Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Kul­tura

Karin Stanek” w Katow­icach: Czerwono-​Czarni wśród pub­liczności 3 kwiet­nia 2013

5 kwiet­nia w teatrze Korez w Katow­icach odbędzie się kole­jny pokaz spek­taklu „Karin Stanek”. Wyjątkowy, bo na wid­owni zasiądą przed­staw­iciele leg­en­darnego zespołu Czerwono-​Czarni, w którym debi­u­towała Karin!

czy­taj dalej

Grupa Rafała Kmity: Sub­telny humor z Rosją w tle 2 kwiet­nia 2013

Lubisz dobry humor, ale nie lubisz rechotu? Jeśli tak, to ten spek­takl będzie właśnie dla ciebie. Wszyscyśmy z jed­nego szynela to już klasyka kabaretu. Grupa Rafała Kmity swo­bod­nie porusza się po kanonie lit­er­atury rosyjskiej, tworząc sza­le­nie dow­cipny i inteligentny pastisz Gogola, Dos­to­jew­skiego, Tołs­toja. Postaci, skąd­inąd znane, ukazy­wane są w nowych, jeszcze bardziej absurdal­nych sytu­ac­jach i kon­tek­stach. Ozdobą spek­taklu są świet­nie napisane piosenki, swo­bod­nie prze­chodzące od sza­lonego śmiechu do delikat­nego liryzmu.

czy­taj dalej

Crash: malarstwo, grafika, fotografia, video i rzeźba 29 marca 2013

W zderze­niu (crash) biorą udział dwa ciała. Jed­nym z nich jesteśmy my, a drugim może być wszys­tko, co obe­j­muje rzeczy sil­nie na nas odd­zi­ału­jące – może to być wpływ rodziny, czy otacza­jącej nas kul­tury, a także prze­ci­wnie – kul­tury zupełnie nam obcej i niez­nanej. W zderze­niu z innymi wewnętrznymi światami przeży­wamy miłości, przy­jaźnie i nien­aw­iści, oraz emocje waha­jące się od zach­wytu po dyskom­fort. I takie mają być prace prezen­towane w ramach pro­jektu „Crash”. Jego wernisaż odbędzie się już 5 kwiet­nia, w Galerii Szyb Wilson.

czy­taj dalej

Podróż do Ciemnogrodu z Teatrem Rozry­wki 28 marca 2013

Kon­stanty Ilde­fons Gałczyński powołał do życia Chry­zos­toma Bul­wiecia, by posłać go w podróż do Ciemnogrodu. A tam, jak się słusznie domyślacie, nie ma zbyt wiele miejsca dla osób o sze­ro­kich hory­zon­tach myślowych. Muzyczno-​satyryczny spek­takl w opar­ciu o „Chry­zos­toma Bul­wiecia podróż do Ciemnogrodu” będziemy mogli obe­jrzeć w chor­zowskim Teatrze Rozry­wki już 6 kwietnia.

czy­taj dalej

Tomor­row never comes” — wystawa Anny Knop 27 marca 2013

Do 2 kwiet­nia potrwa wys­tawa prac Anny Knop. „Tomor­row never comes” to pro­jekt, ekspery­ment artysty­czny, który artys­tka przeprowadzała przez dwa lata. Dwa lata, bo w twór­c­zości Knop niezwykle ważny jest czas. Poza tym to właśnie on, a także przyszłość, pod­dawany był eksperymentowi.

czy­taj dalej

Spek­takl o bez­dom­nych na Dworcu PKP w Zabrzu 26 marca 2013

27 marca w hali dworca PKP w Zabrzu będzie miał miejsce spek­takl Teatru Żelaznego „Bal­lada o bez­pańskiej suce i gołębiu” Dominiki Borkowskiej w reży­serii Daw­ida Komudy. W spek­taklu pode­j­mowana jest tem­atyka bez­dom­ności ludzi młodych. Będzie on real­i­zowany w dzi­ała­jącej hali dworca.

czy­taj dalej

Wielki Ter­ror” według Tomasza Kiznego 25 marca 2013

Fotore­porter Tomasz Kizny w Galerii MIasta Ogrodów prezen­tuje swój wstrząsający pro­jekt o stal­i­nowskim ter­rorze. Trzy serie zdjęć pod jed­nym tytułem — „Wielki Terror” — to skon­trastowanie piękna miejsc ztrag­iczną his­torią, to portrety tych, którzy stra­cili wszystko…

czy­taj dalej

Twór­c­zość i światy Rity Dubas — wys­tawa 21 marca 2013

22 marca w Muzeum Górnośląskim odbędzie się wernisaż wys­tawy prac Rity Dubas — artys­tki, która uwiel­bi­ała tworzyć i była osobą bardzo akty­wną w społeczności Byto­mia. Na trwałe wpisała się także w jego kul­tur­alny krajobraz.

czy­taj dalej

Artys­tka obecna. Spotkanie i dyskusja o Marinie Abramović 20 marca 2013

W ramach Kobiecej Art Areny, miesiąca sztuki kobiet, Tarnogórskie Cen­trum Kul­tury zaprasza na spotkanie i dyskusję na temat filmu „Marina Abramović — artys­tka obecna”, poświę­conego tej ikonie performance’u, które odbędą się 21 marca.

czy­taj dalej

Vaya Con Dios — ostatni kon­cert? 19 marca 2013

Vaya Con Dios to grupa, której prze­boje od wielu lat zna więk­szość z nas. „What’s A Woman”, „Time Flies”, „Puerto Rico”, „Don’t Break My Heart czy „Nah Neh Nah” w Polsce pod­czas trasy kon­cer­towej zespołu będziemy mieli okazję usłyszeć po raz ostatni, bo Vaya Con Dios rozs­taje się ze sceną. Tym bardziej więc może warto wybrać się 23 marca do zabrza­ńskiego Domu Muzyki i Tańca?

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.