Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Kul­tura

Chwałow­ice w obiek­tywach 10 maja 2013

Chwałow­ice” to wys­tawa fotografii uczest­ników Zajęć Fotograficznych w DK Chwałow­ice, która potrwa jeszcze tylko do 20 maja. Wiz­yta na niej to pozy­cja obow­iązkowa dla tych, którzy ciekawi są, jak inni widzą to miasto. Zdję­cia są nie tylko próbą doku­men­tacji, ale ściśle sprzężone są ze wspom­nieni­ami, z porów­na­ni­ami tego, co było, z tym, co jest.

czy­taj dalej

XVI Tarnogórskie Makaty „Rodowody — Ukraina 20139 maja 2013

W Tarnows­kich Górach trwają cyk­liczne Tarnogórskie Makaty, które w tym roku poświę­cone zostały Ukrainie. Do niemal samego końca miesiąca (29 maja) można więc poz­nawać kul­turę i sztukę naszych wschod­nich sąsi­adów pod najróżniejszymi posta­ci­ami. Będą spek­takle, kon­certy, spotka­nia i wiele innych atrakcji.

czy­taj dalej

Komik­sowe wizje Śląska 8 maja 2013

Jaki jest Śląsk w oczach twór­ców komik­sów? Do czego przy­daje się śląska mowa i jak będzie wyglą­dać Częs­to­chowa za kilka­set lat? Na te i inne pyta­nia starają się odpowiedzieć autorzy his­torii, wchodzą­cych w skład niezwykłej antologii. Już 17 maja w katow­ickim Rondzie Sztuki odbędzie się pre­mierowe spotkanie, poświę­cone „Fest” czyli wybranym komik­som z wojew­ództwa śląskiego, trak­tu­ją­cym właśnie o nim — o jego przeszłości, ter­aźniejs­zości i przyszłości. Rzecz warta polece­nia nie tylko miłośnikom „obrazków z dymkami”.

czy­taj dalej

Światy wyobrażone i przeczuwane Kołodziejczyka w CKK 7 maja 2013

Wyobrażalne — Rzeczy­wiste” to wys­tawa prac Lecha Kołodziejczyka, której wernisaż odbędzie się już 16 maja w galerii Piętro Wyżej, zna­j­du­jącej się w Cen­trum Kul­tury Katow­ice im. Krystyny Boch­enek. Kołodziejczyk prezen­tuje obsz­erny zestaw swoich dzieł, zamknię­tych doty­chczas w kilku cyk­lach. Jego prace inspirowane są światami wyobrażonymi i przeczuwanymi, rzeczy­wis­toś­cią, która kreuje się obok naszej.

czy­taj dalej

Socre­al­izm i Hol­ly­wood — Górna i Maj­murek porównują 30 kwiet­nia 2013

Wys­tawa „Arche­olo­gia utopii” Katarzyny Górnej i Jakuba Maj­murka jest wynikiem pro­gramu „Prace społeczne”. Pro­jekt składa się z rzeźby oraz dwukanałowej pro­jekcji przed­staw­ia­jącej zmon­towany mate­riał found footage. Tem­atem obu części insta­lacji jest badanie wiz­ual­nych kodów par­ty­cy­pacji, wypra­cow­anych przez kino XX wieku. Z jed­nej strony jest kino hol­ly­woodzkie (od okresu klasy­cznego lat trzy­dzi­estych do cza­sów współczes­nych), z drugiej – kino socre­al­isty­czne (pro­dukcje fab­u­larne i doku­menty), zwłaszcza radzieckie. Wys­tawę można oglą­dać do 22 czerwca.

czy­taj dalej

Sztuka dla sztuki” — wystawy przyszłe i zmyślone 29 kwiet­nia 2013

Szy­mon Koby­larz namalował kilka­dziesiąt akwarel w lat­ach 2012 — 2013. Powiecie: cóż z tego, artyści są właśnie od takich dzi­ałań. Prace Koby­larza jed­nak, które można zobaczyć od kilku dni w bytom­skim Cen­trum Sztuki Współczes­nej Kro­nika, przed­staw­iają dość niety­powe wyobraże­nia. To wizje artysty, wari­acje na temat wys­taw, które nigdy nie miały miejsca, a które dopiero będzie można (lub też nie) zaaranżować.

czy­taj dalej

Teatro­ma­nia w Beceku po raz 15.! 26 kwiet­nia 2013

Teatro­ma­nia, inic­jatywa Bytom­skiego Cen­trum Kul­tury, w tym roku odbywa się już po raz pięt­nasty. W dni­ach 17 — 26 maja będzie okazja, by zobaczyć liczne ciekawie zaaranżowane sztuki w wyko­na­niu ekip nie tylko z Pol­ski, ale też z całego świata.

czy­taj dalej

Tomasz Stańko w Galerii Szyb Wil­son 25 kwiet­nia 2013

Katow­icka Gale­ria Szyb Wil­son przy­go­towała miłośnikom jazzu nie lada atrakcję! Już 11 maja odbędzie się tam bowiem kon­cert leg­en­darnego Tomasza Stańko z zespołem. Polsko-​amerykański kwartet wykona utwory z najnowszego albumu „Wisława”.

czy­taj dalej

Trwa katow­icki Street Art Fes­ti­wal 24 kwiet­nia 2013

Trwa katow­icki Street Art Fes­ti­val, orga­ni­zowany przez Insty­tucję Kul­tury Katow­ice – Miasto Ogrodów. Street art to umiejęt­ność współt­worzenia: przestrzeni, miasta i właśnie sztuki. Sztuka ulicy jest emanacją nat­u­ral­nej energii, która nadaje miastu zupełnie nowy charak­ter. To prze­jaw kon­struk­ty­wnej niez­gody. Dzi­ała­nia stree­tar­towe są próbą wyr­wa­nia miasta i jego mieszkańców z codzi­en­nej rutyny. Zmuszają nas do zachowa­nia czu­jności, zachę­cają do ponownego odkry­wa­nia tego, co pozornie oswo­jone. Warto zapoz­nać się z licznymi insta­lac­jami, wys­tawami, warsz­tatami i innymi atrakc­jami, które jeszcze nas czekają w ramach fes­ti­walu, bo jest z czego wybierać!

czy­taj dalej

Niezwykłe drzwi Niny Pukowiec. Wys­tawa 22 kwiet­nia 2013

Już 23 kwiet­nia w Galerii Oblicza, mieszczącej się w Ryb­nickim Cen­trum Kul­tury, odbędzie się wernisaż wys­tawy malarskiej Niny Pukowiec pt. „Drzwi”. Prace artys­tki nie ukazują jed­nak drzwi zwykłych, samych w sobie, a prze­jś­cia bar­wne, na poły realne, prowadzące często do innego świata…

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.