Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Kul­tura

Sababa — czyli co? 11 wrześ­nia 2012

Sababa, we współczes­nym języku hebra­jskim znaczy tyle co: dobrze, ok, super, spoko.… Słowo uży­wane jest przez młodych Izrael­czyków, kiedy coś im się podoba. Wrześniowa impreza ma na celu przy­bliże­nie wielokul­tur­owej his­torii wojew­ództwa śląskiego, ale również współczes­nej kul­tury Izraela.

czy­taj dalej

Wyz­na­nia Poskrami­acza Książek. 2 10 wrześ­nia 2012

Od kiedy tylko zaczęłam składać literki w słówka, a słówka w zda­nia, rodz­ice kazali mi codzi­en­nie czy­tać na głos. Potem dali sobie spokój, pozwala­jąc delek­tować się lek­turą w ciszy, w jakimś kącie domu lub w ogrodzie.

czy­taj dalej

Gwarki 2012 7 wrześ­nia 2012

Już dziś (7 wrześ­nia) w Tarnows­kich Górach rozpoczy­nają się Gwarki — cyk­liczna impreza z wielo­let­nią tradycją.

czy­taj dalej

Kocham Katow­ice — dni miasta 5 wrześ­nia 2012

W dni­ach 6 – 9 wrześ­nia, w Katow­icach, odbędzie się cykl kon­certów i imprez towarzyszą­cych. Wszys­tko to będzie się dzi­ało z okazji dni miasta. Ich pro­gram jest bardzo uroz­maicony — to nie tylko muzyka, ale też inne liczne wydarzenia.

czy­taj dalej

Kul­tura Rowerowa — ETZT 2012 30 sierp­nia 2012

Tegoroczny ETZT fun­dacja Miasta dla Ludzi wraz z Muzeum Częs­to­chowskim i Ośrod­kiem Kul­tury Fil­mowej, orga­nizuje pod hasłem „Kul­tura Rowerowa”. Obok trady­cyjnej parady rowerowej Czewa Cycle Chic odbędzie się ele­gancki piknik rowerowy , którego inspiracją ma być obraz Édouarda Maneta „Śniadanie na trawie”, wys­tawa malarstwa i grafiki częs­to­chows­kich artys­tów pod tytułem „Artyści i row­ery” oraz przegląd filmów rowerowych.

czy­taj dalej

Pieśni Morder­czyń i Rudokapela 28 sierp­nia 2012

Mon­sters. Pieśni morder­czyń” to muzy­czny spek­takl, który spróbuje odpowiedzieć na pytanie, dlaczego delikatne i wrażliwe kobi­ety, mogą stać się prz­er­aża­ją­cymi pot­worami, które w swej żądzy mordu często przewyższają męs­kich seryjnych morder­ców. Rudokapela zaś to zespół, tworzący piękną muzykę rozry­wkową? Co łączy spek­takl i zespół? Już 31 sierp­nia będzie można obe­jrzeć „Pieśni morder­czyń”, a potem wziąć udział w kon­cer­cie Rudokapeli.

czy­taj dalej

Wyz­na­nia Poskrami­acza Książek. 1 27 sierp­nia 2012

Dorośli lubią się bać. Nie, „lubią” to za słabe słowo. Oni wprost uwiel­bi­ają czuć niepokój, w jaki wprowadza ich dobry hor­ror, oglą­dany wiec­zorem lub ponura fabuła wcią­ga­jącej książki. Byłoby jed­nak paskud­nym uogól­nie­niem założe­nie, że każdy człowiek przepada za takimi uczu­ci­ami. Podob­nie jest z dziećmi. Jed­nak zadzi­wia­jąco wysoki jest odsetek naszych milusińs­kich, którzy lubią się bać. Dlat­ego dziś będzie o wuju Mor­timerze. Będzie też o pewnej wesołej gro­madce, która z całą pewnoś­cią przy­pad­nie do gustu starszym czytel­nikom i każdemu miłośnikowi makabry.

czy­taj dalej

Kabaret Kała­masz 24 sierp­nia 2012

W sobotę, 25 sierp­nia, w Mag­a­zynie Ciekłego Powi­etrza wys­tąpi Kabaret Kała­masz, który zaprezen­tuje nam swój reper­tuar. Kabaret wyjątkowy, bo złożony między innymi z aktorów pop­u­larnego seri­alu Ranczo.

czy­taj dalej

Mój Przy­ja­ciel Pies — dla dzieci w CHTO 23 sierp­nia 2012

Jeśli chcemy zapewnić naszemu dziecku bardzo przy­jemną rozry­wkę, możemy zabrać je na sym­pa­ty­czne, ciepłe przed­staw­ie­nie, które odbędzie się 25 sierpnia.

czy­taj dalej

VIII Ogólnopol­ski Fes­ti­wal Pro­mo­cyjny Sier­pień Tal­en­tów 22 sierp­nia 2012

W ostat­niej dekadzie sierp­nia Insty­tucja Pro­mocji i Upowszech­ni­a­nia Muzyki „Silesia”w Katow­icach zaprasza melo­manów na kon­certy Ogólnopol­skiego Fes­ti­walu Pro­mo­cyjnego Sier­pień Tal­en­tów. W cyklu kon­certów, zor­ga­ni­zowanych w ramach ósmej edy­cji tego wydarzenia wys­tąpi wielu wybit­nie utal­en­towanych młodych artys­tów, którzy otrzy­mali szansę pokaza­nia swoich umiejęt­ności przed śląską publicznością.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.