Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Kul­tura

Recital Ireny San­tor w Wodzisławiu 18 kwiet­nia 2013

Na recital Ireny San­tor, orga­ni­zowany przez Wodzisławskie Cen­trum Kul­tury, będą mogli wybrać się wszyscy jej pasjonaci już 26 maja. Kon­cert będzie także świetną okazją, by zro­bić prezent na Dzień Matki. Artystce będzie towarzyszył gra­jący na fortepi­anie Czesław Majewski.

czy­taj dalej

Cuefx na sce­nie Starego Dworca Chebzie 16 kwiet­nia 2013

Export Label sku­pia pod swoimi skrzy­dłami artys­tów, którym daleko do tuzinkowości. Takim jak na przykład Cuefx Band – jeden z naj­ciekawszych młodych śląs­kich zespołów, pod­bi­ja­jący scenę niezwykłą mieszanką elek­tron­iki i jazzu. Już 19 kwiet­nia grupa zaprezen­tuje się na sce­nie Starego Dworca Chebzie, w ramach niezwykłego muzy­cznego wydarzenia - Export Label Roadshow.

czy­taj dalej

Zegarmistrz Światła” — wystawa fotografii na drewnie 16 kwiet­nia 2013

19 kwiet­nia w Ryb­niku otwarta zostanie wys­tawa fotografii na drewnie Katarzyny Kacz­mar­czyk — „Zegarmistrz Światła”. Pod­czas wernisażu wykład wygłosi Agnieszka Lubina, odbędzie się także pro­jekcja filmu Fran­cois Fer­racci pt. „Lost Memories”.

czy­taj dalej

Hebra­jskie inspiracje: Alchemy Trio 15 kwiet­nia 2013

16 kwiet­nia w Sali Par­nas­sos Bib­lioteki Śląskiej wys­tąpi Alchemy Trio, które zaprezen­tuje nam ory­gi­nalne inter­pre­tacje trady­cyjnej muzyki żydowskiej. Zespół dał się poz­nać szer­szej pub­liczności dwa lata temu, w Studiu Pol­skiego Radia.

czy­taj dalej

W Mysłow­icach rozpoczął się Alter Fest 11 kwiet­nia 2013

Trwa mysłow­icki Alter Fest. Do 20 kwiet­nia w jego ramach będzie można usłyszeć szes­nastu wykon­aw­ców — m.in. Kumka Olik, Snow­man, Fair Weather Friends oraz Peter J.Birch. To prawdziwa gratka dla miłośników niekomer­cyjnej muzyki.

czy­taj dalej

Chorzów: Etniczne brzmienia Dikandy 10 kwiet­nia 2013

Dikanda to zespół, znany fanom folkowych brzmień z całego świata. Tym razem, w ramach „Folk­lo­rysty­cznego spotka­nia z Karolinką”, zagra w Staro­chor­zowskim Domu Kul­tury. Kon­cert już 17 kwietnia!

czy­taj dalej

Tarnogórskie Blues­tracje: Boo Boo Davis 9 kwiet­nia 2013

Boo Boo Davis, blues­man o sil­nym głosie i olbrzymim dorobku, będzie gwiazdą kole­jnej edy­cji Blues­tracji, które odbędą się już 14 kwiet­nia w Tarnogórskim Cen­trum Kul­tury. Dla miłośników bluesa to wydarze­nie nie do przepuszczenia!

czy­taj dalej

Obrazy przepły­wa­jącego świata” po japońsku 8 kwiet­nia 2013

Wielo­bar­wne, per­fek­cyjnie wyko­nane, proste a zarazem wyrafi­nowane drze­woryty japońskie, fas­cynowały artys­tów i kone­serów sztuki świata zachod­niego, takich jak van Gogh, Gaughin, Toulouse-​Lautrec, Wyspi­ański, Wyczółkowski czy Pankiewicz. Są zjawiskiem niepow­tarzal­nym w dzie­jach sztuki. Więcej o ukiyo-​e można będzie dowiedzieć się już 13 kwiet­nia, w Tarnogórskim Cen­trum Kultury.

czy­taj dalej

XIV Fes­ti­wal Muzyki Instru­men­tal­nej w Ryb­niku 5 kwiet­nia 2013

Sto­warzysze­nie Ognisk Muzy­cznych w Ryb­niku i Dom Kul­tury w Rybniku-​Chwałowicach zapraszają wszys­t­kich sym­pa­tyków muzyki instru­men­tal­nej na XIV Fes­ti­wal Muzyki Instru­men­tal­nej. W dni­ach 1213 kwiet­nia od godz. 9.00 w Domu Kul­tury Chwałow­ice odbędą się przesłucha­nia konkur­sowe, a 19 kwiet­nia o godz.18.00 odbędzie się kon­cert lau­re­atów. XIV Fes­ti­wal Muzyki Instru­men­tal­nej objął hon­orowym patronatem Prezy­dent Rybnika.

czy­taj dalej

Puszka Pan­dory i inne… 50-​lecie twór­c­zości Walde­mara Jamy 4 kwiet­nia 2013

Już dziś, 5 kwiet­nia, wernisażem rozpocznie się wys­tawa prac Walde­mara Jamy, którą będzie można oglą­dać w Cen­trum Kul­tury Katow­ice. Artysta zaprezen­tuje dwie nowe serie zdjęć: „Bellme­ri­adę” i „Puszkę Pan­dory”. Pon­adto wys­tawa ma być okazją do uczczenia 50 — lecia twór­czej pracy Jamy.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.