Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Kul­tura

Kresy na zdję­ci­ach Katarzyny Węglick­iej 15 marca 2013

Katarzyna Węglicka fotograficznie doku­men­towała swoje wyprawy na tereny dawnych ziem kre­sowych Rzeczy­pospo­litej. Teraz, w Bytom­skim Cen­trum Kul­tury, odbędzie się wernisaż jej zdjęć, połąc­zony z autorskim wykła­dem. „Kresy mało znane. Opowieść o miejs­cach i ludzi­ach z ziem ukrain­nych” to propozy­cja dla pasjonatów miejsc zapom­ni­anych, ale prze­cież wciąż ist­nieją­cych gdzieś w podświado­mości Polaków. Wernisaż już 16 marca.

czy­taj dalej

Wieczór sztuk. Sym­bol i portret” — wernisaże i kon­certy 14 marca 2013

Wieczór Sztuk pt.“Symbol i portret” odbędzie się w Domu Kul­tury w Chwałow­icach już 15 marca. Pro­gram przewiduje m.in. wernisaż malarstwa Izabeli Ołdak pt. „W mity­cznym kręgu znaków i sym­boli” połąc­zony z pro­jekcją wideo, wernisaż fotografii Józefa Wol­nego pt.„Haiti”, wernisaż fotografii Barta Pogody pt.„Sudan: portret kobiet”, spotkanie autorskie z poetką Martą Gracz i muzykę hisz­pańską w wyko­na­niu Natalii Mańka i Davida Bonka. Wstęp na wydarze­nie wolny.

czy­taj dalej

Pod niemieckimi łóżkami” w Ryb­niku 13 marca 2013

Pod niemieckimi łóżkami” to spek­takl, który rozbawi niejed­nego. Bar­tosz Opa­nia, Tamara Arci­uch i Bartek Kasprzykowski mogą być gwaran­tami jakości tego przed­staw­ienia, opowiada­jącego o perypeti­ach pol­skiej sprzą­taczki za zachod­nią granicą. Dom Kul­tury w Ryb­niku zaprasza już 14 marca!

czy­taj dalej

Muzy­czna alter­natywa w Mysłow­icach 12 marca 2013

The Octo­ber Leaves i Gen­erał Stil­well, dwa zespoły, które tworzą dobrą, alter­naty­wną muzykę, wys­tąpią 22 marca w Mysłow­ickim Ośrodku Kul­tury. Na kon­cert orga­ni­za­torzy zapraszają jed­nak nie tylko fanów niety­powego brzmienia, zapew­ni­a­jąc, że każdy zna­jdzie w tej muzyce coś dla siebie.

czy­taj dalej

Dotknij Teatru na Śląsku! 11 marca 2013

Dotknij teatru” to ogólnopol­ski pro­jekt przy­go­towany z okazji Między­nar­o­dowego Dnia Teatru, którego celem jest stworze­nie możli­wości twór­czego spotka­nia artys­tów teatru i widzów. W dni­ach 18 – 28 marca wid­zowie 39 miast w 16 wojew­ództwach będą mogli wziąć udział w spec­jal­nie z tej okazji przy­go­towanych wydarzeni­ach: spek­tak­lach, próbach otwartych, warsz­tat­ach eduka­cyjnych, zwiedza­niu teatrów, spotka­ni­ach z twór­cami, wys­tawach, kon­cer­tach, czy hap­peningach. Sporo z tej okazji będzie się dzi­ało również w górnośląs­kich miastach.

czy­taj dalej

Chris Nieden­thal w Katow­icach 8 marca 2013

Gale­ria Rondo Sztuki w Katow­icach kon­tynu­uje swój cykl spotkań fotograficznych „Poza kadrem”. Tym razem, 21 marca o godzinie 18.00, będziemy mogli spotkać się z Chrisem Nieden­thalem — fotografem, który każdemu pasjona­towi tej dziedziny sztuki jest doskonale znany, a tym, którzy z robi­e­niem zdjęć mają niewiele wspól­nego, będzie się zawsze kojarzył ze zdję­ciem „Czas Apokalipsy”… Wstęp na spotkanie jest bezpłatny.

czy­taj dalej

Cim­bal Trio & Dezider Olah: cygańskie pieśni i wirtuoz­er­skie utwory 6 marca 2013

Skoczne i soczyste cygańskie pieśni, nas­tro­jowe i pełné wirtuoz­erii utwory rumuńs­kich i węgier­s­kich kom­pozy­torów… Wszys­tko to wykony­wane przez jed­nego z najlep­szych europe­js­kich instru­men­tal­istów — Dezidera Olaha i jego zespół. Kon­certu instru­men­tal­istów będzie można posłuchać już 17 marca w Mysłow­ickim Ośrodku Kultury.

czy­taj dalej

Life Fes­ti­val pod znakiem Stinga 5 marca 2013

Znamy już kilku artys­tów, którzy pojawią się na tegorocznym oświęcim­skim Life Fes­ti­val, który odbędzie się w dni­ach 26 — 29 czer­wca. Nie lada gratką dla licznych fanów będzie na pewno kon­cert Stinga. Gwiazda świa­towego for­matu pojawi się pod­czas finału fes­ti­walu. Zobaczymy również Brodkę, Per­fect, Raya Wilsona razem ze Stilt­skin, Red Hot Chilli Pipers i wielu innych wykonawców.

czy­taj dalej

Royal Russ­ian Bal­let z „Jeziorem łabędzim” w Zabrzu 1 marca 2013

W Zabrzu Royal Russ­ian Bal­let zna­jdzie się pod­czas pol­skiego tournee i zaprezen­tuje tam „Jezioro łabędzie” Pio­tra Cza­jkowskiego. To nasy­cona liryzmem i poe­t­y­cką fan­tastyką pon­ad­cza­sowa his­to­ria miłosna, którą będziemy mogli zobaczyć już 15 marca w zabrza­ńskim Domu Muzyki i Tańca.

czy­taj dalej

XV Ogólnopol­ski Fes­ti­wal Sztuki Reży­ser­skiej „Inter­pre­tacje” 28 lutego 2013

Celem katow­ick­iego Fes­ti­walu „Inter­pre­tacje” jest pro­mocja najz­dol­niejszych młodych pol­s­kich reży­serów teatral­nych, a także udostęp­nie­nie pub­liczności najbardziej intere­su­ją­cych spek­takli ostat­niego sezonu, zarówno konkur­sowych, jak i mis­tr­zows­kich. Pon­adto powal­czą one o „Laur Kon­rada”… Fes­ti­wal odbędzie się już w dni­ach 9 — 17 marca.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.