Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Kul­tura

Tajem­nica Filomeny czeka na odkrycie. Wygraj bilety na Ladies Night! 10 lutego 2014

Już 20 lutego 2014 roku wszys­tkie uczest­niczki Ladies Night w ryb­nickim Cin­ema City będą miały okazję zobaczyć przed­premierowy pokaz nomi­nowanej do Oskara „Tajem­nicy Filomeny”. Oprócz filmu, na wszys­tkie Panie będzie czekać moc atrakcji. Bo jak spędzać wolny czas, to tylko aktywnie!

czy­taj dalej

Wyl­i­cy­tuj sobie sztukę. Aukcja w Katow­icach 7 lutego 2014

22 lutego 2014 roku w katow­ickim Sky Barze odbędzie się Pier­wsza Aukcja Sztuki Współczes­nej. Każdy może przyjść i wziąć udział w licy­tacji. Ceny wywoław­cze nie będą przekraczały 500 zł, więc każdy miłośnik sztuki może spróbować swych sił w wyl­i­cy­towa­niu wybranych obrazów. Prace można oglą­dać w przestrzenii Qubus Hotel od 15 lutego.

czy­taj dalej

Marika” — co z tym Śląskiem w Bytomiu 6 lutego 2014

W Muzeum Górnośląskim w Bytomiu są już do naby­cia bilety na spek­takl „Marika”, który będzie miał miejsce 7 marca 2014 roku. Real­i­zowany przez Dar­iusza Dyrdę, cieszy się niesłab­ną­cym zain­tere­sowaniem. To opowieść o losach wielopokole­niowej rodziny mieszka­jącej na śląskiej, przed­wo­jen­nej wsi.

czy­taj dalej

Anty­at­las, czyli prawda o mężczyz­nach 4 lutego 2014

Jutrze­jszy piątek (7 lutego 2014 r.) to ter­min otwar­cia wys­tawy prac Bartka Jar­molińskiego. „Anty­at­las” pokaże nam, że bycie mężczyzną wcale nie jest łatwe, a to ze względu właśnie na prob­lematykę postrze­ga­nia męskości. Pozy­cja społeczna i kul­tur­owa, jaką doty­chczas zaj­mował w naszej kul­turze mężczyzna, zmienia się, a wraz z tą zmi­aną redefinicji ulega obraz współczes­nego mężczyzny.

czy­taj dalej

Tarnogórski kon­cert pianistki Miho Kuri­hary 3 lutego 2014

Miho Kuri­hara, japońska pianistka, zagra pod­czas kon­certu w Tarnogórskim Cen­trum Kul­tury. Wspani­ałą muzyką będzie można delek­tować się całkowicie za darmo już 22 lutego 2014 roku. Kon­cert odbędzie się w ramach cyklu „Bunka — kul­tura i język Japonii”.

czy­taj dalej

Menopauza sza­leje, czyli „Kli­mak­terium” 2 30 sty­cz­nia 2014

Wydawało nam się, że o kli­mak­terium powiedzieliśmy już wszys­tko… Mylil­iśmy się! Elż­bi­eta Jodłowska powraca z nowym hitem! „Kli­mak­terium 2 czyli Menopauzy Szał” pow­stało na wyraźną prośbę pub­liczności, która chci­ała poz­nać dal­sze losy bohaterek – już nie młodych, ale jakże młodych… Spek­takl będziemy mogli obe­jrzeć już 9 lutego 2014 roku, w Bytom­skim Cen­trum Kultury.

czy­taj dalej

Gwiazda” — losy młodych artys­tów w wyko­na­niu ChCK 29 sty­cz­nia 2014

Już dziś, 31 sty­cz­nia 2014 r., odbędzie się pre­miera spek­taklu Chor­zowskiego Cen­trum Kul­tury pt. „Gwiazda” w reży­serii Aliny Moś-​Kerger i Tomasza Micha. To musi­cal o losach uczest­ników fik­cyjnego pro­gramu „Gwiazda”. Ich droga przez castingi, młodzieńcze rozterki, marzenia, zaskaku­jące wybory jury, a wresz­cie losy po zakończe­niu pro­gramu — to główne wątki wid­owiska. W spek­taklu usłyszymy głównie piosenki pochodzące z najpop­u­larniejszych musi­cali, ale będzie też kilka muzy­cznych niespodzianek. Na pre­mierową odsłonę biletów już nie ma, ale możemy pocieszyć się, kupu­jąc wejś­ciówki na spek­takle w dni­ach 2 i 9 lutego 2014 r.

czy­taj dalej

Młoda sztuka o człowieku 29 sty­cz­nia 2014

Dwa środ­kowe tygod­nie lutego 2014 roku to czas częs­to­chowskiej wys­tawy pt. „Humanoid – czyli człowiek po człowieku”. Eksponowane będą prace łódzkich artys­tów, stu­den­tów i akty­wistów, które przed­staw­iają kondy­cję istoty ludzkiej obec­nie i prog­nozują, jaka może ona być w przyszłości.

czy­taj dalej

Mapy światła” mal­owane 23 sty­cz­nia 2014

Od 29 sty­cz­nia do 19 lutego 2014 roku w katow­ickim Rondzie Sztuki będziemy mogli obe­jrzeć obrazy Zbig­niewa Blukacza, sku­pi­one z cyklu „Mapy Światła”, który pow­stał w ciągu ostat­nich dwóch lat. Zobaczymy miasta, które zostały ujęte w bardzo ciekawej per­spek­ty­wie — światła połyskują, a my oglą­damy całość nie­jako z lotu ptaka…

czy­taj dalej

W Galerii Ładniej śnimy do lutego 22 sty­cz­nia 2014

Do 5 lutego 2014 roku w sos­nowieck­iej Galerii Ładniej możemy oglą­dać wys­tawę prac Alek­sandry Jędrze­jko i Adri­any Laube. Ekspozy­cja obe­j­muje zarówno fotografie, jak i obrazy czy rysunki. Tem­atem prze­wod­nim jest sen.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.