Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Kul­tura

Synek” — podziemny mon­odram w kopalni Guido 27 lutego 2014

W marcu mon­odram „Synek”, wykony­wany w całości po śląsku, będziemy mogli obe­jrzeć w dwóch lokaliza­c­jach. Pier­wszą z nich jest Teatr Śląski im. Stanisława Wyspi­ańskiego w Katow­icach, a drugą — zabytkowa kopal­nia Guido. O czym jest „Synek”? Spek­tak­lem, insta­lacją, per­for­mancem Marcina Gawła. To trzeba zobaczyć!

czy­taj dalej

Panią Dul­ską zobaczymy w Częs­to­chowie. Pre­miera końcem marca 26 lutego 2014

Moral­ność pani Dul­skiej” będziemy mogli już wkrótce oglą­dać w wyko­na­niu aktorów Teatru im. Adama Mick­iewicza w Częs­to­chowie. Pre­miera spek­taklu przewidziana jest na 29 marca 2014 roku. Częs­to­chowski teatr już raz, kilka­naś­cie lat temu, zmierzył się ze sztuką Gabrieli Zapol­skiej. Wów­czas to nieza­pom­ni­ane kreacje stworzyli Emilia Krakowska i Andrzej Iwiński. Jak będzie tym razem?

czy­taj dalej

Niebez­pieczna wyprawa Radka Szlagi do cza­sów dzieciństwa 24 lutego 2014

Radek Szlaga zabiera nas w podróż do miejsc ze swo­jego dzieciństwa. Niekoniecznie będzie sielankowo, cza­sem wręcz niebez­piecznie, a na pewno ekscy­tu­jąco. Nazwa wys­tawy — „Milenium” — nawiązuje do PRL-​wskiego osiedla w Gli­wicach, na którym przez pier­wsze dziesięć lat życia mieszkał Szlaga. Prace twórcy możemy oglą­dać od 7 marca 2014 roku w gli­wick­iej Willi Caro.

czy­taj dalej

Monika Małkowska opowie o kry­tykach 19 lutego 2014

Na fas­cynu­jący wykład Moniki Małkowskiej pt. „Kiedy kry­tyk był przy­ja­cielem artysty. Skró­cona his­to­ria kry­tyki sztuki czyli od listów do face­booka” zaprasza katow­icka ASP. małkowska o kry­tykach i sztuce kry­tykowa­nia opowie już 27 lutego 2014 roku.

czy­taj dalej

Bokka w Katow­icach już niedługo! 18 lutego 2014

20 lutego 2014 roku zespół Bokka otworzy trasę kon­cer­tową w Katow­icach, gdzie zagra w Klu­bie Hip­noza. Wys­tęp odbędzie się w ramach cyklu Before Tau­ron Nowa Muzyka. Począwszy od 20 lutego, tylko do końca marca zespół zagra 12 kon­certów w całej Polsce.

czy­taj dalej

Izabeli Łęskiej „Non stop” 17 lutego 2014

Częs­to­chowskie Cen­trum Pro­mocji Młodych w ramach pro­jektu „Trans­fuzje” zaprasza na wys­tawę Izabeli Łęskiej, która rozpocznie się już 21 lutego 2014 roku. Jej tem­atem będzie ludzkie ciało i jego skórne wyt­wory potrak­towane w bardzo niezwykły sposób…

czy­taj dalej

Renata Prze­myk jubileuszowo w Tychach 14 lutego 2014

2014 roku mija 25 lat od pojaw­ienia się Renaty Prze­myk na pol­skim rynku muzy­cznym. Zagranych ponad 1800 kon­certów, nagrody na najwięk­szych pol­s­kich fes­ti­walach (m.in. Sopot, Opole, kul­towy Jarocin), złote płyty, muzyka do sztuk teatral­nych, wiele prze­bo­jów granych do dziś i wierna pub­liczność oczeku­jąca niecier­pli­wie kole­jnych utworów — to bilans ćwierćwiecza pracy kobi­ety, która, jak mówi, „sama siebie stwarza muzyką”. Z tej okazji już 19 lutego 2014 roku w tyskim Teatrze Małym będzie można wziąć udział w kon­cer­cie artystki.

czy­taj dalej

Godej z Kabaretem Młodych Panów! 13 lutego 2014

Kabaret Młodych Panów zawita do Tarnows­kich Gór ze swoim nowym reper­tu­arem, który sil­nie naw­iązuje do Śląska, bo tym razem śmiać się będziemy właśnie po… śląsku! Młodych Panów zobaczymy w Tarnogórskim Cen­trum Kul­tury 23 marca 2014 roku.

czy­taj dalej

Karin Stanek” — pierwsze urodziny mon­odramu 12 lutego 2014

22 lutego 2014 roku, równo w rok od prapremiery mon­odramu muzy­cznego „Karin Stanek” Aliny Moś-​Kerger w wyko­na­niu Agnieszki Wajs, w katow­ickim Old Timers Garage’u odbędzie się uroczysty pokaz spek­taklu, z udzi­ałem wielu zapros­zonych gości, m.in. kolegów Karin z leg­en­darnego zespołu Czerwono-​Czarni.

czy­taj dalej

Nowa reli­gia, nowa wys­tawa 11 lutego 2014

Za Mark­sem bez Boga” – taki tytuł nosi nowa wys­tawa w gli­wick­iej Radiostacji, która jest dostępna dla zwiedza­ją­cych do 30 marca 2014 roku. Zobaczymy nie tylko archi­walne zdję­cia, ale też m.in. plakaty i ulotki, które świet­nie pokazują, jak prze­b­ie­gał pro­ces laicyza­cji życia społeczno-​politycznego w Polsce Ludowej.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.