Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Kul­tura

Indus­tri­alne malarstwo Mag­daleny Wiluś 19 listopada 2012

Już dziś, 19 listopada, odbędzie się wernisaż wys­tawy „Pejzaż INDUS­TRI­ALNY”, która odbędzie się w Miejskim Domu Kul­tury „Batory”. Autorką prac, które będziemy mogli na niej zobaczyć, jest Mag­dalena Wiluś. Wys­tawa potrwa do 12 grudnia.

czy­taj dalej

Wyz­na­nia Poskrami­acza Książek. 4 19 listopada 2012

Dziś będzie o słowie i obra­zie — o tym, czym są dla współczes­nego człowieka. Czy naprawdę jesteśmy stupro­cen­towymi bes­ti­ami wiz­ual­nymi, wiel­bią­cymi obrazki, a książki wyko­rzys­tu­ją­cymi jedynie do pale­nia w kominku?

czy­taj dalej

Fes­ti­wal Kul­tury Absurdal­nej Absurdalia 2012 15 listopada 2012

18 listopada rozpoczyna się w Katow­icach czwarta edy­cja Fes­ti­walu Kul­tury Absurdal­nej Absurdalia. Wydarze­nie orga­nizuje Europe­jskie Forum Stu­den­tów AEGEE Katow­ice. Impreza ma zachę­cać do odkry­wa­nia twór­czej i inspiru­jącej strony absurdu.

czy­taj dalej

Under-​ground czyli wiolon­czela i klawikord w podziemi­ach CKK 14 listopada 2012

Kole­jna edy­cja Five O’clocków odbędzie się już 18 listopada. Będzie miała miejsce w podziemi­ach Cen­trum Kul­tury Katow­ice. Pod­czas niej będziemy mogli posłuchać improw­iz­owanej i … dekon­struowanej muzyki barokowej w wyko­na­niu Pokrzy­wińskiego (wiolon­czela) i Maseck­iego (fortepian).

czy­taj dalej

Prze­biegum Życiae” — Monodram Bartłomieja Błaszczyńskiego 12 listopada 2012

Przestrzeń Twór­cza Stacja Lig­ota 12 listopada o godzinie 19.00 real­izuje w ramach Stacji Teatr mon­odram Bartłomieja Błaszczyńskiego „Prze­biegum Życiae”. Po spek­taklu odbędzie się spotkanie z osobami, które wró­ciły z kilkulet­niej emigracji.

czy­taj dalej

Świat jest teatrem. Pablo Picasso i Piero Crom­me­lynck na sce­nie świata 7 listopada 2012

Wys­tawa odbędzie się w ramach fes­ti­walu Ars Cam­er­alis, w Rondzie Sztuki, a wernisaż zaplanowany jest na 16 listopada. Jej założe­niem jest przed­staw­ie­nie Picassa jako sztan­darowego artysty mod­ern­izmu, pod koniec swo­jego życia się­ga­jącego po klasy­czną tech­nikę artysty­czną, niezwykle aktu­alną również we współczes­nej nam epoce telewizji i kul­tury masowej.

czy­taj dalej

Wyz­na­nia Poskrami­acza Książek. 3 5 listopada 2012

Raczej nie jestem zwolen­niczką prozy pesymisty­cznej — książek, od których czy­ta­nia aż chce się sięgnąć po coś ostrego i zakończyć swój marny żywot (albo spróbować rzu­cić się do lokalnej i raczej płyt­szej niż głęb­szej rzeczki). Dlat­ego też bardzo scep­ty­cznie podeszłam do „Możli­wości wyspy” Houellebecq’a, kiedy natknęłam się na nią na półce w bib­liotece. Jed­nak pomimo moich uprzedzeń (dla których fun­da­mentem była jakaś recen­zja z zamierzchłych cza­sów) sięgnęłam po książkę. W domu uwiłam sobie wygodne posłanie i zaczęłam czytać.

czy­taj dalej

Spotkanie z Łukaszem Orbitowskim 5 listopada 2012

13 listopada w katow­ickim Rondzie Sztuki będzie miało miejsce spotkanie z Łukaszem Orbitowskim — zdol­nym pis­arzem, związanym z nur­tami takimi jak fan­tastyka czy hor­ror. Spotkanie połąc­zone będzie z pro­mocją najnowszej książki autora, poświę­conej Józe­fowi Kura­siowi ps. Ogień.

czy­taj dalej

art+bits fes­ti­val — sztuka i tech­nolo­gia w Katow­icach 29 października 2012

Art+bits fes­ti­val odbędzie się 6 i 7 listopada w Katow­icach. Będzie okazją do spotkań z artys­tami, pro­jek­tan­tami i nieza­leżnymi twór­cami. Fes­ti­wal to warsz­taty, liczne inspiru­jące prezen­tacje i ekspozy­cja prac, które zostały przy­go­towane spec­jal­nie na potrzeby wydarzenia.

czy­taj dalej

Bal­lada o bez­pańskiej suce i gołębiu 23 października 2012

W ramach otwar­cia Przestrzeni Twór­czej Stacja Lig­ota (26 października) odbędzie się pre­miera spek­taklu „Bal­lada o bez­pańskiej suce i gołębiu” Dominiki Borkowskiej w reży­serii Daw­ida Komudy w ramach pro­jektu “Katow­ice bezdomne”.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.