Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Kul­tura

Inne oblicza twarzy 6 sierp­nia 2012

Portret od wielu wieków był sposobem ukaza­nia osoby, jej wyglądu, a bardzo często także charak­teru. Przyzwycza­il­iśmy się, że malarze zwykle dodatkowo upięk­szali portre­towane osoby na swoich płót­nach. Tym­cza­sem, pod­czas oglą­da­nia prac Ewy Juszkiewicz w katow­ick­iej Galerii Cen­trum, czu­jemy się tak, jakby ich autorka dawała nam prz­ty­czka w nos. Pro­ponuje nam ona bowiem prze­wartoś­ciowanie pewnych utar­tych schematów.

czy­taj dalej

Jazz w Ruinach 3 sierp­nia 2012

Dziś rozpoczyna się VIII Między­nar­o­dowy Fes­ti­wal Jazz w Ruinach, który potrwa do 11 sierp­nia. Jego miejscem są Ruiny Teatru Vic­to­ria w Gli­wicach — miejsce niezwykłe i już niemal kul­towe. Na fes­ti­wal zaprasza Sto­warzysze­nie Muzy­czne Śląski Jazz Club.

czy­taj dalej

Warsza­wska Mon­tow­nia już jutro w Chor­zowie 2 sierp­nia 2012

Chor­zowski Teatr Ogrodowy zaprosił z kole­jnym już spek­tak­lem znakomity Teatr Mon­tow­nia z Warszawy.

czy­taj dalej

Świat za kur­tyną 31 lipca 2012

Przez cały sier­pień w ryb­nick­iej Galerii Fotografii DeKa będziemy mogli obe­jrzeć niesamowite zdję­cia Uli Wiz­nerow­icz. Tem­atem wys­tawy, zaty­tułowanej „Behind the Cur­tain”, jest destruk­cyjny nałóg, który niszczy ludzi, a co za tym idzie — także miejsca.

czy­taj dalej

Chor­zowski Teatr Ogrodowy czyli szty­garkowy mag­a­zyn aktorów 26 lipca 2012

W Chor­zowskim Teatrze Ogrodowym, 20 lipca ruszył szósty sezon szty­garkowego mag­a­zynu aktorów. Przez cały sier­pień będziemy mieli okazję uczest­niczyć w wydarzeni­ach kul­tur­al­nych. Wszys­tko potrwa do 31 sierp­nia. Pro­gram wzbo­ga­cony jest o spek­takle dla dzieci i imprezy towarzyszące. A po raz pier­wszy na ChTO odbędzie się Dzieci­nada, czyli wielkie święto dzieci. Wys­tąpi Divadlo PIKI ze Słowacji ze sztuką „Ela hop!”, a po spek­taklu odbędzie się przy­goda z lit­er­aturą, spotkanie z kinem, wspólna zabawa w teatr oraz konkursy z nagro­dami. Poniżej cały pro­gram ChTO 2012.

czy­taj dalej

Scenki z Zoszczenki w Chor­zowie 26 lipca 2012

Teatr Rozry­wki Trójkąt zaprasza na spek­takl Scenki z Zoszczenki w reży­serii Grze­gorza Matysika z muzyką na żywo. Spek­takl złożony jest z krót­kich, komicznych scen opar­tych na prozie znakomitego rosyjskiego pis­arza i humorysty Michaiła Zoszczenki. Sztuka charak­teryzuje się niebanal­nym humorem oraz inteligent­nymi dialogami.

czy­taj dalej

Muzy­czny sier­pień w Szopi­eni­cach 24 lipca 2012

Miejski Dom Kul­tury „Szopi­enice” zaprasza na Szopi­enicki Sier­pień Muzy­czny 2012 wszys­t­kich mieszkańców Katowic i okolic. Kon­certy będą się odby­wały przez trzy dni (5.08, 19.08, 29.08). Zagrają: Orkies­tra Dęta KWK „Wiec­zorek” oraz Kwartet Smy­czkowy ARKA­DOS. Orga­ni­za­torzy zapraszają także na Recital Organowy, w którym wys­tąpi Wacław Golonko. W pro­gramie jeszcze m.in. G. Rossini, G. Verdi, W.A Mozart, J.S Bach, F. Schu­bert. Wszys­tkie szczegóły na plakacie. 

czy­taj dalej

Izrael wczo­raj i dziś” — wystawa w Galerii Altus 24 lipca 2012

Jeszcze do końca lipca możemy oglą­dać wys­tawę fotograficzną „Izrael – wczo­raj i dziś” w galerii Altus w Katow­icach, która została przy­go­towana przez Ambasadę Izraela.

czy­taj dalej

Kam­er­al­nie na Kraw­ieck­iej 20 lipca 2012

W sierp­niowe, niedzielne popołud­nia już po raz piąty będziemy mogli wziąć udział w najwięk­szym na Śląsku cyklu ory­gi­nal­nych prezen­tacji muzyki kam­er­al­nej w plen­erze. Wszys­tko będzie miało miejsce na zachowanej do dziś w śred­niowiecznym układzie urban­isty­cznym Byto­mia uliczce Kraw­ieck­iej.
 

czy­taj dalej

Imperium snu” — czyli zapa­chowe insta­lacje Justyny Gruszczyk 18 lipca 2012

W galerii BWA w Katow­icach, od 16 do 21 lipca możemy zwiedzać insta­lacje zapa­chowe Justyny Gruszczyk. Będą prezen­towane w: Antyk­waria­cie Misio, Bellmer Café, Dobrej Karmie, na dworcu PKS, Galerii Hand­lowej Skar­bek, Galerii Mody Uży­wanej Retro oraz w linii tak­sówek Echo-​Taxi.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.