Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Kul­tura

Kon­cert Świet­lików w Tarnows­kich Górach 25 marca 2014

W piątek, 4 kwiet­nia 2014 r. o godzinie 19.00 odbędzie się kon­cert Świet­lików, pod­czas którego usłyszymy utwory z najnowszego, szóstego już, albumu grupy — „Sro­mota”. Na muzy­czne spotkanie z zespołem zaprasza Tarnogórskie Cen­trum Kultury.

czy­taj dalej

The Dumplings usłyszymy w Bytomiu 19 marca 2014

23 marca 2014 roku w bytom­skim Jazz Clu­bie Fan­tom usłyszymy The Dumplings. Ich muzyka jest ide­alną wypad­kową tego, czego brakowało nowemu pokole­niu na pol­skiej sce­nie. Justyna Święs (śpiew i tek­sty) i Kuba Karaś (muzyka i tek­sty) tworzą muzykę elek­tron­iczną bez kom­plek­sów, za to z sil­nym pier­wiastkiem aut­en­ty­cznych emocji.

czy­taj dalej

Kadry kreślone piórem. Ptaki w obiek­ty­wie Miłosza Kowalewskiego 17 marca 2014

Przy­roda inspirowała mnie od zawsze, ale dopiero od 2004 roku zain­tere­sowanie zaczęło prz­er­adzać się w pasję, która znalazła swoje ujś­cie w fotografii. Skrzyd­latych bohaterów swoich fotograficznych wypraw ze szczegól­nym upodoban­iem poszukuję w najbliższej okol­icy – mówi Miłosz Kowalewski, autor wys­tawy, która od dziś jest dostępna w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu. „Kadry kreślone piórem”, bo taki tytuł nosi ekspozy­cja, to 41 indy­wid­u­al­nych lub zbiorowych ujęć pol­s­kich ptaków. Fotografie zro­biono prze­ważnie w rejonie Koło­brzegu i Pomorza Zachod­niego, a oglą­dać je będzie można od 18 marca do 21 kwiet­nia 2014 roku.

czy­taj dalej

Wieczór Sztuk: współcześnie, muzy­cznie, fotograficznie 14 marca 2014

Już dziś, 14 marca 2014 roku, będzie można wziąć udział w kole­jnej odsłonie Wiec­zoru Sztuk, w ramach której odbędą się między innymi: wernisaż wys­tawy „Śląska Kolekcja Sztuki Współczes­nej — dzieła wybrane”, kon­cert Duetu Pieprzyk (Hanna Kacz­marek i Zbig­niew Dobrzyński), spotkanie autorskie z Reginą Sobik, fin­isaż wys­tawy fotografii Uli Strąk pt. „Ukraina (mój) portret”, fin­isaż wys­tawy fotografii Anny Nicto Stanik pt. „Pozahoryzontalne”.

czy­taj dalej

Nauka spada­nia” pod­czas Ladies Night. Wygraj bilety! 13 marca 2014

Spec­jal­nie dla wszys­t­kich pań sieć kin Cin­ema City przy­go­towała przed­premierowe pokazy filmu „Nauka Spada­nia”, które odbędą się 20 marca 2014 roku na kole­jnym już wiec­zorze z cyklu Ladies Night! W tej uroczej i inteligent­nej komedii splatają się losy czwórki nietuzinkowych ludzi, po to by odmienić życie każdego z nich. Przepełniona ang­iel­skim humorem pro­dukcja z pewnoś­cią umili wieczór w gronie najbliższych przyjaciółek!

czy­taj dalej

Światło” — niesamowite fotografie Dzierżymirskiej-​Podpłomyk 12 marca 2014

Od 13 marca 2014 roku w Galerii „Ciasna” będziemy mogli oglą­dać wys­tawę fotografii Dominiki Dzierżymirskiej-​Podpłomyk pt. „Światło”. Artys­tka gra z cie­niem i blask­iem, tworząc nas­tro­jowe zdję­cia. Już 13 marca, pod­czas wernisażu, będzie można spotkać się z nią i porozmawiać.

czy­taj dalej

Między­nar­o­dowy Fes­ti­wal Fotografii w Ryb­niku 10 marca 2014

Ryb­nik po raz jede­nasty zaprasza na spotkanie ze sztuką fotografii. W tegorocznej edy­cji Między­nar­o­dowego Fes­ti­walu Fotografii weźmie udział kilkudziesię­ciu twór­ców – w formie autors­kich prezen­tacji, wys­taw indy­wid­u­al­nych i zbiorowych. Drugie tyle będzie miało szansę pokaza­nia swoich prac w przestrzeni Galerii Otwartej, a garstka szczęśli­w­ców, którzy zak­wal­i­fikują się na warsz­taty z tworzenia portretu, będzie miała możli­wość pracy z doświad­c­zonym fotografem reklam­owym Arturem Nykiem. Wszys­tko to już 1516 marca 2014 roku!

czy­taj dalej

Lokalni Kol­ber­gowie Śląska Cieszyńskiego, czyli Kol­berg x 200. Spotkanie 7 marca 2014

Czy wiesz, kim była Ernestyna Świbówna? Albo Jan Szymik? Mało kto pamięta te postaci, a prze­cież dawniej były niemal tak znane jak Oskar Kol­berg — ludoz­nawca i pasjonat kul­tury, którego rok właśnie trwa. 20 marca 2014 roku w cieszyńskim Muzeum Śląska Cieszyńskiego będzie okazja, by nieco więcej dowiedzieć się o lokalnych badaczach kul­tury ludowej.

czy­taj dalej

Kobiece Hory­zonty, czyli gen­der w Kinie Kos­mos 5 marca 2014

W dni­ach 8 – 9 marca 2014 roku Kino Kos­mos zaprasza na „Kobiece Hory­zonty”, w ramach których porus­zony zostanie głośny ostat­nimi czasy temat gen­der. Uczest­nicy wezmą udział w pro­jekc­jach filmów (zobaczymy m.in. „Wenus w futrze” Polańskiego), spotka­ni­ach i debatach.

czy­taj dalej

Obrazy Antoniego Cygana zobaczymy w Zabrzu 3 marca 2014

Od 8 marca 2014 r. w Galerii Muzeum Miejskiego w Zabrzu będzie można zwiedzać wys­tawę prac Antoniego Cygana — artysty z 25-​letnim doświad­cze­niem w tworze­niu niesamow­itych obrazów. Sama wys­tawa związana będzie właśnie z jubileuszem pracy twór­czej artysty, a odbędzie się pt. „Antoni Cygan. Malarstwo 19892014”.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.