Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Kul­tura

Noworocznie z Bogusławem Kaczyńskim 15 sty­cz­nia 2013

Po raz 12. odbędzie się w Jaworznie Kon­cert Noworoczny, który uświet­nią wybitni artyści, m.in. Bogusław Kaczyński. Kon­cert będzie miał miejsce 20 sty­cz­nia, w hali wid­owiskowo — sportowej Miejskiego Cen­trum Kul­tury i Sportu w Jaworznie.

czy­taj dalej

Gwiazdy kina na zdję­ci­ach Raczyńskiego 15 sty­cz­nia 2013

Od 18 sty­cz­nia, w Ryb­nickim Cen­trum Kul­tury, będziemy mogli obe­jrzeć wys­tawę zdjęć Daniela Raczyńskiego. Jak głosi sama jej nazwa — „Portrety” — zobaczymy na wys­tawie fotografie kinowych oso­bis­tości: reży­serów, oper­a­torów… Pomysł odwołuje się do namysłu nad tym, kto stoi za pow­sta­ją­cym filmem, jak wygląda, jaki jest jego portret…

czy­taj dalej

Katow­icki Kar­nawał Komedii po raz szósty 10 sty­cz­nia 2013

Katow­icki Kar­nawał Komedii (25 sty­cz­nia — 2 luty) to możli­wość przy­jem­nego spędzenia czasu i gwaran­towanej poprawy humoru. Już po raz szósty, w czas kar­nawału, teatry z Katowic będą wys­taw­iać swoje najlep­sze kome­die — naj­ciekawsze spek­takle, grane w ostat­nim cza­sie. Przed­staw­ienia będą się odby­wać zarówno na Dużej Sce­nie Teatru Śląskiego, jak i w kam­er­al­nym Teatrze Korez.

czy­taj dalej

Ryb­nickie dzieci w obiek­ty­wie — wys­tawa 9 sty­cz­nia 2013

Dzieci Rybnika” — taką nazwę nosi wys­tawa zdjęć Agnieszki Fałat, która będzie miała swój wernisaż już 10 sty­cz­nia. Tem­atyka prac bardzo wdz­ięczna — w kadrze dzieci ze Świetlic Zespołu Ognisk Wychowaw­czych, z Domu Dziecka, oraz placówek kul­tur­alno – oświa­towych, często ubrane w charak­terysty­czne dla regionu rzeczy, na tle miejsc, typowych dla Ryb­nika. Wys­tawa odbywa się pod hon­orowym patronatem Prezy­denta Miasta.

czy­taj dalej

Wieczór sztuk” — liczne wernisaże i muzyka 9 sty­cz­nia 2013

„Degus­tacja uczuć” to kole­jne spotkanie z cyklu „Wieczór Sztuk”, które odbędzie się 11 sty­cz­nia w chwałow­ickim Domu Kul­tury. Jego pro­gram przewiduje wernisaże wys­taw: malarstwa Danuty Sarny, grafiki Romana Pana­siuka i fotografii Jarka Celucha. Odbędzie się też recital Agnieszki Janas i Jacka Porszke.

czy­taj dalej

Kutzowizna” — premiera filmu 7 sty­cz­nia 2013

Szykuje się nie lada gratka dla miłośników twór­c­zości Kutza. Cen­trum Sztuki Fil­mowej zaprasza na pre­mierę filmu „Kut­zow­izna” Mirosławy Siko­rskiej z udzi­ałem twórców.

czy­taj dalej

Wys­tawa grafik Marty Toporowskiej — Lazur 7 sty­cz­nia 2013

Już dziś, 7 sty­cz­nia, o godzinie 18.00 odbędzie się wernisaż wys­tawy Marty Toporowskiej — Lazur. Jej grafiki będzie można oglą­dać w gli­wickim Związku Pol­s­kich Artys­tów Plas­tyków do 25 stycznia.

czy­taj dalej

Tre­bunie — Tutki w Muzeum Śląskim 4 sty­cz­nia 2013

Już 5 sty­cz­nia, w Muzeum Śląskim, będziemy mogli wziąć udział w kon­cer­cie Tre­buni — Tutków, który ma być znakomi­tym uzu­pełnie­niem wys­tawy „W godni czas. Twórcy ludowi o Bożym Nar­o­dze­niu”. Będzie to świetna okazja do tego, by jeszcze choć na moment poczuć świąteczny nastrój.

czy­taj dalej

Rosyjskie filmy w Tarnows­kich Górach 2 sty­cz­nia 2013

Sput­nik to fes­ti­wal, który za zadanie ma prezen­tować dobre, rosyjskie kino — pokazy­wane są zarówno filmy nowe, jak i te starsze. Tym razem impreza odbywa się w Tarnows­kich Górach, w dni­ach 14 — 20 sty­cz­nia 2013 roku. Warto zaz­naczyć, że 6. Fes­ti­wal Filmów Rosyjs­kich to zawsze liczne pro­jekcje i ambitne produkcje.

czy­taj dalej

Fotografia dzikiej przy­rody 2012” od sty­cz­nia w Bytomiu! 27 grud­nia 2012

4 sty­cz­nia 2013 roku w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu odbędzie się otwar­cie wys­tawy „Wildlife Pho­tog­ra­pher of the Year/​Fotografia dzikiej przy­rody 2012”. Bytom będzie pier­wszym z kilku­nastu miast, w których będzie można oglą­dać wystawę.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.