Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Kul­tura

Italie en France 4 października 2012

7 października w katow­ickim Sky Barze (Hotel Qubus) będzie można wziąć udział w kon­cer­cie zespołu Les Nations, który wykona utwory osiem­nas­towiecznej muzyki włoskiej i francuskiej.

czy­taj dalej

Papa się żeni” czyli Stare Kino w Katow­icach 2 października 2012

Cykl „W Starym Kinie” to nie tylko okazja do przy­pom­nienia sobie lub zapoz­na­nia się z kap­i­tal­nymi fil­mami, ale również doskon­ała lekcja his­torii pol­skiej i świa­towej kine­matografii. Po prelekcji odbywa się roz­mowa wybit­nego fil­moz­nawcy prof. Andrzeja Gwoździa z jego goś­ciem. 4 października będziemy mieli okazję do obe­jrzenia filmu „Papa się żeni”.

czy­taj dalej

Wycieczka pod ziemię 2 października 2012

Cen­trum na Mari­ack­iej oraz Cen­trum Kul­tury Katow­ice zapraszają na wycieczkę do Kopalni Ćwiczeb­nej Muzeum Miejskiego „Szty­garka” w Dąbrowie Górniczej.

czy­taj dalej

Ing­mar Willqist — spotkanie w Bytomiu 1 października 2012

We wtorek, 2 października, Muzeum Górnośląskie zaprasza na „Spotkanie miesiąca” z Ing­marem Vil­lqis­tem — his­to­rykiem sztuki, dram­atopis­arzem, reży­serem, założy­cielem Teatru Kriket w Chor­zowie, znanym także szerzej dzięki swoim kon­trow­er­syjnym sztukom.

czy­taj dalej

Takie sobie bajeczki… Rodzinne spotka­nia z teatrem 27 wrześ­nia 2012

Rodzinne Spotka­nia z Teatrem to cykl comiesięcznych spek­takli przy­go­towanych z myślą o najmłod­szych widzach i ich rodz­i­cach. Przed­staw­ienia odby­wają się w każdą, ostat­nią niedzielę miesiąca na sce­nie Wodzisławskiego Cen­trum Kul­tury. Gośćmi tych spotkań są grupy z Krakowa, Wrocławia, Łodzi, dużą pop­u­larnoś­cią cieszą się również spek­takle Teatru Rodzi­ciel­skiego z Ryb­nika Bogus­zowic oraz teatry dziecięce „FIK-​MIK” oraz „Supełek” z Ryb­nika . Orga­ni­za­torzy dbają, by dobór reper­tu­aru był adek­watny do wieku widza oraz o to, by prezen­tował wysoki poziom artysty­czny. Rodzinne Spotka­nia z Teatrem mają przy­czynić się do upowszech­nienia sztuki teatral­nej wśród dzieci. Są także propozy­cją spędzenia niedziel­nego popołud­nia dla całej rodziny.

czy­taj dalej

Jazz i oko­lice 24 wrześ­nia 2012

Fes­ti­wal Muzyki Improw­iz­owanej Jazz i Oko­lice /​Jazz & Beyond to bezpośred­nia kon­tynu­acja cyk­licznej imprezy muzy­cznej, real­i­zowanej pod tym samym tytułem od 8 lat w Katow­icach, która rozpocznie się już pod koniec września.

czy­taj dalej

Parowozy z „duszą” w Jaworzynie Śląskiej 21 wrześ­nia 2012

Muzeum Prze­mysłu i Kole­jnictwa na Śląsku zaprasza do udzi­ału w Drugim Między­nar­o­dowym Zlocie Zabytkowych Loko­mo­tyw – Gali parowozów 2012. To okazja do obe­jrzenia pięknych maszyn z „duszą” i kli­matem, które poz­wolą nam choć na chwilę prze­nieść się w dawne czasy.

czy­taj dalej

Spotka­nia Pokoleń 17 wrześ­nia 2012

Spotka­nia pokoleń” w ramach Europe­js­kich Dni Dziedz­ictwa są pro­jek­tem, który zostanie pod­sumowany 19 wrześ­nia. Pod­czas spotka­nia odbędzie się pro­jekcja filmów krótkome­trażowych, real­i­zowanych w trak­cie projektu.

czy­taj dalej

Tutaj”, czyli o postrze­ga­niu 17 wrześ­nia 2012

Do końca wrześ­nia potrwa niezwykle ciekawa wys­tawa „Tutaj”. Ciekawa, bo pokazuje jeden świat, który może być (i jest) postrze­gany na tysiące różnych, często sprzecznych ze sobą sposobów. I ciekawa, bo tworzyli ją nie tylko dorośli, ale też dzieci.

czy­taj dalej

Fes­ti­wal Zabawek w Bytomiu 13 wrześ­nia 2012

Święto zabawek w Bytomiu orga­ni­zowane jest po raz pier­wszy już jutro (14 wrześ­nia). Miejmy nadzieję, że nie ostatni, bo orga­ni­za­torzy wykom­bi­nowali wiele atrakcji dla dzieci­aków. To wszys­tko nie bez przy­czyny — orga­ni­za­torami piątkowego wydarzenia są Miasto Bytom i fun­dacja Kom​bi​na​tory​.pl.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.