Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Kul­tura

Ilus­tracje” Moniki Juraszek w Katow­icach 5 grud­nia 2012

14 grud­nia w katow­ick­iej Galerii Niegrzeczni odbędzie się wernisaż wys­tawy Moniki Juraszek, która zaprezen­tuje swoje grafiki, nasy­cone sur­re­al­isty­czną żarto­bliwą erotyką. Uzu­pełnie­niem grafik będą ich t-​shirtowe real­iza­cje (m.in. „Wiśniówka na tor­cie”, zapro­jek­towana dla Czesława Mozila), a także prace, dedykowane fotografom i rowerzystom.

czy­taj dalej

Łysa śpiewaczka” w Sos­nowcu 4 grud­nia 2012

Łysa śpiewaczka” to jedna z najbardziej znanych absurdal­nych komedii Eugene Ionesco. Biorąc udział w przed­staw­ie­niu prze­niesiemy się w świat telewiz­yjnych banałów i pustych słów — świat śmieszny, ale też trochę trag­iczny… W Teatrze Zagłębia spek­takl miał pre­mierę w 2010 roku. Gra­jąca jedną z głównych ról Beata Deutschman została nagrod­zona Złotą Maską. Tak samo wyróżniony został reżyser „Łysej śpiewaczki” — Grzegorz Kempinsky.

czy­taj dalej

Alicja w Teatrze Zagłębia 3 grud­nia 2012

Któż nie zna przedzi­wnego świata, do którego trafia Alicja, bohaterka Lewisa Car­rolla? Kraina Czarów to bardzo specy­ficzne tereny, zupełnie inne od tych, po których poruszamy się na co dzień. Dziew­czynka pod­czas swo­jej podróży napo­tyka także wiele bardziej lub mniej przy­jaznych stworzeń. Przy­gody Alicji w Krainie Czarów możemy obe­jrzeć 9 13 grud­nia w sos­nowieckim Teatrze Zagłębia.

czy­taj dalej

Cała ta muzyka” czyli Pol­ski Plakat Muzy­czny 30 listopada 2012

Jeszcze tylko do 2 grud­nia potrwa wys­tawa „Cała ta muzyka”, poświę­cona pol­skiemu plaka­towi muzy­cznemu w lat­ach 1949 – 2012. plakaty, które możemy pod­czas niej oglą­dać, pochodzą z krakows­kich zbiorów Krzysztofa Dydo („Dydo Poster Col­lec­tion”). Wys­tawa jest niewąt­pliwą gratką zarówno dla miłośników sztuki plakatu, jak i muzyki.

czy­taj dalej

Odlo­towa Gale­ria w Pyr­zow­icach — dziś otwar­cie! 28 listopada 2012

Odlo­towa Gale­ria to miejsce, przez które każdego dnia przewi­jać się będą setki podróżnych. Usy­tuowana w sali odlotów Między­nar­o­dowego Portu Lot­niczego Katow­ice w Pyr­zow­icach jest ciekawym pomysłem na kon­struk­ty­wne spędzanie czasu w oczeki­wa­niu na samolot. Gale­ria to wspólna inic­jatywa ASP w Katow­icach, Design Sile­sia i Katow­ice Air­port. Dziś (28 listopada) odbędzie się jej uroczyste otwar­cie, które będzie równocześnie wernisażem pier­wszej wys­tawy — „Odlo­towy mebel”.

czy­taj dalej

Prezen­tacja pro­jektu „7, 7, 727 listopada 2012

Spotkanie pro­mo­cyjne pro­jektu „7, 7, 7” w ramach XXI edy­cji Fes­ti­walu Ars Cam­er­alis odbędzie się już jutro, 28 listopada, w Katow­icach. Pod­czas niego zaprezen­towane zostaną doko­na­nia sied­miu fotografów i sied­miu pis­arzy, którzy przez miesiąc prze­by­wali w sied­miu mias­tach śląs­kich, tworząc o nich opowieść. Właśnie te autorskie wizje regionu będziemy mogli zobaczyć już jutro.

czy­taj dalej

Improw­iz­owany schron 26 listopada 2012

Improw­iz­owany schron” to pomysł Szy­mona Koby­larza, będący częś­cią cyklu pt. „Civil Defence” („Przys­poso­bi­e­nie obronne”). Przed­stawia on formę bunkru, która pow­stała w całości z książek. Schron można oglą­dać w Domu Oświa­towym Bib­lioteki Śląskiej.

czy­taj dalej

Zas­makuj muzyki: „Świat w obłokach” 23 listopada 2012

25 listopada w Sali Kon­cer­towej im. Adama Didura odbędzie się kole­jne spotkanie z cyklu „Zas­makuj muzyki”, pod­czas którego zaprezen­tują się aktorka Teatru Śląskiego w Katow­icach Bar­bara Lubos-​Święs oraz pianista Adam Snopek.

czy­taj dalej

Wernisaż wys­tawy „Atokata/​Ślady” 21 listopada 2012

W ramach fes­ti­walu Ars Cam­er­alis dziś (21 listopada, godz. 18.00) możemy wziąć udział w wernisażu wys­tawy fotografii Kishina Shi­noy­amy, poświę­conej kreaty­wnym siłom destrukcji, które często biorą we władanie Japonię.

czy­taj dalej

Maskarada — Fes­ti­wal Teatralny dla Dzieci 20 listopada 2012

Fes­ti­wal Teatralny dla Dzieci „Maskarada” ma na celu przy­bliżać najmłod­szym różné formy teatralne w wyko­na­niu najlep­szych. Jest wydarze­niem cyk­licznym, odby­wa­ją­cym się co rok, a najbliższa edy­cja już w dni­ach 25 – 27 listopada! Pod­czas fes­ti­walu dzieci obe­jrzą cztery fas­cynu­jące przed­staw­ienia i wys­tawę lalek teatralnych.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.