Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Kul­tura

Jubileuszowa wys­tawa w Bib­liotece Śląskiej 11 czer­wca 2012

Bib­lioteka Śląska w Katow­icach świę­tuje 90. rocznicę pow­sta­nia. Mija kole­jna, dziewiąta już dekada dzi­ałal­ności tej najs­tarszej i najwięk­szej na Górnym Śląsku książnicy. Przy­bywa jej nie tylko lat, ale przede wszys­tkim czytel­ników i książek. Z tej okazji zor­ga­ni­zowano wys­tawę, którą można oglą­dać w gmachu głównym Bib­lioteki Śląskiej.

czy­taj dalej

Kraina łagod­ności — fes­ti­wal piosenki poe­t­y­ck­iej 8 czer­wca 2012

W Bytom­skim Cen­trum Kul­tury dzisiaj rozpoczyna się XXI Ogólnopol­ski Fes­ti­wal Piosenki Poe­t­y­ck­iej „Kwiaty na kamieni­ach”, który zakończy się kon­certem galowym lau­re­atów 10 czer­wca.
 

czy­taj dalej

Art Naïf Fes­ti­wal 8 czer­wca 2012

Art Naïf Fes­ti­wal to coroczne święto sztuki, którą określa się różnymi nazwami: nai­wna, ludowa, niepro­fesjon­alna, prymi­ty­wna, czy wresz­cie intu­icyjna, jak pięknie się o niej wyrażają przed­staw­iciele Sto­warzyszenia Barwy Śląska. Pier­wsza edy­cja miała miejsce w 2008 roku i kon­sek­went­nie związana jest z katow­ickim Nikiszowcem.

czy­taj dalej

Do sztuki gotowi start! 6 czer­wca 2012

Do sztuki gotowi start! to całoroczny pro­jekt, który zakłada twór­czą akty­wiz­a­cję mieszkańców Katowic poprzez inicjowanie wydarzeń artysty­cznych w różnych zakątkach miasta. Jak piszą orga­ni­za­torzy: „przemierza­jąc codzi­en­nie tę samą trasę, wtapi­amy się stop­niowo w pejzaż i zamykamy na bodźce z zewnątrz”. Orga­ni­za­torem pro­jektu jest Gale­ria Sztuki Współczes­nej BWA.

czy­taj dalej

Wys­tawa „Kilka­dziesiąt par oczu” spo­jrzy na Ciebie i zahip­no­tyzuje 5 czer­wca 2012

Fun­dacja dla Śląska Cen­trum Kul­tury Katow­ice im. Krystyny Boch­enek zapraszają na wys­tawę Bożeny Grzyb-​Jarodzkiej — Kilka­dziesiąt par oczu z cyklu „Śląska Kolekcja Sztuki Współczes­nej przed­stawia…” Wys­tawę może­cie oglą­dać od 13 czer­wca do 1 lipca w Galerii Piętro Wyżej.
 

czy­taj dalej

Mag­iczna karuzela w Teatrze Dzieci Zagłębia 4 czer­wca 2012

9 czer­wca o godz. 17.00 odbędzie się pre­miera najnowszego spek­taklu Teatru Dzieci Zagłębia „Mag­iczna Karuzela”. Przed­staw­ie­nie pow­stało we współpracy ze stu­den­tami trzech śląs­kich uczelni — Uni­w­er­sytetu Śląskiego, Akademii Muzy­cznej oraz Akademii Sztuk Pięknych.

czy­taj dalej

Fil­mowe Pre­miery Maja 2 maja 2012

Sushi, Indie, bro­daty dyk­ta­tor, trochę Brazylii i Gruzji czyli: SUBIEK­TY­WNY PRZEGLĄD FIL­MOWYCH PRE­MIER MIESIĄCA – MAJ

czy­taj dalej

Paweł Małaszyński z zespołem Cochise w Chor­zowie ! 27 kwiet­nia 2012

Wiado­mość, która ucieszy wszys­tkie wiel­bi­cielki wdz­ięków Pawła Małuszyńskiego. Już w tą niedzielę, 29 kwiet­nia aktor (a właś­ci­wie tego dnia wokalista) zawita w Chor­zowie. Po co?

czy­taj dalej

Turon Nowa Muzyka– tym razem na Muchowcu 26 kwiet­nia 2012

Fes­ti­wal Tau­ron Nowa Muzyka zmienia lokaliza­cję. Od czterech lat odbywa się w poindus­tri­al­nych przestrzeni­ach po KWK Katow­ice. Na ten rok trzeba z nich zrezyg­nować, bo orga­ni­za­torzy boją się o dojazd uczest­ników fes­ti­walu. Wybór padł na lot­nisko Muchowiec. Wiadomo, że scen będzie pięć — cztery z nich to sceny namiotowe. Wśród tegorocznych wykon­aw­ców między innymi Ghost Poet, Speech Debelle (spicz debell) czy Cari­bou (Karibu). Tau­ron Nowa Muzyka w Katow­icach między 2326 sierp­nia. Nowa lokaliza­cja będzie tylko jednorazowa.

czy­taj dalej

Myslovitz bez Artura Rojka! 23 kwiet­nia 2012

Smutna wiado­mość dla wszys­t­kich fanek i fanów śląskiego indie rocka. Według ofic­jal­nego oświad­czenia wydanego przez zespół Myslovitz grupa będzie kon­tyn­uować dzi­ałal­ność w innym składzie – bez charak­terysty­cznego głosu Artura Rojka. Wiec­zorem, 20 kwiet­nia zespół powiesił na swo­jej face­bookowej tabl­icy oświadczenie:

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.