Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Kul­tura

Barokowe Five O’Clocki: Rzym­skie ora­to­rium 27 lutego 2013

3 marca w ramach katow­ic­kich Barokowych Five O’Clocków odbędzie się kon­cert Chóru Kam­er­al­nego Capella Cra­covien­sis, który w swym reper­tu­arze posi­ada m.in. właśnie utwory wczes­nego baroku.

czy­taj dalej

Kli­mak­terium” w bytom­skim BCK 26 lutego 2013

Kli­mak­terium… brzmi prz­er­aża­jąco, prawda? Tym­cza­sem, jak się okazuje, także okres menopauzy odgrywa ważną rolę w życiu kobi­ety. Choć często trudny i pełen kopotów, jest rzeczą nor­malną, niesłusznie uznawaną za wsty­dliwą. Z poczu­ciem humoru i dużą dozą wyczu­cia temat potrak­towano w „Kli­mak­terium i już…” — spektaklu, który możemy zobaczyć w Bytom­skim Cen­trum Kul­tury już 2 marca.

czy­taj dalej

Na styku morza i lądu” — morskie kli­maty w Bytomiu 25 lutego 2013

28 lutego odbędzie się wernisaż wys­tawy „Na styku morza i lądu”, która ma przed­staw­iać rozwój Gdyni i jej portu od początku lat 20., przez okres II wojny świa­towej, aż po czasy współczesne. Tworzą ją 93 plan­sze ze zdję­ci­ami, wyjątkowe panoramy miasta z różnych lat, ory­gi­nalne morskie zabytki oraz ele­menty wyposaże­nia gdyńs­kich transat­lantyków, uzu­peł­ni­a­jące całość wystawy.

czy­taj dalej

Kozmic blues” — koncert Natalii Przy­bysz 22 lutego 2013

Natalię Przy­bysz poz­nal­iśmy kilka lat temu, w cza­sie, gdy wys­tępowała z siostrą, tworząc zespół Sis­tars. Obec­nie jako Natu star­tuje z pro­jek­tem „Kozmic Blues”, który ma być upamięt­nie­niem 50-​lecia debi­utu artysty­cznego Janis Joplin. Pre­miera płyty o tej nazwie odbędzie się 8 marca, a Bytom jest jed­nym z pier­wszych punk­tów trasy kon­cer­towej, która będzie ją promować.

czy­taj dalej

Kim Nowak w Katow­icach 21 lutego 2013

7 marca w Katow­icach zagra Kim Nowak — wynik nowego ekspery­mentu muzy­cznego Fisza i Emade. Co charak­teryzuje tę muzykę? To przede wszys­tkim ciągłe pen­etrowanie rock­owej muzyki z lat ’60, ale też spoko­jniejsze i mroczne kom­pozy­cje niczym z filmów Lyncha.

czy­taj dalej

Kult w wer­sji Unplugged 20 lutego 2013

23 lutego 2013 roku, w Zabrzu, będzie okazja do świet­nej zabawy na kon­cer­cie Kultu, pro­mu­ją­cym wydawnictwo „MTV Unplugged”. Płyta zaw­iera piosenki Kultu w nowych, ory­gi­nal­nych aranżac­jach i to właśnie je będziemy mogli usłyszeć pod­czas kon­certu w zabrza­ńskim Domu Muzyki i Tańca.

czy­taj dalej

Kim była Peggy Guggen­heim? 18 lutego 2013

Eks­cen­tryczna kone­serka sztuki, ambitna i wciąż w ruchu, kobi­eta — insty­tucja, która założyła jedne z najlep­szych galerii sztuki współczes­nej. Chodzi oczy­wiś­cie o Peggy Guggen­heim. O jej życiu i poczy­na­ni­ach będziemy mogli posłuchać już 20 lutego w bytom­skim Muzeum Górnośląskim, w ramach cyklu „Kolekcje — Wykłady o sztuce”. Spotkanie poprowadzi Agnieszka Bartków.

czy­taj dalej

Przez botox nie pójdziesz do raju. Wys­tawa 15 lutego 2013

Już dziś, 15 lutego, odbywa się o godzinie 18.00 wernisaż wys­tawy o intrygu­jącej nazwie: „Przez botox nie pójdziesz do nieba”. Autorka prac, które na niej zobaczymy, Iwona Siwek-​Front, inspiruje się m.in. street artem. Ma swój charak­terysty­czny styl, który mody­fikuje doko­na­nia ulicznego artysty Five.

czy­taj dalej

W Przestrzeni Twór­czej Stacja Lig­ota dzieje się! 14 lutego 2013

Przestrzeń Twór­cza Stacja Lig­ota to takie miejsce, gdzie można poczuć się w cen­trum kul­tury, sztuki i nietuzinkowych dzi­ałań. W lutym Przestrzeń pro­ponuje nam kilka kon­certów i spek­takli, które zapowiadają się ciekawie… Będzie Gom­brow­icz, będzie zespół Pejzaż. Zaśpiewają też Roboty Na Wysokości.

czy­taj dalej

Fil­mowe Południe” — pokaz filmów nieza­leżnych w Mikołowie 13 lutego 2013

Już 15 lutego odbędzie się Pokaz Filmów Nieza­leżnych „Fil­mowe Połud­nie”. Będzie to okazja do obe­jrzenia najlep­szych filmów, które zostały zaprezen­towane na III Ogólnopol­skim Konkur­sie Filmów Nieza­leżnych w Mikołowie. Na seanse zaprasza MBP w Mikołowie i Cen­trum Społecznego Rozwoju.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.