Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Kul­tura

Sym­bol­izm i secesja w wyko­na­niu Bie­gasa 24 maja 2013

W bytom­skim Muzeum Górnośląskim trwa wys­tawa dzieł Bolesława Bie­gasa, który tworzył w nur­cie sym­bol­iczno — secesyjnym, a żył w lat­ach 1877 — 1954. Artysta był nie tylko rzeźbiarzem,ale też malarzem i dramatopisarzem.

czy­taj dalej

Teatralna Maszyna ruszy w Pszczynie 23 maja 2013

12 spek­takli, 3 kon­certy, warsz­taty teatralne to tylko niek­tóre spośród atrakcji, w ruch wpraw­ionych przez Teatralną Maszynę — fes­ti­wal w Pszczynie. Założe­niem fes­ti­walu jest nie tylko pop­u­laryza­cja sztuki teatral­nej, ale też „odzyskanie” miasta dla ludzi. W całości. Wszys­tko to już w dni­ach 30 maja — 2 czerwca.

czy­taj dalej

Stu­denci graficznie 22 maja 2013

Do 16 czer­wca potrwa wys­tawa grafiki warsz­ta­towej stu­den­tów Insty­tutu Sztuk Pięknych ASP w Tarnogórskim Cen­trum Kul­tury. Autorzy prac, które można oglą­dać, pracują w pra­cowni druku wklęsłego, pod okiem dr hab. Katarzyny Winczek.

czy­taj dalej

Wehikuł czasu autorstwa Anety Mlaś 21 maja 2013

Gale­ria Poje­dyncza w Cen­trum Kul­tury Katow­ice gości właśnie wys­tawę Anety Mlaś pt. „Wehikuł czasu”. Czym jest ów tytułowy wehikuł? To skom­p­likowany rysunek — sym­bol prag­nień każdego z nas, by to i owo pozmieniać, a może nawet zawró­cić czas i zmienić bieg wydarzeń.

czy­taj dalej

Wieczór Sztuk w Ogrodzie Ukochań 20 maja 2013

Wieczór Sztuk to unikalne wydarze­nie, które będzie miało miejsce 24 maja. W jego trak­cie odbędzie się wernisaż wys­tawy malarstwa Izabeli Wol­skiej pt. „Ogród Ukochań”, wernisaż wys­tawy fotografii Adama Fleksa pt. „Tran­scen­dencja. Oliwa”, a także kon­cert Zespołu Wer­sja Robocza.

czy­taj dalej

Hot Jazz Spring 2013 — Jazz w trady­cyjnej odsłonie 17 maja 2013

W dni­ach 31 maja — 2 czer­wca Częs­to­chowa będzie rozbrzmiewać trady­cyjnym jazzem! Odbędzie się wtedy Hot Jazz Spring 2013 czyli 9. Między­nar­o­dowy Fes­ti­wal Jazzu Tradycyjnego.

czy­taj dalej

Viva la musica! Opera, operetka, musi­cal w Chwałow­icach 16 maja 2013

Kon­cert Viva la Musica na celu ma przy­bliże­nie i ukazanie piękna cud­ownej energii dźwięku najpiękniejszych i najpop­u­larniejszych utworów wokalistyki oper­owej, operetkowej i musicalowej. Odbędzie się on 18 maja, a poza wys­tępem absol­wen­tów Akademii Muzy­cznej im. Karola Szy­manowskiego w Katow­icach, będzie można także zaśpiewać wspólnie!

czy­taj dalej

Dead Can Dance — kul­towy zespół zagra w Zabrzu! 15 maja 2013

Zespół Dead Can Dance pow­stał w Mel­bourne, w 1981 roku, i do momentu rozs­ta­nia wydał 7 albumów studyjnych i jeden kon­cer­towy. Już od pier­wszego krążka ten niezwykły duet niezmi­en­nie wywołuje zach­wyt zarówno wśród kry­tyków, jak i zwykłych słuchaczy. Niedawno Lisa Ger­rard i Bren­dan Perry nagrali nową płytę pt. „Anas­ta­sis” i powró­cili do reg­u­larnych kon­certów. 14 czer­wca w Zabrzu każdy miłośnik dobrej muzyki będzie miał okazję, by wziąć udział w jed­nym z trzech pol­s­kich kon­certów Dead Can Dance.

czy­taj dalej

Instynkt Lalki — grafiki inspirowane Bellmerem 14 maja 2013

Instynkt Lalki” to wys­tawa, której moty­wem prze­wod­nim są grafiki stu­den­tów katow­ick­iej ASP, inspirowane twór­c­zoś­cią Hansa Bellmera — znanego niemieck­iego grafika (1902 – 1975), który urodził się nie gdzie indziej, ale właśnie w Katow­icach. Jeden z jego najbardziej znanych tem­atów to właśnie lalka — kon­trow­er­syjnie rozczłonkowana, wieloz­naczna. Wys­tawa potrwa do 14 czer­wca, a towarzyszyć jej będą roz­maite wydarzenia.

czy­taj dalej

Męska rzecz być z kobi­etą. „Andropauza” w Mysłow­icach 13 maja 2013

Andropauza” może być (i jest!) określana jako odpowiedź na „Kli­mak­terium”. Kobi­eta, która pojawia się w życiu pię­ciu sym­pa­ty­cznych bohaterów w sile wieku, deter­min­uje ich losy i miesza w nich. „Andropauzę 2″ w reży­serii Jana Jakuba Należytego będzie można obe­jrzeć w Mysłow­ickim Ośrodku Kul­tury 3 czerwca.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.