Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Kul­tura

Chor­zowski Teatr Ogrodowy — „Jed­nocześnie” Poniedziel­ski 16 lipca 2012

20 lipca o godz. 21:00 odbędzie się inau­gu­racja szóstego sezonu Chor­zowskiego Teatru Ogrodowego. jako gwiazda wiec­zoru wystapi Andrzej Poniedziel­ski z recitalem „Jed­nocześnie”. Artyś­cie będzie akom­pan­iował Andrzej Pawlukiewicz.
 

czy­taj dalej

Lato w mieś­cie? Czemu nie! 13 lipca 2012

Zabrza­ński Dom Muzyki i Tańca nie pozwala nudzić się mieszkań­com miasta i okolic, po raz kole­jny zor­ga­ni­zował Muzy­czne Lato. Kon­certy będą odby­wać się co piątek, a wszys­tko zakończy się finałową dyskoteką 31 sierp­nia. Pier­wszy kon­cert odbył się 6 lipca, imprezę uświet­nił wys­tęp grupy Odd­ział Zamknięty. W ramach Muzy­cznego Lata 2012 wys­tąpi m.in.:

czy­taj dalej

Gli­wicki Jazz w Ruinach 2012 13 lipca 2012

3 sierp­nia rusza VIII Między­nar­o­dowy Fes­ti­wal Jazz w Ruinach. W pro­gramie imprezy jest 8 kon­certów, warsz­taty muzy­czne i wys­tawa grafiki stu­den­tów i wykład­ow­ców Kat­edry Pro­jek­towa­nia Graficznego Uni­w­er­sytetu Śląskiego w Cieszynie.

czy­taj dalej

Kino plen­erowe na Mari­ack­iej 12 lipca 2012

Przez cały lip­iec na ulicy Mari­ack­iej w Katow­icach będziemy mogli oglą­dać dzieła świa­towego for­matu i wsłuchi­wać się w muzykę graną na żywo. Kinowy ekran stanął na zbiegu Mar­ci­ack­iej i Mielęck­iego. Pro­jekt jest real­i­zowany przez bistro Lor­neta z Meduzą.

czy­taj dalej

Chor­zowski Teatr Ogrodowy, czyli szty­garkowy mag­a­zyn aktorów 5 lipca 2012

20 lipca rusza szósta edy­cja Chor­zowskiego Teatru Ogrodowego. Fes­ti­wal jest orga­ni­zowany od 2007 roku i odbywa się na tere­nie cho-​rzowskiej Szty­garki, czyli dawnej kopalni Prezy­dent. Pod­czas lip­cowych prezen­tacji, może­cie obe­jrzeć kam­er­alne spek­takle kome­diowe, a w każdy piątek towarzyszą im pro­jekcje fil­mowe, kon­certy i wys­tawy. Poniżej zna­jdziecie pro­gram tegorocznego Teatru Ogrodowego.

czy­taj dalej

Wiet­nam w obiek­ty­wie Joanny Mrówki 3 lipca 2012

Kon­tynu­u­jąc zeszłoroczną opowieść o człowieku spotkanym w drodze zapraszam tym razem do Wiet­namu. Podróżu­jąc bez poś­piechu, omi­ja­jąc utarte szlaki turysty­czne, przez dwa miesiące starałam się poszuki­wać aut­en­ty­czności i smakować codzi­enne życie.”

czy­taj dalej

Powiew grozy w Ogrodzieńcu 2 lipca 2012

Bardzo ciekawą opcję zwiedza­nia pro­ponuje nam na lato zamek w Ogrodzieńcu. “Wakacje z Duchami” to nocna podróż po zamkowych murach, w którą wyruszyć mogą tylko najod­ważniejsi… Po drodze bowiem na dziel­nych ochot­ników czekać będą duchy, upi­ory i wiele innych demon­icznych istot…

czy­taj dalej

Poz­na­jemy prze­mysłowe dziedz­ictwo Śląska — Indus­tri­ada 2012 29 czer­wca 2012

30 czer­wca odbędzie się kole­jna edy­cja Indus­tri­ady — cyklu pow­iązanych ze sobą imprez i roz­maitych atrakcji, który będzie miał miejsce w kilku­nastu śląs­kich mias­tach. Indus­tri­ada ma przy­bliżyć biorą­cym w niej udział turysty­czny szlak samo­chodowy, sku­pi­a­jący 36 indus­tri­al­nych obiek­tów, rozsianych po calym tere­nie Śląska.

czy­taj dalej

W cieszyńs­kich krę­gach sztuki 29 czer­wca 2012

Już 4 lipca rusza kole­jna, trze­cia już, edy­cja cieszyńskiego Fes­ti­walu Kręgi Sztuki. Potrwa do 8 lipca, a pod­czas tych dni będzie można ciekawie i kreaty­wnie spędzić czas. Pro­gram fes­ti­walu jest bardzo napięty: warsz­taty, kon­certy, wys­tawy, wykłady… Każdy miłośnik sztuk zna­jdzie tu coś dla siebie. Dodać nalezy, że w ramach fes­ti­walu odbędzie się też cyk­liczny Fes­ti­wal Fil­mowy Waka­cyjne Kadry. wstęp na wszys­tkie wydarzenia jest wolny.

czy­taj dalej

Miasto-​Przestrzeń dla Sztuki 27 czer­wca 2012

Jed­nym z ele­men­tów pro­jektu MIASTO – PRZESTRZEŃ DLA SZTUKI jest stworze­nie „szlaku sztuki” – tj. przestrzeni, w której zostaną na stałe umiejs­cowione insta­lacje. W lipcu i sierp­niu zaplanowano umieszcze­nie w przestrzeni Katowic insta­lacji artysty­cznych oraz rzeźb autorstwa Marka Kusia, Zyg­munta Brach­mańskiego (Park im. Alo­jzego Bud­nioka na Koszutce) oraz duetu Golec&Czekalska (Skwer Przy­jaciół Miszkolca).

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.