokim poziomem i bardzo mocno odd­zi­ału­jące na oglą­da­jącego, możemy oglą­dać w Zabrzu przez miesiąc, do 18 sierp­nia, pod­czas gdy wernisaż będzie miał miejsce 17 lipca.

czy­taj dalej

Art­Jar­mark, czyli Nikiszowiec dziel­nicą artys­tów 11 lipca 2013

Art Naïf Fes­ti­wal ponownie wychodzi na ulice! W niedzielę, 14 lipca, w katow­ickim Nikiszowcu kole­jny raz będzie można spotkać artys­tów z całego regionu, kupić niepow­tarzalne wyroby rękodzieła i posłuchać muzyki. A to wszys­tko w wyjątkowym otocze­niu domów z czer­wonej cegły.

czy­taj dalej

Katarzyna Groniec otworzy siódmy sezon ChTO 10 lipca 2013

26 lipca pod­czas swo­jego wys­tępu Katarzyna Groniec rozpocznie kole­jny, siódmy już, sezon Chor­zowskiego Teatru Ogrodowego. Z tej okazji odbędzie się niesamow­ity spek­takl muzy­czny „Wiszące ogrody” z piosenkami Paolo Conte, Jacques Brela, Bertolta Brechta, Kurta Weilla, Nicka Cave’a, Elvisa Costello, które wykona artystka.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.