Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Kul­tura

Męskie Granie w Chor­zowie z kom­pletem świet­nych artys­tów 9 lipca 2013

Leszek Możdżer, O.S.T.R., Hey, Maria Peszek… To tylko kilku spośród licznych znanych i cenionych artys­tów, którzy zagrają pod­czas chor­zowskiej edy­cji Męskiego Gra­nia 20 lipca — wyjątkowej imprezy, na której nie może zabraknąć miłośników dobrej muzyki.

czy­taj dalej

Islandzka muzyka w Mysłow­icach 8 lipca 2013

Ars­tidir to grupa muzyków z Islandii, która pojawi się z kon­certem w Mysłow­icach już 19 lipca. Wydarze­nie będzie o tyle wyjątkowe, że zespół nie tylko zbiera bardzo pozy­ty­wne komen­tarze w Europie i Stanach Zjed­noc­zonych, ale przede wszys­tkim wykonuje bardzo dobrą muzykę.

czy­taj dalej

Grafiki Doroty Nowak w Chor­zowie 4 lipca 2013

Chor­zowska Miejska Gale­ria Sztuki MM zaprasza na wenisaż wys­tawy grafik Doroty Nowak, który odbędzie się 8 lipca. Wys­tawę będziemy mogli oglą­dać do końca miesiąca, a obe­jrzeć warto, bo Nowak to artys­tka utal­en­towana i w ciągu ubiegłych lat doce­niona kilka­dziesiąt razy.

czy­taj dalej

T.ETNO, czyli multi-​instrumentalny „live act” 3 lipca 2013

12 lipca w częs­to­chowskim Cen­trum Pro­mocji Młodych odbędzie się wyjątkowy, multi-​instrumentalny „live act”, czyli pokaz instru­men­tów, kon­cert, prawdziwe spotkanie z dźwiękiem spod znaku T.ETNO — solowego pro­jektu muzy­cznego Tomasza Drozdka…

czy­taj dalej

Zdję­cia Mar­i­lyn Mon­roe na wys­tawie w CKK 2 lipca 2013

Mar­i­lyn Mon­roe już dawno stała się ikoną, postacią kul­tową i kluc­zową dla pop­kul­tury. Jed­nak niewielu z nas widzi­ało zdję­cia gwiazdy, które w swo­jej kolekcji posi­ada Getty Images Gallery w Lon­dynie. Wkrótce będzie okazja, by to zmienić. 5 lipca odbędzie się wernisaż wys­tawy „Do DNA Mar­i­lyn” w Cen­trum Kul­tury Katow­ice, na której eksponowane będą takie właśnie fotografie, ukazu­jące bardzo różné oblicza Marilyn.

czy­taj dalej

Co jedzą rusałki? Hodowla w galerii sztuki 1 lipca 2013

Praca „Co jedzą rusałki?” Bogny Burskiej polega na hodowa­niu żywych motyli w galerii i naw­iązuje do początków idei wys­taw­i­en­nictwa, muzeów przed podzi­ałem na spec­jal­iza­cje, pokazu­ją­cych zjawiska, które ludzie chcą oglą­dać (rzeczy, istoty, idee). Zarazem odnosi się do faz pow­stawa­nia dzieła sztuki, jak i przemian człowieka w jego speł­ni­a­niu – fourierowskiej „namięt­ności motyla”, potrafiącej zmieniać życie, zarówno społeczne, jak i samą naturę dzięki dostęp­ności różnych akty­wności. Niety­pową „ekspozy­cję” będzie można oglą­dać do końca września.

czy­taj dalej

10. Noc Kul­tur­alna w Częs­to­chowie 27 czer­wca 2013

Noc Kul­tur­alna w Częs­to­chowie to cyk­liczny fes­ti­wal, który sku­pia w sobie dziesiątki wyse­lekcjonowanych, intere­su­ją­cych wydarzeń, rozsianych lokaliza­cyjnie po całym mieś­cie. Tym razem Noc będzie miała miejsce 29 czer­wca, a jej pro­gram pęka w szwach! Jest to edy­cja jubileuszowa, dziesiąta.

czy­taj dalej

Fes­ti­wal Muzyki Świata „Ogrody Dźwięków” 27 czer­wca 2013

Wakacje to czas podróży. Fes­ti­wal Muzyki Świata „Ogrody Dźwięków”, który rozpocznie się w Katow­icach, w piątek 28 czer­wca, pozwala ruszyć w podróż bez opuszcza­nia miasta, a wszys­tko to za sprawą niebanal­nej muzyki z najodle­gle­jszych miejsc…

czy­taj dalej

Wys­tawa pody­plo­mowa stu­den­tów ASP w katow­ick­iej BWA 26 czer­wca 2013

28 czer­wca w katow­ick­iej galerii BWA i w Rondzie Sztuki odbędzie się wernisaż prac dyplo­mowych stu­den­tów wszys­t­kich kierunków ASP. Jeśli ktoś ciekaw jest, jaki poziom reprezen­tuje młoda pol­ska sztuka, powinien koniecznie wybrać się na tę wystawę.

czy­taj dalej

Trwa VI. Art Naïf Fes­ti­wal 25 czer­wca 2013

Trwa VI. Art Naïf Fes­ti­wal, który będzie się odby­wał do połowy sierp­nia w katow­ick­iej Galerii Szyb Wil­son. Ideą fes­ti­walu jest odpowiedze­nie na pytanie: Czy ist­nieje sztuka dla wszys­t­kich? Babci z wnuczką, starszego pro­fe­sora i młodej nauczy­cielki, stu­den­tów i nas­to­latków oraz ich rodz­iców? Będzie można przekonać się, że (i czy) jest to możliwe pod­czas trwa­nia imprezy, której moty­wem prze­wod­nim tym razem jest kul­tura Argentyny.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.