Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Kul­tura

Alter­naty­wne zakończenia 22 października 2012

Alter­naty­wne zakończenia” to wys­tawa, będąca inic­jatywą trzech fotografów: Bown­ika, Fil­ipa Berendta i Michała Jel­skiego. To próba prześledzenia innych możli­wości fotografii — poza doku­men­tal­noś­cią. Artyści posługują się fotografią w odmi­enny sposób, trak­tu­jąc ją jako narzędzie tworzenia niepodległych obrazów. Nie prowadzą one do porów­na­nia pomiędzy kopią – zdję­ciem, a oryginałem – rzeczywistością.

czy­taj dalej

Inne Granie z Cuefx Band w Chor­zowie 18 października 2012

Inne granie” to pro­jekt Chor­zowskiego Cen­trum Kul­tury, którego współor­ga­ni­za­torem jest Marcin Babko — twórca wydawnictwa Falami. Kole­jne wydanie cyklu to – nomen omen – propozy­cja dla tych, którzy prefer­ują granie zde­cy­dowanie nie­s­tandar­d­owe. W ramach nad­chodzącej odsłony, 24 października, na chor­zowskiej sce­nie wys­tąpią Fair Weather Friends, Slu­to­cast­ers oraz Cuefx Band, łącząc pod­czas jed­nego wiec­zoru total­nie różné muzy­czne his­to­rie – od jazzu, przez punk po rock­a­billy i taneczną muzykę lat 70.

czy­taj dalej

Poza kadrem” w Rondzie Sztuki 17 października 2012

20 października każdy pasjonat fotografii będzie mógł spotkać się z fotografem Bown­ikiem w katow­ickim Rondzie Sztuki. Spotkanie odbędzie się w ramach cyklu „Poza kadrem” i będzie okazją nie tylko do pytań, związanych z fotografią.

czy­taj dalej

Od portretu do aktu” 15 października 2012

Do 28 października w Muzeum His­torii Katowic możemy oglą­dać wys­tawę „Od portretu do aktu”, która prezen­tuje fotografie Katarzyny Łaty-​Wrony. Całość ma charak­ter ret­ro­spek­ty­wny — prezen­towane prace pochodzą z różnych okresów twór­c­zości artys­tki. Ujęte są jed­nak w kilka cykli, co porząd­kuje je i stwarza wraże­nie spójności.

czy­taj dalej

Anielsko-​diabelskie tango — Pod­wiec­zorki Muzy­czne 12 października 2012

Ogniste argen­tyńskie tango to istne zma­gania łagod­nych aniołów i pory­w­czych demonów. Do ich świata przeniosą nas pier­wsze w nowym sezonie Pod­wiec­zorki muzy­czne. Kom­pozy­cje w wyko­na­niu Duo Milonga — Anety Janiszewskiej (harfa) i Kon­rada Sal­wińskiego (ako­rdeon), usłyszymy już 14 października w Willi Caro. Spotkanie prowadzić będzie Piotr Oczkowski.

czy­taj dalej

Piotr Woj­tasik Quar­tet w Jazz Clu­bie Hip­noza 12 października 2012

W najbliższą niedzielę, 14 października, w katow­ickim Jazz Clu­bie Hip­noza odbędzie się kon­cert zespołu Piotr Woj­tasik Quar­tet. Jest on równocześnie okazją do świę­towa­nia 10-​lecia Hipnozy.

czy­taj dalej

Ad Hoc — Wieczór Komedii Improw­iz­owanej 11 października 2012

Już 11 października po raz kole­jny będziemy mogli oglą­dać grupę Ad Hoc, która pod­czas Wiec­zoru Komedii Improw­iz­owanej zaskoczy nas i rozśmieszy.

czy­taj dalej

Wszys­tko o kobi­etach /​Wszys­tko o mężczyz­nach 10 października 2012

Psy­cho­log­iczny orgazm (Dzi­en­nik Teatralny). Błyskotli­wie, zabawnie i nawet zaskaku­jąco (Gazeta Wyborcza) – recenzenci są zgodni. To, co 1314 października zobaczymy w Cen­trum Kul­tury Katow­ice, to dwa wyjątkowe spek­takle. Choć w każdym z nich wys­tępuje trójka aktorów, to wciela się ona aż w 15 różnych postaci. I to naprzemiennie.

czy­taj dalej

Czyste niebo cały dzień…” — wystawa Mar­i­ana Oslislo 8 października 2012

Czyste niebo cały dzień…” to wys­tawa o charak­terze ret­ro­spek­ty­wnym, którą będzie można oglą­dać w katow­ickim Rondzie Sztuki już od 11 października. Tego dnia, o godzinie 18.00, odbędzie się wernisaż.

czy­taj dalej

Fes­ti­wal Nordalia 5 października 2012

W dni­ach 10.-28. października w kilku­nastu mias­tach Śląska i Zagłębia odby­wać się będzie fes­ti­wal NORDALIA 2012. Impreza, której myślą prze­wod­nią jest pop­u­laryza­cja kra­jów nordy­c­kich, orga­ni­zowana jest w tym roku już po raz jede­nasty. Miejska Bib­lioteka Pub­liczna imienia Juliusza Ligo­nia w Świę­tochłow­icach w fes­ti­walowych przed­sięwz­ię­ci­ach bierze udział od ośmiu lat.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.